Folkhälsopolitikens målområden – Målområde 4: Inkomster och försörjningsmöjligheter

Lyssna

Faktabladet innehåller en snabb och översiktlig ingång till målområde 4: Inkomster och försörjningsmöjligheter. Syftet med bladet är att beskriva:

  • målområdets fokusområden och kärnindikatorer
  • kopplingar till Agenda 2030
  • myndigheter med ansvar för frågor som är av betydelse för målområde 4

Faktabladet riktar sig till aktörer på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med eller är intresserad av frågor som rör inkomster och försörjningsmöjligheter och dess koppling till en god och jämlik hälsa.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 2
Artikelnummer: 22100