Förslag på checklista för tillsyn över detaljhandel med tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt folköl

 • Publicerad: 8 november 2023
 • Artikelnummer: 23139
 • Folkhälsomyndigheten

Bakgrund

Checklistan innehåller förslag på vad kommunen kan kontrollera vid tillsyn över detaljhandel enligt lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt alkohollagen. Checklistan ska inte ses som en uttömmande lista på allt som kommunerna kan utöva tillsyn över.

Förslaget på checklistan kan kommunen använda som underlag till att göra egna checklistor och tillsynsprotokoll.

Följande förkortningar används:

 1. lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter – LTLP
 2. förordning (2019:233) om tobak och liknande produkter – FTLP
 3. lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter – LTN
 4. förordning (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter – FTN
 5. alkohollagen (2010:622) – AL
 6. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF 2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror – HSLF 2016:46
 7. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF 2016:44) om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning – HSLF 2016:44
 8. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF 2018:41) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare – HSLF 2018:41

Tillsyn över detaljhandel med tobaksprodukter

Anmälan av nya tobaksvaror (2 kap. 3 § LTLP)

Om du misstänker att en ny tobaksvara inte är anmäld kan du kontrollera det på Folkhälsomyndighetens webb.

Hälsovarningar (3 kap. 1 § LTLP)

Cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa (2 kap. HSLF 2016:46)

Kontrollera att styckförpackning och eventuell ytterförpackning är märkt med:

 • den allmänna varningen ”Rökning dödar”
 • informationstexten ”Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen”
 • kombinerade hälsovarningar som innehåller varningstext och motsvarande illustration. De kombinerade hälsovarningarna ska också innehålla rökavvänjningsinformation: ”Sluta-röka-linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se”

Andra tobaksvaror för rökning (3 kap. HSLF-FS 2016:46)

Kontrollera att styckförpackning och eventuell ytterförpackning är märkt med:

 • den allmänna varningen ”Rökning dödar”
 • en varningstext enligt bilagan till HSLF 2016:46 (exempelvis ”Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer”).
 • rökavvänjningsinformation: ”Sluta-röka-linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se”

Rökfria tobaksvaror (4 kap. HSLF-FS 2016:46)

Kontrollera att styckförpackning och eventuell ytterförpackning är märkt med:

 • hälsovarningen ”Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande”

Produktpresentation och medföljande information (3 kap. 3 § LTLP)

Kontrollera att märkningen på produkten eller på förpackningar inte:

 1. antyder att produkten är mindre skadlig än andra sådana produkter
 2. innehåller information om halten nikotin, tjära eller kolmonoxid
 3. liknar ett livsmedel eller kosmetisk produkt
 4. antyder att en viss tobaksvara har miljöfördelar
 5. hänvisar till smak, doft eller tillsatser (gäller ej snus).

Spårbarhet och säkerhetsmärkning (3 kap. 7 § LTLP)

Finns en identitetsmärkning?

 1. Är koden utfärdad av den svenska id-utfärdaren (börjar den på QCALL)?
 2. Är längden på koden korrekt (QCALL+9 siffror)?
 3. Finns koden i form av en databärare, till exempel en QR-kod?
 4. Finns guilloche? Kan kontrolleras genom att titta på märkningen på förpackningen.
 5. Finns optisk variabel tryckfärg? Kan kontrolleras genom att vicka på förpackningen för att se om färgtrycket varierar.
 6. Finns ett mikrotryck? Kan kontrolleras genom att se om det finns mikrotext på märkningen på förpackningen.

Tillstånd (5 kap. 1 § LTLP)

 • Är det beviljade tillståndet aktuellt när det gäller exempelvis organisationsnummer, kontaktuppgifter och försäljningsställe?
 • Vilka försäljningsformer förekommer (t.ex. webbförsäljning)?
 • Sker försäljning av tobaksvaror utan tillstånd?

Tillstånd vid förändringar av verksamheten (5 kap. 8 och 9 §§ LTLP)

Har det skett några förändringar av verksamheten? (Exempelvis att tillståndshavaren avlidit eller fått förvaltare eller om verksamheten gått i konkurs)

Egenkontroll (5 kap. 6 och 7 §§ LTLP)

 1. Gå igenom och diskutera egenkontrollprogrammet med näringsidkaren.
 2. Ställ kontrollfrågor för att säkerställa att det används och är anpassat för verksamheten.
 3. Är egenkontrollprogrammet aktuellt?
 4. Behöver egenkontrollprogrammet revideras?
 5. Är rutinerna kända hos personalen? Gör stickprov.

Information (5 kap. 12 § LTLP)

 • Fråga näringsidkaren hur denna ger personalen information och stöd om försäljning av tobaksvaror.
 • Fråga personalen hur de får information om och ges stöd för försäljning av tobaksvaror.

Styckförsäljning av cigaretter, rulltobak och snus (5 kap. 13 § LTLP)

Om det finns särskild anledning att kontrollera att förpackningen innehåller minst 20 cigaretter eller 20 portioner snus kan kommunen be detaljhandlaren att bryta förpackningen för att kontrollera innehållet.

