Agenda 2030 för hållbar utveckling

Lyssna

Agenda 2030 är en FN-resolution med 17 globala mål och 169 delmål för att ställa om världen mot en hållbar utveckling.

FN-resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling syftar att till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i världen. En hållbar utveckling innebär att tillfredsställa dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som följs upp med indikatorer. Målen är universella, integrerade och odelbara, vilket innebär att inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat. Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

En bärande princip för Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför. Agenda 2030 har därför ett särskilt fokus på att stärka utsatta grupper, exempelvis barn, unga, flickor och kvinnor, personer med funktionsnedsättning, personer med hiv, nationella minoriteter, flyktingar och migranter.

Bilden illustrerar de 17 målen inom Agenda 2030.

Folkhälsopolitiken – en central del av Agenda 2030

Det folkhälsopolitiska ramverket tydliggör det nationella folkhälsomålet och kräver ett långsiktigt, samstämmigt och målinriktat arbete inom flera sektorer och nivåer i samhället inom de områden som har ett avgörande inflytande på folkhälsans utveckling.

Åtgärder inom folkhälsopolitikens målområden för att främja hälsa och minska ojämlikheter bidrar därmed också till att uppfylla flera delmål inom Agenda 2030. Genom att systematiskt arbeta för att sluta hälsoskillnaderna inom folkhälsopolitikens målområden bidrar folkhälsopolitiken – utöver den sociala dimensionen – dessutom till både en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Samtidigt som utvecklingen inom de miljörelaterade och ekonomiska områdena även påverkar möjligheterna att nå målen inom folkhälsopolitiken.

Mer om Agenda 2030