Ensamhet kan öka risken för depression

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten publicerar nu det första av fyra faktablad som uppmärksammar vikten av att motverka ensamhet. Faktabladet visar på ett tydligt samband mellan ensamhet och psykisk ohälsa.

I det nya faktabladet "Ensamhet kan påverka hälsan" beskriver Folkhälsomyndigheten delar av den kartläggning om ensamhet som ligger till grund för förslag till en nationell strategi för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet. Förslaget till strategi presenteras den 1 februari 2025.

Samband med psykisk och fysisk ohälsa

Både svenska och internationella studier visar att det finns ett tydligt samband mellan ensamhet och psykisk och fysisk ohälsa samt suicidtankar.

– Personer som ofta känner sig ensamma har högre risk för senare depression eller ångest jämfört med dem som sällan eller aldrig känner så. Men sambandet kan även vara omvänt, så att depression kan öka risken för att känna sig ensam, säger Hillevi Busch, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Ensamhet och social isolering kan även öka risken för förtida död i den allmänna befolkningen, oavsett dödsorsak. Social isolering ökar också risken för förtida död till följd av exemeplvis hjärt- och kärlsjukdomar.

Insatser behöver nå de mest ensamma

Det pågår ett stort antal initiativ för att minska social isolering och ensamhet, främst i kommunerna och bland civilsamhället. Det kan röra sig om mötesplatser och sociala aktiviteter för olika målgrupper, främst äldre personer.

– En stor utmaning är att nå personer som är socialt isolerade eller som har olika former av ohälsotillstånd. Det kan därför behövas fler riktade insatser, säger Hillevi Busch.

Fakta om ensamhet

Forskningen skiljer på tre olika former av ensamhet, där social ensamhet är den som det forskats mest om. Social ensamhet handlar om bristande tillgång till sociala nätverk och sammanhang och att man har få eller inga relationer. Emotionell ensamhet innebär att sakna nära relationer, någon att dela sina innersta tankar och känslor med. Existentiell ensamhet beskrivs som en djupare form av ensamhet och en känsla av att ingen riktigt kan förstå en.

Läs mer