Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige 11-25 september 2023 – En undersökning av blodprover från öppenvården i åtta regioner

 • Publicerad: 31 oktober 2023
 • Artikelnummer: 23255
 • Folkhälsomyndigheten

Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten genomförde under perioden 11-25 september 2023 en undersökning av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19. Antikroppar mot SARS-CoV-2 uppstår efter infektion med viruset eller efter vaccination och bidrar till skyddet mot allvarlig covid-19. Totalt 1964 överblivna blodprover från öppenvården samlades in i åtta regioner och antikroppar mot SARS-CoV-2 undersöktes.

En stor andel av befolkningen hade antikroppar mot SARS-CoV-2, med en skattad antikroppsförekomst på 96,7 procent. Alla vuxna åldersgrupper samt ungdomar 14-18 år hade hög antikroppsförekomst, mellan 97,2 procent (19-49 år) och 100 procent (14-18 år). Dessa åldersgrupper har rekommenderats vaccination mot SARS-CoV-2. Även hos barn 0-13 år, där mycket få har vaccinerats, var antikroppsförekomsten hög, 89,6 procent.

I alla åtta deltagande regioner var antikroppsförekomsten hög, mellan 90,7 procent och 98,2 procent.

Denna undersökning visar att en stor andel av befolkningen i september 2023 hade antikroppar mot SARS-CoV-2. Antikroppar har visats ha samband med skydd mot allvarlig covid-19, men det är inte känt hur länge skyddet finns kvar. Det är viktigt att fortsätta följa rekommendationerna för vaccination.

Summary

During the period September 11-25, 2023, the Public Health Agency of Sweden carried out an antibody prevalence survey for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Antibodies to SARS-CoV-2 appear after infection with the virus or after vaccination and contribute to the protection against serious COVID-19. In total 1964 leftover outpatient blood samples were collected in eight of Sweden’s regions and were analysed for antibodies to SARS-CoV-2.

A large part of the population was found to have antibodies against SARS-CoV-2, with an estimated antibody prevalence of 96.7 percent. The antibody prevalence was high for all adult age groups as well as for adolescents 14-18 years, from 97.2 percent (19-49 years) to 100 percent (14-18 years). These age groups have been recommended vaccination against SARS-CoV-2. Also in children 0-13 years, among which very few had been vaccinated, the antibody prevalence was high, 89.6 percent.

The antibody prevalence was high in all eight participating regions, ranging from 90.7 percent to 98.2 percent.

This survey shows that a large part of the population in September 2023 had antibodies against SARS-CoV-2. Antibodies are associated with protection against serious COVID-19, but the durability of this protection is unknown. It remains important to follow the recommendations for vaccination.

Om publikationen

Denna rapport redovisar resultaten från Folkhälsomyndighetens undersökning av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19, i befolkningen under perioden 11-25 september 2023. Proverna som undersöktes var överblivna anonymiserade prover från öppenvården i åtta regioner.

Undersökningen är en fortsättning på en serie av tidigare rapporterade undersökningar (1, 2). Syftet är att uppskatta hur stor andel i befolkningen som antingen har haft infektionen och/eller är vaccinerade, vilket har betydelse för smittskydd och vaccinationsrekommendationer.

Undersökningen genomfördes i samarbete med följande regioner och dess personal vid laboratorier för klinisk kemi och klinisk immunologi: Jämtland Härjedalen, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro. Andreas Mörner var projektledare.

Folkhälsomyndigheten

Sara Byfors

Avdelningschef, Avdelningen för Mikrobiologi

Bakgrund

Sedan början av pandemin har Folkhälsomyndigheten som en del i den nationella övervakningen av covid-19 genomfört undersökningar av antikroppsförekomsten mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19 (3). I undersökningarna skattar man hur stor andel av befolkningen som har antikroppar mot viruset. Detta kallas även seroprevalens. Antikropparna bildas normalt inom två veckor efter infektion och kan mätas genom laboratorieanalys av blodprov. De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är baserade på ytproteinet hos SARS-CoV-2, och de antikroppar som bildas efter vaccination är riktade mot detta protein. Antikropparna fungerar som en markör för genomgången infektion eller vaccination. De utgör också en del i det immunsvar som skyddar mot allvarlig sjukdom. Resultaten av undersökningarna har använts som underlag för modelleringar av scenarier för smittspridning och som stöd för beslut om smittskyddsåtgärder, t ex rekommendationer för vaccination.

