Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige 7–22 april 2024 – En undersökning av blodprover från öppenvården i nio regioner

 • Publicerad: 20 juni 2024
 • Artikelnummer: 24127
 • Folkhälsomyndigheten

Sammanfattning

Under perioden 7–22 april 2024 undersökte Folkhälsomyndigheten förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19. Antikroppar mot SARS-CoV-2 uppstår efter infektion med viruset eller efter vaccination och bidrar till skyddet mot allvarlig covid-19. Totalt 1 971 överblivna blodprover från öppenvården samlades in i nio regioner och antikroppar mot SARS-CoV-2 undersöktes.

En stor andel av befolkningen, 98,4 procent, uppskattades ha antikroppar mot SARS-CoV-2. Alla åldersgrupper hade hög antikroppsförekomst, mellan 96,8 procent (0–14 år) och 99,2 procent (65–79 år). Alla åldersgrupper utom barn 0–14 år har under pandemin rekommenderats vaccination mot SARS-CoV-2.

Förekomsten av antikroppar var hög i alla nio regioner som deltog, mellan 93,6 procent och 100,0 procent.

Den här undersökningen visar att en stor andel av befolkningen hade antikroppar mot SARS-CoV-2 i april 2024. Antikroppar har visats ha samband med skydd mot allvarlig covid-19, men det är inte känt hur länge skyddet finns kvar. Det är viktigt att fortsätta följa rekommendationerna för vaccination.

Summary

During the period April 722, 2024, the Public Health Agency of Sweden carried out an antibody prevalence survey for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. Antibodies to SARS-CoV-2 appear after infection with the virus or after vaccination and contribute to the protection against severe COVID-19. In total 1 971 leftover outpatient blood samples were collected in nine of Sweden’s regions and were analysed for presence of antibodies against SARS-CoV-2.

A large part of the population was found to have antibodies against SARS-CoV-2, with an estimated antibody prevalence of 98.4 percent. The antibody prevalence was high for all age groups, from 96.8 percent (014 years) to 99.2 percent (6579 years). All age groups except children 014 years have been recommended vaccination against SARS-CoV-2.

The antibody prevalence was high in all nine participating regions, ranging from 93.6 percent to 100.0 percent.

This survey shows that a large part of the population had antibodies against SARS-CoV-2 in April 2024. Antibodies are associated with protection against severe COVID-19, but the durability of this protection is unknown. It remains important to follow the recommendations for vaccination.

Om publikationen

Denna rapport redovisar resultaten från Folkhälsomyndighetens undersökning av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19, i befolkningen under perioden 7–22 april 2024. Proverna som undersöktes var överblivna anonymiserade prover från öppenvården i nio regioner.

Undersökningen är en fortsättning på en serie av tidigare rapporterade undersökningar (1-3). Syftet är att uppskatta hur stor andel i befolkningen som antingen har haft infektionen och/eller är vaccinerade, vilket har betydelse för smittskydd och vaccinationsrekommendationer.

Undersökningen genomfördes i samarbete med följande regioner och dess personal vid laboratorier för klinisk kemi och klinisk immunologi: Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro. Andreas Mörner var projektledare.

Folkhälsomyndigheten

Sara Byfors

Avdelningschef, Avdelningen för Mikrobiologi

Bakgrund

Som en del i den nationella övervakningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten sedan början av pandemin undersökt förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19 (4). I undersökningarna skattar man hur stor andel av befolkningen som har antikroppar mot viruset. Detta kallas även seroprevalens. Antikropparna bildas normalt inom två veckor efter infektion och kan mätas genom laboratorieanalys av blodprov. De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är baserade på ytproteinet hos SARS-CoV-2, och de antikroppar som bildas efter vaccination är riktade mot detta protein. Antikropparna fungerar som en markör för genomgången infektion eller vaccination. De utgör också en del i det immunsvar som skyddar mot allvarlig sjukdom. Resultaten av undersökningarna har använts som underlag för modelleringar av scenarier för smittspridning och som stöd för beslut om smittskyddsåtgärder, till exempel rekommendationer för vaccination.

Folkhälsomyndigheten har utfört upprepade undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 med insamling av överblivna anonymiserade blodprover från öppenvården i nio regioner: Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro (1-3). Fram till oktober 2021 genomfördes även parallella undersökningar med insamling av blodgivarprover (5).

