Antibiotika och antibiotikaresistens

Lyssna

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Det är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.

Utvecklingen av Sveriges arbete mot antibiotikaresistens ur ett One Health-perspektiv

Folkhälsomyndigheten har låtit producera en film som presenterar Sveriges arbete med antibiotikaresistens inom områdena miljö, djur och människor – alltså vårt arbete ur ett One Health-perspektiv. Filmen vill också visa på den resa som Sverige gjort som land de senaste 150 åren och hur den utvecklingen legat till grund för hur vi arbetar med antibiotikaresistens och det gynnsamma resistensläget vi har idag. Den undre av de båda filmerna är tillgänglighetsanpassad.

A one health approach to AMR containment – the Swedish journey

A one health approach to AMR containment – the Swedish journey (syntolkad)

Längre ner på sidan kan du läsa mer om vad vi i Sverige och Folkhälsomyndigheten gör för att hindra utvecklingen av antibiotikaresistens.

Vi förmedlar kunskap och ansvarar för övervakning

Folkhälsomyndigheten har uppdraget att:

  • arbeta för att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur.
  • sammanställa och aktivt förmedla kunskap om antibiotikaresistens till hälso- och sjukvården, socialtjänsten och allmänheten.
  • medverka till att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och allmänheten tillämpar de kunskaper som finns på området.
  • främja insatser på lokal och regional nivå i frågor som rör antibiotikaresistens.
  • inom verksamhetsområdet uppmärksamma frågor som rör annan mikrobiell resistens än antibiotikaresistens, vårdrelaterade sjukdomar och vårdhygien.

Det gör vi bland annat genom mikrobiologisk och epidemiologisk resistensövervakning samt övervakning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning. Vi upprätthåller och vidareutvecklar metoder för verifiering av resistens, epidemiologiska typningsmetoder samt extern kvalitetssäkring av resistensbestämningar. Vår övervakning ligger till grund för ny kunskap och prioritering av åtgärder.

Vi bedriver även forskning som är nödvändig för att fullgöra myndighetens uppdrag och vi följer och analyserar utvecklingen inom området både nationellt och internationellt.

Bild. Genom övervakning, förebyggande arbete och ansvarsfull användning av antibiotika kan vi bromsa spridning och utveckling av antibiotikaresistens.

Symbolisk bild som visar öga, patient och två antibiotikakapslar.

Problemet med resistens

Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota vilket i sin tur orsakar stort lidande och höga kostnader för sjukvården.

Modern sjukvård är beroende av effektiva antibiotika vid exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer eftersom de innebär en ökad infektionsrisk. Därför är det viktigt att antibiotika används rationellt – bara när det behövs och på rätt sätt.

Preventivt arbete minskar antibiotikabehovet

Preventivt arbete med vårdhygien och hygienrutiner i samhället förebygger infektioner och smittspridning vilket in sin tur minskar behovet av antibiotika. Barnvaccinationsprogrammet och influensa- och pneumokockvaccinationen av äldre minskar också infektionstrycket.

Antibiotikaresistenta bakterier kan överföras mellan människor, men också via djur, livsmedel och i vår miljö. Bakterier kan dessutom sprida antibiotikaresistens genom att byta resistens med varandra.

Nationellt och internationellt samarbete ett krav

De här komplexa sambanden ställer höga krav på en effektiv nationell och lokal resistensövervakning, men också fortlöpande epidemiologisk information om resistenta bakteriestammar och analys av hur de sprids i olika miljöer på en internationell nivå.

Parallellt med att bevara effektiviteten hos befintliga antibiotika krävs stimulans av forskning med sikte på utveckling av antibiotika med nya verkningsmekanismer.

I samarbete med Jordbruksverket har Folkhälsomyndigheten dessutom i uppdrag att ansvara för en nationell samverkansfunktion för arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

Mer om samverkansfunktionen för antibiotikaresistens

Rapport om svenskt arbete mot antibiotikaresistens

En rapport beskriver Sveriges långsiktiga och strukturerade arbete mot antibiotikaresistens och det karaktäriseras av samarbete på lokal, nationell och internationell nivå mellan många discipliner och sektorer.

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens

Rapport

  • Swedres-Svarm 2022

    Publicerad:

    Swedres-Svarm 2022 shows statistics on antibiotic sales and antibiotic resistance in bacteria from both humans and animals. The report is a co-production between the Public Health Agency of Sweden the…