Folkhälsomyndigheten har utfört upprepade undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 med insamling av överblivna anonymiserade blodprover från öppenvården i nio regioner: Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro (1, 2). Fram till oktober 2021 genomfördes även parallella undersökningar med insamling av blodgivarprover (4).

Under hela undersökningsperioden 2020-2023 har ökningen av den skattade seroprevalensen påverkats både av de vågor av smittspridning av olika SARS-CoV-2-varianter som präglat pandemin och av vaccinationerna som inleddes just innan årsskiftet 2020/2021. Från att i april 2020 ha legat på omkring 5 procent hade den skattade seroprevalensen i mars 2023 ökat till över 95 procent (1, 2).

När vaccinationsinsatsen inleddes i Sverige följdes en prioriteringsordning som innebar att äldre och riskgrupper vaccinerades först. Idag har alla som är födda före november 2010 erbjudits en primärvaccination om två doser. Fram till 1 mars 2023 hade dessutom en påfyllnadsdos rekommenderats för personer 18 till 64 år och tre påfyllnadsdoser för personer 65 år och äldre. Efter 1 mars 2023 har ytterligare påfyllnadsdoser under 2023 rekommenderats för personer 65-79 år (1 dos) och för personer 80 år och äldre (två doser). I Sverige har vaccination mot covid-19 inte rekommenderats för barn under 12 år, med undantag för särskilda riskgrupper. Två veckor innan denna undersökning hade cirka 1 procent av barnen födda 2010 eller senare vaccinerats med en eller två doser.

Mer information och statistik om vaccination mot covid-19 i Sverige finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vaccination mot covid-19

Metod

Design

Denna seroprevalensundersökning ingår i en serie av upprepade tvärsnittsundersökningar där förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 skattats i olika åldersgrupper i sju till nio regioner.

Provinsamling

Överblivet provmaterial från blodprov tagna i öppenvården under perioden 11-25 september 2023 samlades in för analys. Prover tagna på annan medicinsk indikation än covid-19 samlades in och anonymiserades vid laboratorier för klinisk kemi och klinisk immunologi i de åtta regioner som visas nedan. Efter anonymiseringen var den enda tillgängliga informationen om proverna födelseår, kön, region, provtagningsdatum och typ av prov (serum eller plasma). För beräkning av provgivarnas ålder användes formeln 2023–Födelseår = Ålder. Det betyder att angiven ålder är den ålder som personen kommer ha vid 2023 års slut.

Prover samlades in i följande regioner:

 • Jämtland Härjedalen
 • Kalmar
 • Skåne
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västerbotten
 • Västra Götaland
 • Örebro

Stickprov

Stickprovsstorlekar beräknades för varje insamlingstillfälle utifrån antagande om ett enkelt slumpmässigt urval och given seroprevalens och precision. I Tabell 1 visas beräknade stickprovsstorlekar för åldersgrupperna 0-13 år (födda 2010-2023), 14-18 år (födda 2005-2009), 19-49 år (födda 1974-2004), 50-64 år (födda 1959-1973) och 65-95 år (födda 1928-1958). Antalet prover i respektive åldersgrupp fördelades mellan laboratorierna baserat på befolkningsmängden i respektive region.

Tabell 1. Beräknade stickprovsstorlekar för provgivare i undersökningen som utfördes under perioden 11-25 september 2023.
FödelseårÅlder (a)Stickprovsstorlek
2010-20230-13 år783
2005-200914-18 år203
1974-200419-49 år203
1959-197350-64 år203
1928-195865-95 år563

a) Ålder beräknades enligt formeln 2023–Födelseår=Ålder.