Under hela undersökningsperioden 2020–2024 har ökningen av den skattade seroprevalensen påverkats både av de vågor av smittspridning av olika SARS-CoV-2-varianter som präglat pandemin och av vaccinationerna som inleddes just innan årsskiftet 2020/2021. Från att i april 2020 ha legat på omkring 5 procent hade den skattade totala seroprevalensen i den senaste undersökningen i september 2023 ökat till 97 procent (1, 3).

När vaccinationsinsatsen inleddes i Sverige följdes en prioriteringsordning som innebar att äldre och riskgrupper vaccinerades först. Idag har alla som är födda före november 2010 erbjudits en primärvaccination om två doser. Fram till 1 mars 2024 hade dessutom en påfyllnadsdos rekommenderats för personer som är 18 till 64 år, fyra påfyllnadsdoser för personer som är 65 till 79 år och 5 påfyllnadsdoser för personer som är 80 år och äldre. Efter 1 mars 2024 har ytterligare en påfyllnadsdos rekommenderats för personer som är 80 år och äldre. I Sverige har vaccination mot covid-19 inte rekommenderats för barn under 12 år, med undantag för särskilda riskgrupper. Vid tidpunkten för denna undersökning hade cirka 1 procent av barnen födda 2010 eller senare vaccinerats med en eller två doser.

Mer information och statistik om vaccination mot covid-19 i Sverige finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vaccination mot covid-19

Metod

Design

Denna seroprevalensundersökning ingår i en serie av upprepade tvärsnittsundersökningar där förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 sedan våren 2020 skattats i olika åldersgrupper i sju till nio regioner.

Provinsamling

Överblivet provmaterial från blodprov tagna i öppenvården under perioden 7–22 april 2024 samlades in för analys. Prover tagna på annan medicinsk indikation än covid-19 samlades in och anonymiserades vid laboratorier för klinisk kemi och klinisk immunologi i de nio regioner som visas nedan. Efter anonymiseringen var den enda tillgängliga informationen om proverna födelseår, kön, region, provtagningsdatum och typ av prov (serum eller plasma). För beräkning av provgivarnas ålder användes formeln: 2024-Födelseår. Det betyder att angiven ålder är den ålder som personen kommer ha vid 2024 års slut.

Prover samlades in i följande regioner:

 • Jämtland Härjedalen
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Skåne
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västerbotten
 • Västra Götaland
 • Örebro

Stickprov

Stickprovsstorlekarna beräknades för varje insamlingstillfälle utifrån antagande om ett enkelt slumpmässigt urval och given seroprevalens och precision. I Tabell 1 visas beräknade stickprovsstorlekar för åldersgrupperna 0–14 år (födda 2010–2024), 15–18 år (födda 2006–2009), 19–49 år (födda 1975–2005), 50–64 år (födda 1960–1974) och 65–95 år (födda 1929–1959). Antalet prover i respektive åldersgrupp fördelades mellan laboratorierna baserat på befolkningsmängden i respektive region.

Tabell 1. Beräknade stickprovsstorlekar för provgivare i undersökningen som utfördes under perioden 7–22 april 2024.
FödelseårÅlder (a)Stickprovsstorlek
2010–20240–14 år714
2006–200915–18 år203
1975–200519–49 år203
1960–197450–64 år203
1929–195965–95 år563

a) Beräknad ålder=2024-Födelseår.

Laboratorieanalys

Proverna analyserades vid Folkhälsomyndighetens laboratorium i Solna för antikroppar mot SARS-CoV-2 ytprotein (spike). Analyserna utfördes med test-kit från Meso Scale Discovery (USA) enligt tillverkarens instruktion. Ett justerat gränsvärde för antikroppspositivitet användes istället för tillverkarens angivna gränsvärde, eftersom detta efter ankomsten av omikronvarienten visat sig underskatta andelen barn med antikroppar. Det nya gränsvärdet togs fram baserat på analys av prover från 344 SARS-CoV-2 negativa och 100 positiva provgivare.