 • Kontrollera att handlaren inte säljer cigaretter eller portionsförpackat snus styckvis.

Åldersgräns (5 kap. 17 och 18 §§ LTLP)

Kontrollera att det finns ett tydligt och klart synbart meddelande som informerar om 18-årsgränsen.

Marknadsföring (4 kap. 1 och 2 §§ LTLP)

Förekommer marknadsföring av tobaksvaror på eller i anslutning till det fysiska försäljningsstället?

Kontrollera om det finns kommersiella meddelanden inne på det fysiska försäljningsstället som är påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av tobaksvaror. Är dessa meddelanden synliga från utsidan av försäljningsstället?

Tillsyn över detaljhandel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Produktanmälan (2 kap. 7 § LTLP)

Om du uppmärksammar produkter som du misstänker inte är anmälda kan du kontrollera det på Folkhälsomyndighetens webb eller begära in uppgifter från den som säljer produkten om att produkten är anmäld.

Innehåll och utformning (2 kap. 8 § LTLP)

Underrätta Folkhälsomyndigheten om du misstänker att det finns produkter som inte uppfyller produktkraven.

Rapportering av försäljningsvolymer (2 kap. 9 § LTLP)

Kontrolleras i första hand av kommunen på initiativ av Folkhälsomyndigheten.

Hälsovarningar (3 kap. 2 § LTLP, 3 kap 9 § FTLP)

Kontrollera att det finns en hälsovarning på förpackningen. Hälsovarningen ska lyda ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.”

Produktpresentation (3 kap. 4 § LTLP)

Kontrollera att märkningen på produkten eller på förpackningen inte:

 1. antyder att produkten är mindre skadlig än andra sådana produkter
 2. innehåller information om halten tjära eller kolmonoxid
 3. liknar ett livsmedel eller kosmetisk produkt
 4. antyder att en viss produkt har miljöfördelar
 5. hänvisar till doft eller tillsatser, utom när det gäller smaktillsatser.

Kontrollera att styckförpackningar och eventuella ytterförpackningar inte antyder ekonomiska fördelar genom att innehålla:

 1. tryckta kuponger
 2. erbjudanden om rabatt
 3. gratisutdelning
 4. två varor till priset för en
 5. eller liknande erbjudanden.

Informationsblad (3 kap. 5 § LTLP, 3 kap 10 och 11 §§ FTLP, 6 § HSLF-FS 2018:41)

 • Om det finns särskild anledning att kontrollera att förpackningen innehåller ett informationsblad kan kommunen be detaljhandlaren att bryta förpackningen för att kontrollera innehållet.
 • Kontrollera att informationsbladet är på svenska.
 • Kontrollera att informationsbladet innehåller:
 • bruks- och förvaringsanvisning för produkten med omnämnande om att produkten inte rekommenderas för ungdomar och icke- rökare
 • kontraindikationer
 • varningar som vänder sig till specifika riskgrupper
 • uppgifter om eventuella skadliga effekter
 • uppgifter om beroendeframkallande egenskaper och toxicitet
 • kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören och en juridisk eller fysisk kontaktperson inom Europeiska unionen.
 • Kontrollera att informationsbladet innehåller lämpliga anvisningar för påfyllning.

Innehållsdeklaration (3 kap. 6 § LTLP, 3 kap. 12 § FTLP, 6 § HSLF-FS 2018:41)

Kontrollera att det finns en innehållsdeklaration på styck- och ytterförpackningar och att den är skriven på svenska.

Kontrollera att innehållsdeklarationen innehåller:

 • en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten i fallande viktordning
 • uppgift om innehåll av nikotin i produkten och fördelningen per dos
 • satsnumret
 • en rekommendation om att förvara produkten utom räckhåll för barn.

Anmälan (5 kap. 14 § LTLP)

 • Kontrollera att den anmälan som lämnats in till kommunen är aktuell när det gäller exempelvis organisationsnummer, kontaktuppgifter och försäljningsställe.
 • Kontrollera vilka försäljningsformer som förekommer på försäljningsstället. Exempelvis om det sker försäljning via webben.
 • Sker försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare utan att det är anmält till kommunen?

Egenkontroll och uppgiftslämnande (5 kap. 16 § LTLP)

 1. Gå igenom och diskutera egenkontrollprogrammet med näringsidkaren.
 2. Ställ kontrollfrågor för att säkerställa att det används och är anpassat för verksamheten.
 3. Är programmet aktuellt?
 4. Behöver programmet revideras?
 5. Är rutinerna kända hos personalen? Gör stickprov.

Åldersgräns (5 kap. 17 § LTLP)

Kontrollera att det finns ett tydligt och klart synbart meddelande som informerar om 18-årsgränsen.

Marknadsföring (4 kap. 4 § LTLP)

Kontrollera om det finns kommersiella meddelanden på det fysiska försäljningsstället som är påträngande, uppsökande och uppmanar till bruk av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.

Tillsyn över detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter

Produktanmälan (5 § LTN)

Träder i kraft den 1 januari 2024. Checklistan kompletteras i samband med det.

