I denna systematiska litteraturöversikt utvärderas strategier för att förebygga kikhosta hos barn under sex månaders ålder.

Rapporten kommer att användas som underlag till Folkhälsomyndighetens kommande rekommendationer om förebyggande av kikhosta hos spädbarn. Rapporten är också skriven för personal inom hälso- och sjukvården.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Allmän barnvaccination mot kikhosta återinfördes i Sverige 1996 och sedan dess har antalet rapporterade fall av kikhosta minskat dramatiskt. Sjukdomen förekommer dock fortfarande bland ovaccinerade spädbarn och bland ungdomar och vuxna. Den högsta sjukdomsincidensen i Sverige ses bland spädbarn under sex månaders ålder. Kikhosta är en allvarlig och livshotande sjukdom för spädbarn och hårdast drabbas de allra yngsta som inte har fått sin första vaccindos vid tre månaders ålder. Drygt 70 procent av dem som insjuknar behöver sjukhusvård.

Flera länder har under de senaste åren rapporterat en ökning av kikhostefall i befolkningen och dödsfall på grund av kikhosta hos spädbarn. För att minska sjukdomsbördan hos spädbarnen har rekommendationer i dessa länder innefattat vaccination av vuxna runt det nyfödda barnet (kokongvaccination), vaccination av modern under sista trimestern av graviditeten och vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal. Dessutom har man i vissa länder rekommenderat vaccination av vuxna vart tionde år.

Folkhälsomyndigheten har gjort en systematisk litteraturöversikt med syfte att finna evidens enligt GRADE-metodiken för preventiva strategier som minskar förekomsten av kikhosta hos barn yngre än sex månader. De preventiva strategier som har utvärderats är a) striktare följsamhet till tidpunkten för eller tidigareläggning av första vaccindosen, b) neonatal vaccination, c) kokongvaccination, d) vaccination av gravida, e) vaccination vid 4–7 års ålder, f) vaccination vid 13–19 års ålder, och g) postexpositionsprofylax med antibiotika.

Litteraturöversikten visar någon grad av evidens för att alla de utvärderade strategierna bidrar till att skydda spädbarn mot kikhosta, förutom tonårsvaccination. Det finns två vårdinsatser som redan stöds av befintliga föreskrifter och rekommendationer men som bör följas mer strikt.

  • Tidpunkten för första vaccindosen har betydelse för skydd mot kikhosta hos spädbarn. Uträkningar från bland annat det svenska uppföljningsprogrammet talar för en väsentlig minskning av kikhosta hos barn under sex månaders ålder om första vaccindosen ges strikt vid angiven tid enligt vaccinationsschemat eller inom två veckor före den tidpunkten.
  • Det är viktigt att vara uppmärksam på hosta i närfamiljen under barnets första levnadsmånader. Frikostig provtagning, snabb diagnostik och behandling kan förhindra dödsfall i kikhosta hos spädbarn. Tidigt insatt postexpositionsprofylax med antibiotika till spädbarn ger ett gott skydd mot klinisk kikhosta.

Dessutom finns två strategier som ytterligare kan minska förekomsten av kikhosta hos spädbarn under 6 månader:

  • Kokongvaccination
  • Vaccination av gravida.

Kokongvaccination har i några länder visat effekt vid hög anslutning och kostnadsfri vaccination. Vaccination mot kikhosta under graviditet rekommenderas i flera länder. I England har vaccination av gravida erbjudits i cirka tre års tid i vaccinationsprogram och visat god effekt bland spädbarn till vaccinerade mödrar. Uppföljning av programmet och utvärdering av långtidseffekterna pågår och resultaten publiceras allteftersom.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-11-10
  • Antal sidor: 60
  • Artikelnummer: 15033