Laboratorieanalys

Proverna analyserades vid Folkhälsomyndighetens laboratorium i Solna för antikroppar mot SARS-CoV-2 ytprotein (spike). Analyserna utfördes med V-PLEX SARS-CoV-2 Panel 2 (IgG) Kit (Meso Scale Discovery, USA) enligt tillverkarens instruktion.

Statistisk analys

Den skattade seroprevalensen beräknades som viktad andel positiva prover av alla analyserade prover, med respektive 95 procent konfidensintervall (KI) enligt Clopper-Pearsons metod (5). För att ta hänsyn till analysmetodens sensitivitet och specificitet korrigerades skattningarna med Rogen-Gladen-formeln (6). Vikter beräknades som inversen av antalet prover dividerat med antalet individer i populationen (senaste populationsdata från SCB 1 november 2022) i de olika åldersgrupperna i regionerna. Skillnaden mellan andelen positiva män och kvinnor testades med viktad logistisk regression. Alla analyser utfördes i R v 4.0.2.

Resultat

Prover

Totalt mottogs och analyserades 1 964 prover från åtta regioner. Antalet prover fördelat på kön, åldersgrupp och region visas i Tabell 2-Tabell 5.

Andel med antikroppar

Hela undersökningen

Andelen med antikroppar mot SARS-CoV-2 i hela undersökningen var 96,7 procent (95 procent KI 95,1-97,9), se Tabell 2.

Fördelat på kön

I Tabell 2 visas andelen med antikroppar mot SARS-CoV-2 fördelat på kön. Ingen statistiskt signifikant skillnad observerades mellan kvinnor och män (p-värde=0,63).

Tabell 2. Andelen provgivare 0-95 år (födda 1928-2023) i öppenvården i åtta regioner under perioden 11-25 september 2023 med påvisade antikroppar mot SARS-CoV-2, fördelat på kön. Resultaten är viktade och korrigerade för testprestanda.
KönAntal analyserade proverSeroprevalens (procent)95 procent KI
Totalt1 96496,7(95,1-97,9)
Kvinnor1 08997,0(95,2-98,5)
Män87596,4(94,2-98,2)

Fördelat på åldersgrupper

I tabell 3 visas andelen med antikroppar mot SARS-CoV-2 per åldersgrupp. Antikroppsförekomsten var i åldersgruppen 0-13 år med 89,6 procent något lägre än i övriga åldersgrupper där den varierade från 97,2 procent i åldersgruppen 19-49 år till 100 procent i åldersgruppen 14-18 år.

Tabell 3. Andelen provgivare 0-95 år (födda 1928-2023) i öppenvården i åtta regioner under perioden 11-25 september 2023 med påvisade antikroppar mot SARS-CoV-2, fördelat på åldersgrupper. Resultaten är viktade och korrigerade för testprestanda.
Ålder (a)Antal analyserade proverSeroprevalens (procent)95 procent KI
0-13 år78689,6(87,1-91,9)
14-18 år229100,0(97,8-100,0)
19-49 år20197,2(93,3-99,7)
50-64 år21398,4(94,9-100,0)
65-79 år35597,8(95,1-99,6)
80-95 år18098,2(94,0-100,0)

a) Ålder beräknades enligt formeln 2023–Födelseår=Ålder.

Fördelat på regioner

Tabell 4 visar andelen med antikroppar mot SARS-CoV-2 fördelat på de undersökta regionerna. Antikroppsförekomsten varierade från 90,7 procent i Region Uppsala till 98,2 procent i Region Örebro.