Produktkrav (6 § LTN, 7-9 §§ FTN)

Kontrollera att produkten enligt innehållsdeklarationen inte innehåller:

 • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att produkten innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker
 • Koffein, taurin eller andra tillsatser eller stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.

Märkning (7 och 8 §§ LTN, 11 och 12 § FTN)

Kontrollera att det finns en hälsovarning på förpackningen. Hälsovarningen ska lyda ”Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.”

Kontrollera att märkningen på produkten eller på förpackningen inte:

 • antyder att produkten är mindre skadlig än andra sådana produkter
 • liknar ett livsmedel eller kosmetisk produkt.

Kontrollera att det finns en innehållsdeklaration på förpackningen och att den innehåller:

 • en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten i fallande viktordning
 • uppgift om innehåll av nikotin i produkten och fördelning per dos
 • en rekommendation om att förvara produkten utom räckhåll för barn.

Rapporteringsskyldighet (14 § LTN)

Träder i kraft den 1 januari 2024. Checklistan kompletteras i samband med det.

Anmälan om försäljning (17 § LTN)

 • Kontrollera att den anmälan som lämnats in till kommunen är aktuell när det gäller exempelvis organisationsnummer, kontaktuppgifter och försäljningsställe.
 • Kontrollera vilka försäljningsformer som förekommer på försäljningsstället. Exempelvis om det sker försäljning via webben.
 • Sker försäljning av tobaksfria nikotinprodukter utan att det är anmält till kommunen?

Egenkontroll (18 § LTN)

 • Gå igenom och diskutera egenkontrollprogrammet med näringsidkaren.
 • Ställ kontrollfrågor för att säkerställa att det används och är anpassat för verksamheten.
 • Är programmet aktuellt?
 • Behöver programmet revideras?
 • Är rutinerna kända hos personalen? Gör stickprov.

Ålderskrav (19 och 20 §§ LTN)

Kontrollera att det finns ett tydligt och klart synbart meddelande som informerar om 18-årsgränsen.

Marknadsföring (9 § LTN)

 • Kontrollera om marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter på eller i anslutning till det fysiska försäljningsstället är särskild måttfull.
 • Kontrollera om det finns reklam eller andra marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till det fysiska försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.
 • Innehåller marknadsföringen ovidkommande smakhänvisningar?
 • Riktas marknadsföringen särskilt till eller skildrar barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år?

Tillsyn över detaljhandel med örtprodukter

Hälsovarningar (3 kap. 1 § LTLP, 2 kap. HSLF-FS 2016:44)

Kontrollera att styckförpackning och eventuell ytterförpackning är märkt med hälsovarningen Att röka denna produkt skadar din hälsa.

Produktpresentation och medföljande information (3 kap. 3 § LTLP)

Kontrollera att märkningen på produkten eller på förpackningar inte:

 • antyder att produkten är mindre skadlig än andra sådana produkter
 • innehåller information om halten nikotin, tjära eller kolmonoxid
 • liknar ett livsmedel eller kosmetisk produkt.

Tillsyn över detaljhandel med folköl

Ordning och nykterhet (3 kap. 5 § AL)

Vilka rutiner finns för att säkerställa ordning och nykterhet på försäljningsstället? Är dessa kända av personalen? Gör stickprov.

Har personalen stöd för att avvisa personer som stör?

Kontroll av åldersgräns och langning (3 kap. 7-9 § AL)

 • Vilka rutiner finns för att säkerställa konsumentens ålder?
 • Vilka rutiner finns om osäkerhet råder kring konsumentens ålder?
 • Vilka rutiner finns om kunden inte visar legitimation på begäran?
 • Vilka rutiner finns för att se till att folköl inte får lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon?
 • Vilka rutiner finns för att säkerställa att langning inte sker?
 • Vilka rutiner finns att hantera kunder som är märkbart påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel?
 • Kontrollera vilka försäljningsformer som förekommer på försäljningsstället. Exempelvis om det sker försäljning via webben.
 • Kontrollera vilka rutiner som finns för ålderskontroll om försäljningen även sker via webben?

Krav på utbud av matvaror (5 kap. 5 § AL)

 • Finns mat till försäljning?
 • Är utbudet av matvaror tillräckligt?

Egenkontrollprogram (5 kap. 5 § AL)

 • Ställ kontrollfrågor för att säkerställa att egenkontrollprogrammet används och att det är anpassat för verksamheten.
 • Fråga om utbildning och information dokumenteras.
 • Fråga personalen om de har fått information eller utbildning om folkölsförsäljning. I så fall på vilket sätt och hur ofta.
 • Fråga personalen om de känner att de får det stöd och den information som de behöver.

Förslag på checklista för tillsyn över detaljhandel med tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt folköl

Lyssna

Förslaget på checklista vänder sig till handläggare på kommunen som bedriver tillsyn över detaljhandeln enligt lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt alkohollagen.

Förslaget är ett stöd för kommunens tillsyn och kan användas som underlag till kommunens egna checklistor och tillsynsprotokoll.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23139