Myndigheternas roll i folkhälsopolitiken

Lyssna

Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från flera sektorer i samhället. Statliga myndigheter behöver tillsammans främja och driva på utvecklingen av folkhälsoarbetet inom respektive områden för att nå det folkhälsopolitiska målet.

Arbetet för en god och jämlik hälsa behöver riktas mot strukturella faktorer på alla samhällsnivåer och inom alla sektorer som har betydelse för folkhälsans utveckling. Det kan till exempel handla om utbildning, arbete och boende.

Många andra politikområden är också viktiga för att folkhälsopolitiken ska kunna genomföras. För folkhälsopolitikens målområden har vi identifierat andra nationella mål och myndigheter som har särskild betydelse för att bidra till en jämlik hälsa.

Exempelvis handlar målområdet ”Det tidiga livets villkor” om att skapa, stötta och stärka en god start i livet för alla barn. Många myndigheter arbetar med de här frågorna, men sex myndigheter har särskild betydelse för arbetet. I bilden här nedanför syns vilka målområdena är och vilka myndigheter som framför allt arbetar inom respektive område.

Bild. Myndigheter som är särskilt betydelsefulla för att genomföra folkhälsopolitiken

Illustration av vilka myndigheter som berörs inom olika områden, läs mer i brödtext.

Som bilden visar har flera myndigheter betydelse för mer än ett av folkhälsans åtta målområden. De myndigheter som verkar över flera sektorer i samhället har betydelse för alla målområden.

Bilden kan användas av alla som vill få överblick över de aktörer på nationell nivå som är särskilt relevanta för att nå det övergripande folkhälsopolitiska målet. Den kan också användas för att tydliggöra inom vilka områden som myndigheterna och andra aktörer kan behöva samarbeta.

Statliga myndigheter med särskild betydelse för folkhälsan inom respektive målområde

Inom Målområde 1: Det tidiga livets villkor

Försäkringskassan, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Sameskolstyrelsen, Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Inom Målområde 2: Kunskaper, kompetenser och utbildning

Centrala studiestödsnämnden, Myndigheten för yrkeshögskolan, Sameskolstyrelsen, Skolverket, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens kulturråd, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet.

Inom Målområde 3: Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Centrala studiestödsnämnden, Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Svenska ESF-rådet.

Inom Målområde 4: Inkomster och försörjningsmöjligheter

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Myndigheten för familjerätt- och föräldraskapsstöd, Pensionsmyndigheten och Socialstyrelsen.

Inom Målområde 5: Boende och närmiljö

Boverket, Brottsförebyggande rådet, Delegationen mot segregation, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kriminalvården, Naturvårdsverket, Polismyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Inom Målområde 6: Levnadsvanor

Brottsförebyggande rådet, Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Polismyndigheten, Riksidrottsförbundet, Sameskolstyrelsen, Skolverket, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Spelinspektionen, Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Inom Målområde 7: Kontroll, inflytande och delaktighet

Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Diskrimineringsmannen, Folkbildningsrådet, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens kulturråd, Tullverket och Valmyndigheten.

Inom Målområde 8: En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Socialstyrelsen.

Myndigheter som är relevanta för samtliga målområden

Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Läs mer

Här kan du läsa mer om respektive målområde