Statistisk analys

Den skattade seroprevalensen beräknades som viktad andel positiva prover av alla analyserade prover, med respektive 95 procent konfidensintervall (KI) enligt Clopper-Pearsons metod (6). För att ta hänsyn till analysmetodens sensitivitet och specificitet korrigerades skattningarna med Rogen-Gladen-formeln (7). Vikter beräknades som inversen av antalet prover dividerat med antalet individer i populationen (senaste populationsdata från SCB 1 november 2023) i de olika åldersgrupperna i regionerna. För de skattningar där alla prover var positiva har konfidensintervallen beräknats med Clopper-Pearsons metod utan att ta hänsyn till vikterna. Skillnaden mellan andelen positiva män och kvinnor testades med viktad logistisk regression. Alla analyser utfördes i R v 4.0.2.

Resultat

Prover

Totalt mottogs och analyserades 1 971 prover från nio regioner. Antalet prover fördelat på kön, åldersgrupp och region visas i Tabell 2 till Tabell 5.

Andel med antikroppar

Hela undersökningen

Andelen med antikroppar mot SARS-CoV-2 i hela undersökningen var 98,4 procent (95 procent KI 97,5–99,0), se Tabell 2.

Fördelat på kön

I Tabell 2 visas andelen med antikroppar mot SARS-CoV-2 fördelat på kön. Ingen statistiskt signifikant skillnad observerades mellan kvinnor och män (p-värde=0,14).

Tabell 2. Andelen provgivare 0–95 år (födda 1929–2024) i öppenvården i nio regioner under perioden 7–22 april 2024 med påvisade antikroppar mot SARS-CoV-2, fördelat på kön. Resultaten är viktade och korrigerade för testprestanda.
Kön Antal analyserade prover Seroprevalens (procent) 95 procent KI
Totalt 1 971 98,4 (97,5 –99,0)
Kvinnor 1 090 97,8 (96,2–98,8)
Män 880 98,9 (97,7–99,5)
Okänt 1 (–)

Fördelat på åldersgrupper

I tabell 3 visas andelen med antikroppar mot SARS-CoV-2 per åldersgrupp. Den skattade antikroppsförekomsten varierade från 96,8 procent i åldersgruppen 0–14 år till 99,2 procent i åldersgruppen 65–79 år.

Tabell 3. Andelen provgivare 0–95 år (födda 1929–2024) i öppenvården i nio regioner under perioden 7–22 april 2024 med påvisade antikroppar mot SARS-CoV-2, fördelat på åldersgrupper. Resultaten är viktade och korrigerade för testprestanda.
Ålder (a) Antal analyserade prover Seroprevalens (procent) 95 procent KI
0–14 år 770 96,8 (95,3–97,9)
15–18 år 218 98,6 (95,8–99,7)
19–49 år 208 99,0 (96,6–99,9)
50–64 år 208 97,5 (94,3–99,2)
65–79 år 379 99,2 (97,6–99,8)
80–95 år 188 98,9 (96,1–99,9)

a) Beräknad ålder=2024-Födelseår.

Fördelat på regioner

Tabell 4 visar andelen med antikroppar mot SARS-CoV-2 fördelat på de undersökta regionerna. Den skattade antikroppsförekomsten varierade från 93,6 procent i Västerbotten till 100,0 procent i regionerna Jämtland Härjedalen, Kalmar och Örebro.

Tabell 4. Andelen provgivare 0–95 år (födda 1929–2024) i öppenvården i nio regioner under perioden 7–22 april 2024 med påvisade antikroppar mot SARS-CoV-2, fördelat på regioner. Resultaten är viktade och korrigerade för testprestanda.
Region Antal analyserade prover Seroprevalens (procent) 95 procent KI
Jämtland/Härjedalen 38 100,0 (90,7–100,0)
Jönköping 100 99,3 (96,0–100,0)
Kalmar 70 100,0 (94,9–100,0)
Skåne 370 98,1 (94,6–99,6)
Stockholm 614 99,4 (98,8–99,7)
Uppsala 104 94,1 (82,2–99,0)
Västerbotten 76 93,6 (81,6–98,8)
Västra Götaland 516 97,5 (95,0–99,0)
Örebro 83 100,0 (95,7–100,0)

Fördelat på åldersgrupper i regionerna Skåne, Stockholm ochVästra Götaland

I de tre folkrikaste regionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland gjordes separata skattningar för åldersgrupper. Resultaten visas i Tabell 5.

