Dokumentation från Dialogforum

Lyssna

Den 30 november 2023 samlade Folkhälsomyndigheten offentliga aktörer som arbetar med folkhälsofrågor för att diskutera hur vi tillsammans kan stärka förutsättningarna för vårt gemensamma folkhälsoarbete. Dokumentationen från dagen blir ett viktigt underlag för arbetet framåt.

En flicka cyklar på en trehjuling, en annan flicka skjuter på.

För att nå det folkhälsopolitiska målet till 2048 behöver vi tillsammans öka takten, göra mer och i vissa fall göra annorlunda. Under Dialogforum låg fokus på att gemensamt och samlat synliggöra de roller och ansvarsområden som vi offentliga aktörer har i det generella folkhälsoarbetet. Genom dialog kring utmaningar och ett önskat läge framåt bidrar det till stärkta förutsättningar för att den nationella, regionala och lokala nivån på bästa möjliga sätt ska kunna samverka och förstärka varandra i det svenska folkhälsoarbetet. Målet är att bli mer effektiva, nyttja varandras styrkor och komplettera varandra ännu bättre.

I denna dokumentation sammanfattar vi anföranden, modererade samtal på scenen, gruppövningar kring borden samt inspel via konferensappen och från utvärderingen av dagen.

Dokumentation från Dialogforum – Tillsammans utvecklar vi arbetet för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen (PDF, 2,5 MB)

Arbetet framåt

Dialogforum är tänkt som startskottet för ett fortsatt långsiktigt och strategiskt arbete för en god och jämlik hälsa. Det innehåll som kom fram under dagen blir ett värdefullt underlag och bidrag som vi kommer att använda i fortsatta dialoger kring vad vi aktörer tillsammans kan göra mer av, och även vad vi kan göra annorlunda, för att bidra till att nå det folkhälsopolitiska målet till år 2048.

Folkhälsomyndigheten ser ett stort värde i fortsatta dialoger. Vår ambition är att under 2024 åter samla offentliga aktörer i ett uppföljande dialogforum. Under året återkommer vi också med ett format för fortsatt dialog och samverkan med berörda aktörer kring det gemensamma folkhälsoarbetet.

Inledningsanförande av socialministern

Filmen visar ett utdrag ur socialminister Jakob Forssmeds inledningsanförande vid Dialogforum den 30 november 2023.

Socialministerns inledningstal vid Dialogforum