Tabell 4. Andelen provgivare 0-95 år (födda 1928-2023) i öppenvården i åtta regioner under perioden 11-25 september 2023 med påvisade antikroppar mot SARS-CoV-2, fördelat på regioner. Resultaten är viktade och korrigerade för testprestanda.
RegionAntal analyserade proverSeroprevalens (procent)95 procent KI
Jämtland Härjedalen3791,5(68,5-100,0)
Kalmar7496,9(83,6-100,0)
Skåne389 96,6(93,2-99,0)
Stockholm70197,2(94,9-99,0)
Uppsala11190,7(78,5-97,8)
Västerbotten6596,1(83,0-100,0)
Västra Götaland50097,8(95,2-99,6)
Örebro8798,2(93,6-100,0)

Fördelat på åldersgrupper i regionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland

I de tre folkrikaste regionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland gjordes separata åldersgruppsanalyser. Resultaten visas i Tabell 5.

Tabell 5. Andelen provgivare 0-95 år (födda 1928-2023) i öppenvården i regionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland under perioden 11-25 september 2023 med påvisade antikroppar mot SARS-CoV-2, fördelat på åldersgrupper. Resultaten är viktade och korrigerade för testprestanda.
RegionÅlder (a)Antal analyserade proverSeroprevalens (procent)95 procent KI
Skåne0-13 år15487,1(80,4-92,4)
Skåne14-18 år4099,2(88,1-100,0)
Skåne19-64 år8398,0(91,2-100,0)
Skåne65-95 år11299,0(93,9-100,0)
Stockholm0-13 år31389,3(85,1-92,8)
Stockholm14-18 år8699,4(93,4-100,0)
Stockholm19-64 år14198,8(94,4-100,0)
Stockholm65-95 år16197,9(93,6-100,0)
Västra Götaland0-13 år19191,6(86,3-95,5)
Västra Götaland14-18 år58100(-)
Västra Götaland19-64 år11099,0(93,8-100,0)
Västra Götaland65-95 år14198,1(93,4-100,0)

a) Ålder beräknades enligt formeln 2023–Födelseår=Ålder.

Diskussion

I denna undersökning av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 som genomfördes under perioden 11-25 september 2023 i åtta regioner skattades seroprevalensen till 96,7 procent. Det är en liten ökning sedan föregående undersökning 6-26 mars 2023 då förekomsten av antikroppar skattades till 95,8 procent. Den höga antikroppsförekomsten speglar den höga vaccintäckningen samt det stora antalet människor som smittats av viruset. Antikroppsförekomsten var något högre hos kvinnor än hos män, men skillnaden var inte statistiskt signifikant.

Antikroppsförekomsten var hög i alla vuxna åldersgrupper samt hos ungdomar 14-18 år. I alla dessa åldersgrupper hade en hög andel fått minst primärvaccination (två doser) mot covid-19.

I Sverige har barn födda i november 2010 eller senare inte rekommenderats vaccination mot SARS-CoV-2, med undantag för barn som tillhör riskgrupp. Två veckor innan denna undersökning hade bara cirka 1 procent av barnen 0-13 år, födda 2010-2023, vaccinerats. Därför kommer antikroppar mot SARS-CoV-2 i denna åldersgrupp nästan uteslutande från infektion och inte från vaccination. Antikroppsförekomsten var hög hos barnen, om än något lägre än i de andra åldersgrupperna. En stor andel av barnen kan utifrån tidigare undersökningar av antikroppsförekomst (1) antas ha förvärvat sina antikroppar genom infektion med virusvarianten omikron som hade en omfattande spridning i Sverige under vintern 2021/2022 (7).

Ingen större förändring noterades i någon åldersgrupp, antikroppsförekomsten var jämförbar med eller något högre än vid föregående undersökning i mars 2023 (2).

I samtliga åtta regioner som deltog i undersökningen var den skattade seroprevalensen hög. De relativt små stickprovsstorlekarna för regioner med mindre befolkningsmängd medförde lägre skattningsprecision, men tillräcklig för att kunna konstatera en hög förekomst av antikroppar.

För de tre folkrikaste regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne analyserades antikroppsförekomsten även för olika åldersgrupper. Resultaten visade på jämförbara skattningar mellan regionerna och med den sammantagna analysen av alla åtta regioner.