Tabell 5. Andelen provgivare 0–95 år (födda 1929–2024) i öppenvården i regionerna Skåne, Stockholm och Västra Götaland under perioden 7–22 april 2024 med påvisade antikroppar mot SARS-CoV-2, fördelat på åldersgrupper. Resultaten är viktade och korrigerade för testprestanda.
Region Ålder (a) Antal analyserade prover Seroprevalens (procent) 95 procent KI
Skåne 0–14 år 140 99,3 (96,0–100,0)
Skåne 15–18 år 40 97,5 (86,4–99,9)
Skåne 19–64 år 78 97,4 (90,8–99,7)
Skåne 65–95 år 112 99,1 (95,0–100,0)
Stockholm 0–14 år 242 96,6 (93,5–98,5)
Stockholm 15–18 år 69 98,5 (92,0–100,0)
Stockholm 19–64 år 141 100,0 (97,4–100,0)
Stockholm 65–95 år 162 100,0 (97,7–100,0)
Västra Götaland 0–14 år 218 94,0 (89,8–96,7)
Västra Götaland 15–18 år 60 100,0 (94,0–100,0)
Västra Götaland 19–64 år 97 97,9 (92,6–99,8)
Västra Götaland 65–95 år 141 98,6 (94,9–99,8)

a) Beräknad ålder=2024-Födelseår.

Diskussion

I denna undersökning av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 som genomfördes under perioden 7–22 april 2024 i nio regioner skattades seroprevalensen till 98,4 procent. Det är en liten ökning sedan föregående undersökning 11–25 september 2023 då förekomsten av antikroppar skattades till 96,7 procent. Den höga antikroppsförekomsten speglar den höga vaccintäckningen samt det stora antalet människor som smittats av viruset. Antikroppsförekomsten var något högre hos män än hos kvinnor, men skillnaden var inte statistiskt signifikant.

Antikroppsförekomsten var hög i alla åldersgrupper, mellan 96,8 procent (0–14 år) och 99,2 procent (65–79 år). I alla åldersgrupper utom barn 0–14 år hade en hög andel fått minst primärvaccination (två doser) mot covid-19.

I Sverige har barn födda i november 2010 eller senare inte rekommenderats vaccination mot SARS-CoV-2, med undantag för barn som tillhör riskgrupp. Två veckor innan denna undersökning hade bara cirka 1 procent av barnen 0–14 år, födda 2010–2024, vaccinerats. Därför kommer antikroppar mot SARS-CoV-2 i denna åldersgrupp nästan uteslutande från infektion och inte från vaccination. Antikroppsförekomsten var hög hos barnen, om än något lägre än i de andra åldersgrupperna. En stor andel av barnen kan utifrån tidigare undersökningar av antikroppsförekomst (1) antas ha förvärvat sina antikroppar genom infektion med virusvarianten omikron som hade en omfattande spridning i Sverige under vintern 2021/2022 (8).

Analyserna av antikroppsförekomsten efter omikronvariantens ankomst i slutet av 2021 har visat sig ge något för låga värden för barn födda 2010 eller senare. Det innebär att de rapporterade värdena från Folkhälsomyndighetens undersökningar 2022 och 2023 sannolikt underskattar förekomsten av antikroppar hos dessa barn. I den här rapporten redovisas värden baserade på analyser anpassade för omikronvarianten (se Metod). Det ger en något högre och sannolikt riktigare skattning av antikroppsförekomsten hos barn 0–14 år. Värdena för övriga åldersgrupper påverkas inte nämnbart av den justerade analysen.

Ingen större förändring noterades i någon åldersgrupp, antikroppsförekomsten var – med analyser utförda på samma sätt – jämförbar med föregående undersökning i september 2023 (3).

I samtliga nio regioner som deltog i undersökningen var den skattade seroprevalensen hög, 93,6 till 100,0 procent. De relativt små stickprovsstorlekarna för regioner med mindre befolkningsmängd medförde lägre skattningsprecision, men tillräcklig för att kunna konstatera en hög förekomst av antikroppar.

