Vart femte dödsfall under 65 år kan kopplas till bruk av alkohol, narkotika eller tobaksrökning

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

En av fem personer som dog i förtid under år 2022 hade minst en dödsorsak som kunde kopplas till bruk av alkohol, narkotika eller tobaksrökning. Det visar Folkhälsomyndighetens årliga uppföljning om tillgång, bruk och skador av ANDTS.

På uppdrag av regeringen följer Folkhälsomyndigheten upp utvecklingen inom området ANDTS – alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. Rapporten som nu publiceras visar att diagnoser relaterade till bruk av alkohol, narkotika eller tobak, ANT, låg bakom ett av fem förtida dödsfall bland personer i åldrarna 15–65 år 2022. Vissa grupper är också mer utsatta för skador av ANDTS än andra, exempelvis är skillnaden i dödlighet mellan socioekonomiska grupper stor. Dödligheten i ANT-relaterade diagnoser är mellan tre och fem gånger högre bland personer med kort utbildning än de med lång utbildning.

– Det finns stora skillnader i skador mellan olika grupper. Förebyggande arbete som syftar till att minska konsekvenserna av ANDTS-användning och som förbättrar hälsan i befolkningen, ger samtidigt samhällsekonomiska vinster, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Riskfaktor för unga

Rapporten visar också att det fortsatt är många barn och unga som använder alkohol, narkotika, dopning, tobaks- eller nikotinprodukter eller som spelar om pengar. Att använda en substans eller spela om pengar i unga år utgör en riskfaktor för att även använda andra substanser och för att få skador senare i livet.

Användningen av snus och e-cigaretter ökar kraftigt bland skolelever. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att tillgången ytterligare behöver begränsas för att skydda barn och unga. Under de senaste åren finns det även tendenser till att fler unga använder andra substanser eller spelar om pengar, vilket är en utveckling som Folkhälsomyndigheten kommer att fortsätta följa.

– Vi ser att det behövs breda insatser med särskilt fokus på barn och unga, men även andra grupper som har stor risk att drabbas av ohälsa. Då kan insatserna göra störst skillnad och minska ojämlikheterna i hälsa i befolkningen, säger utredaren Eleonor Säfsten.

Arbetet med att följa utvecklingen inom ANDTS är en viktig grund för att kunna prioritera bland hälsofrämjande och förebyggande insatser på nationell, regional och lokal nivå. Kunskapen som tas fram behövs för att åtgärder ska kunna sättas in där behoven är som störst.

Om uppföljningen

Rapporten är en del i Folkhälsomyndighetens återredovisning inom regeringsuppdraget om att stödja genomförandet av politiken inom ANDTS-området. Både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen följer upp målen i vår nationella strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS-strategin). Folkhälsomyndighetens rapport speglar utvecklingen inom strategins mål, medan Socialstyrelsens rapport belyser utvecklingen inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. Folkhälsomyndigheten återredovisar även nationella myndigheters verksamhet inom ANDTS 2023 i en separat rapport.

Läs mer