Folkhälsans utveckling – årsrapport 2020

Lyssna

Folkhälsan i Sverige är i ett internationellt perspektiv fortsatt god och för stora delar av befolkningen utvecklas hälsan positivt. Under åren 2006–2018 ökade andelen med god självskattad hälsa, dödligheten före 65 års ålder sjönk och medellivslängden ökade med 1,7 år i genomsnitt. Men skillnader både i hälsa och förutsättningarna för en god hälsa består, både mellan olika socioekonomiska grupper och mellan män och kvinnor.

Det övergripande folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Årets rapport visar dock att vissa skillnader mellan olika grupper till och med ökar över tid. Det gäller bland annat återstående medellivslängd och dödlighet i ett flertal diagnoser, som ökar mellan grupper med för- respektive eftergymnasial utbildningsnivå. Skillnaderna ökar också när det gäller andel elever som går ut nian med behörighet till gymnasiet, vilket riskerar att öka ojämlikheten i hälsa i framtiden.

Med de sociala och ekonomiska konsekvenser, som till exempel arbetslöshet och ekonomisk utsatthet, som riskerar att uppstå i samband med covid-19 finns en ökad risk för att skillnader i hälsa mellan olika grupper blir större.

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att årligen lämna en rapport om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Årsrapporten redogör även för hur jämlikt hälsan är fördelad. Rapporten är tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag för i första hand regeringen, men även för politiker och tjänstemän på regional nivå samt andra statliga myndigheter med intresse av att följa folkhälsofrågorna.

Bilagor

Bilaga 1 Resultat i tabellform (PDF, 677 kB)

Bilaga 2 Beskrivning av indikatorer (PDF, 446 kB)

Bilaga 3 Metodbeskrivning (PDF, 438 kB)

Om vår folkhälsorapportering

Folkhälsans utveckling är en del i Folkhälsomyndighetens samlade folkhälsorapportering. Syftet är att ge en övergripande beskrivning av folkhälsan och förutsättningarna för en god hälsa i Sverige. Utöver att resultaten sammanfattas i Årsrapporten med särskilt fokus på jämlik hälsa presenteras resultaten på drygt 30 separata webbsidor med interaktiva kartor och diagram. Tillsammans bildar de ett gemensamt rapporteringssystem.

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 29
Artikelnummer: 20003