För de tre folkrikaste regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne analyserades antikroppsförekomsten även för olika åldersgrupper. Resultaten visade hög förekomst av antikroppar, 94,0 till 100,0 procent, i alla åldersgrupper i de tre regionerna.

Sammantaget visar resultaten i denna undersökning att en hög andel av befolkningen i alla åldersgrupper och i alla de nio undersökta regionerna i april 2024 hade antikroppar mot SARS-CoV-2. Dessa antikroppar, som uppkommit genom infektion och/eller vaccination, är i många fall kopplade till skydd mot allvarlig covid-19. Det är inte känt hur varaktigt detta skydd är och det är viktigt att fortsatt följa rekommendationerna för vaccination.

Ordlista

Antikroppar (=immunglobuliner) – Proteiner som bildas av kroppens immunsystem med syfte att binda till och på så sätt verka hämmande på främmande ämnen, i detta fall viruset SARS-CoV-2.

Covid-19 – Coronavirus disease (coronavirussjukdom) 2019.

IgG – Immunglobulin G, antikropp som uppträder en tid efter insjuknande eller vaccination.

Konfidensintervall – Ett mått på osäkerheten hos skattningar som har tagits fram med hjälp av stickprovsdata. Ju större konfidensintervall, desto större osäkerhet.

SARS-CoV-2 – Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus 2).

Seroprevalens – Andelen individer i en population som vid en given tidpunkt eller under en definierad tidsperiod testar positivt för antikroppar i blodet mot en smittsam mikroorganism, i detta fall mot viruset SARS-CoV-2.

Tvärsnittsundersökning – Vetenskaplig undersökning av ett urval individer (ett stickprov) i en population som utförs vid en given tidpunkt eller under en definierad tidsperiod. Syftet är att ge en rättvisande bild av populationen.

Stickprov – Ett urval individer ur en population.

Förkortningar

KI – konfidensintervall

SCB – Statistiska centralbyrån, statistikmyndighet

Referenser

 1. Folkhälsomyndigheten. Påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodprov från öppenvården. Folkhälsomyndigheten; 2022. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/p/pavisning-av-antikroppar-mot-sars-cov-2-i-blodprov-fran-oppenvarden/
 2. Folkhälsomyndigheten. Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige 6-26 mars 2023. En undersökning av blodprover från öppenvården i nio regioner.: Folkhälsomyndigheten; 2023. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/f/forekomsten-av-antikroppar-mot-sars-cov-2-i-sverige-6-26-mars-2023/
 3. Folkhälsomyndigheten. Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige 11-25 september 2023 – En undersökning av blodprover från öppenvården i åtta regioner. Folkhälsomyndigheten; 2023. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/f/forekomsten-av-antikroppar-mot-sars-cov-2-i-sverige-11-25-september-2023/
 4. Folkhälsomyndigheten. Undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2. 2022. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/utbrottsarkiv/covid-19-pandemin-2019-2023/undersokningar-och-datainsamlingar/forekomst-av-antikroppar/
 5. Folkhälsomyndigheten. Påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 hos blodgivare. Folkhälsomyndigheten; 2021. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/p/pavisning-av-antikroppar-efter-genomgangen-covid-19-hos-blodgivare-delrapport-2/
 6. Clopper CJ, Pearson ES. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika. 1934;26(4):404–13. DOI:10.1093/biomet/26.4.404.
 7. Rogan WJ, Gladen B. Estimating prevalence from the results of a screening test. Am J Epidemiol. 1978;107(1):71-6. DOI:10.1093/oxfordjournals.aje.a112510.
 8. Folkhälsomyndigheten. Bekräftade fall av covid-19 i Sverige. 2023. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/bekraftade-fall-i-sverige/

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige 7–22 april 2024 – En undersökning av blodprover från öppenvården i nio regioner

Lyssna

Denna undersökning visar att cirka 98 procent av befolkningen i nio av Sveriges regioner i april 2024 hade antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet. Ingen statistisk skillnad mellan könen kunde fastställas. Andelen med antikroppar var hög i alla åldersgrupper, mellan 97 procent och 99 procent. I alla nio deltagande regioner var andelen med antikroppar hög, mellan 94 procent och 100 procent.

Relaterad läsning

Undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 (där undersökningar om förekomst av antikroppar finns samlade)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 24127