Inkomster och försörjningsmöjligheter – Fördjupat resultat för Folkhälsan i Sverige

Lyssna

Ekonomisk och social trygghet är viktigt för hälsan. Det är viktigt att stärka människors egna möjligheter till sysselsättning och därmed möjligheter att agera och generera ekonomiska resurser, men också att stödja människor när deras egna ekonomiska resurser inte räcker till.

Bristande ekonomiska resurser kan påverka hälsan på flera sätt, dels genom en sämre köpkraft som kan leda till brist på nödvändigheter såsom mat och tryggt boende, dels genom sociala och psykologiska svårigheter som är förknippade med ekonomisk utsatthet. Bristande ekonomiska resurser ger sämre förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor, och oro för ekonomin kan påverka hälsan negativt.

Vidare kan ekonomisk utsatthet vara förknippat med svårigheter att delta i samhället på samma sätt som andra, och kan därmed innebära en risk för social exkludering. Att växa upp med bristande ekonomiska resurser kan påverka barns liv negativt, exempelvis genom mindre hälsosamma levnadsvanor, sämre skolresultat och trångboddhet.

De beslutade kärnindikatorerna för målområde 4 är Ekonomisk standard, Varaktig låg ekonomisk standard, relativ, Varaktig låg inkomststandard, absolut och Överskuldsatta.

Resultat för målområde 4

Beskrivning och vetenskaplig grund till målområde 4

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer.

  • Folkhälsodata ger dig möjlighet att skapa tabeller för egen bearbetning.
  • FolkhälsoStudio kan användas för att skapa interaktiva presentationer med olika diagram och kartor.

Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

FolkhälsoStudio (extern webbplats)

Om FolkhälsoStudio