Sammantaget visar resultaten i denna undersökning att en hög andel av befolkningen i alla åldersgrupper och i alla de åtta undersökta regionerna i september 2023 hade antikroppar mot SARS-CoV-2. Dessa antikroppar, som uppkommit genom infektion och/eller vaccination, är i många fall kopplade till skydd mot allvarlig covid-19. Det är inte känt hur varaktigt detta skydd är och det är viktigt att fortsatt följa rekommendationerna för vaccination.

Ordlista

Antikroppar (=immunglobuliner) – Proteiner som bildas av kroppens immunsystem med syfte att binda till och på så sätt verka hämmande på främmande ämnen, i detta fall viruset SARS-CoV-2.

Covid-19 – Coronavirus disease (coronavirussjukdom) 2019.

IgG – Immunglobulin G, antikropp som uppträder en tid efter insjuknande eller vaccination.

Konfidensintervall – Ett mått på osäkerheten hos skattningar som har tagits fram med hjälp av stickprovsdata. Ju större konfidensintervall, desto större osäkerhet.

SARS-CoV-2 – Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus 2).

Seroprevalens – Andelen individer i en population som vid en given tidpunkt eller under en definierad tidsperiod testar positivt för antikroppar i blodet mot en smittsam mikroorganism, i detta fall mot viruset SARS-CoV-2.

Tvärsnittsundersökning – Vetenskaplig undersökning av ett urval individer (ett stickprov) i en population som utförs vid en given tidpunkt eller under en definierad tidsperiod. Syftet är att ge en rättvisande bild av populationen.

Stickprov – Ett urval individer ur en population.

Förkortningar

KI – konfidensintervall

SCB – Statistiska centralbyrån, statistikmyndighet

Referenser

 1. Folkhälsomyndigheten. Påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodprov från öppenvården. Folkhälsomyndigheten; 2022. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/p/pavisning-av-antikroppar-mot-sars-cov-2-i-blodprov-fran-oppenvarden/.
 2. Folkhälsomyndigheten. Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige 6-26 mars 2023. En undersökning av blodprover från öppenvården i nio regioner.: Folkhälsomyndigheten; 2023. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/f/forekomsten-av-antikroppar-mot-sars-cov-2-i-sverige-6-26-mars-2023/.
 3. Folkhälsomyndigheten. Undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2. 2022. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/undersokningar-och-datainsamlingar/forekomst-av-antikroppar/.
 4. Folkhälsomyndigheten. Påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 hos blodgivare. Folkhälsomyndigheten; 2021. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/p/pavisning-av-antikroppar-efter-genomgangen-covid-19-hos-blodgivare-delrapport-2/.
 5. Clopper CJ, Pearson ES. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika. 1934;26(4):404–13. DOI:10.1093/biomet/26.4.404.
 6. Rogan WJ, Gladen B. Estimating prevalence from the results of a screening test. Am J Epidemiol. 1978;107(1):71-6. DOI:10.1093/oxfordjournals.aje.a112510.
 7. Folkhälsomyndigheten. Bekräftade fall av covid-19 i Sverige. 2023. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/faktablad/fall-covid-19/.

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige 11-25 september 2023 – En undersökning av blodprover från öppenvården i åtta regioner

Lyssna

Denna undersökning visar att cirka 97 procent av befolkningen i nio av Sveriges regioner i september 2023 hade antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet. Ingen statistisk skillnad mellan könen kunde fastställas. Andelen med antikroppar var hög i alla åldersgrupper, högst i åldersgruppen 14-18 år med nära 100 procent och lägst hos barn 0-13 år med 90 procent. I den senare åldersgruppen var en mycket liten andel vaccinerade vid tidpunkten för undersökningen. I alla åtta deltagande regioner var andelen med antikroppar hög, mellan 91 procent och 98 procent.

Relaterad läsning

Undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23255