Folkhälsans utveckling – årsrapport 2022

Lyssna

Hälsan i befolkningen är generellt god, men det finns fortsatt stora skillnader mellan olika grupper vilket också var tydligt under covid-19-pandemin. Sett till en längre tidsperiod lever vi allt längre i Sverige, men 2020 sjönk medellivslängden i den svenska befolkningen. Bland de som är särskilt drabbade finns kvinnor utan gymnasieutbildning som haft en negativ trend sammantaget sedan uppföljningens första år, och män födda utanför Europa som drabbats hårt under 2020. Dödligheten i de vanligaste dödsorsakerna, cirkulationsorganens sjukdomar och cancer, fortsätter att minska.

För samtliga hälsoutfall som presenteras i rapporten drabbas personer med lägre socioekonomisk position mer än övriga och det finns inga tecken på minskad relativ ojämlikhet i hälsa. Inte heller förutsättningarna för hälsa, som goda försörjningsmöjligheter och utbildning, förbättras för alla. De med lägre socioekonomisk position har genomgående mer ogynnsamma förutsättningar för hälsa.

Sammantaget visar rapporten att vi i dagens takt inte kommer uppnå det folkhälsopolitiska målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation till år 2048, och pekar på ett antal utmaningar i arbetet för att uppnå detta.

Bilagor

Bilaga 1. Resultat i tabellform (PDF, 437 kB)

Bilaga 2. Beskrivning av indikatorer (PDF, 286 kB)

Bilaga 3. Metodbeskrivning (PDF, 318 kB)

Om vår folkhälsorapportering

Årsrapporten redogör för den långsiktiga utvecklingen av folkhälsan och för hur jämlikt hälsan är fördelad i befolkningen. Rapporten utgör i första hand ett kunskapsunderlag för regeringen men även för politiker och tjänstemän på regional nivå samt andra med intresse av att följa folkhälsofrågorna.

Utöver att resultaten sammanfattas i Årsrapporten med särskilt fokus på jämlik hälsa presenteras resultaten på ett antal separata webbsidor med interaktiva kartor och diagram. Tillsammans bildar de ett gemensamt rapporteringssystem.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 58
Artikelnummer: 22026