Tillsynsvägledning för försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

Lyssna

På alkoholområdet vägleder vi i frågor om serveringstillstånd, tillstånd till provsmakning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat samt försäljning av folköl i detaljhandeln. Vi ansvarar också för Alkohol- och tobaksregistret och håller i det kunskapsprov som kommunerna använder för att pröva ansökningar om serveringstillstånd och provsmakning.

Folkhälsomyndigheten tar fram föreskrifter och allmänna råd enligt alkohollagen. Vi tillhandahåller det kunskapsprov som kommunerna kan använda som en del av sin prövning av ansökningar om tillstånd. Vi ansvarar också för ett centralt register som bland annat innehåller information om de serveringstillstånd som kommunerna beviljar.

Här kan du läsa om vår vägledning på alkoholområdet

Vem gör vad?

Som central myndighet för folkhälsofrågor har Folkhälsomyndigheten den övergripande tillsynen över att efterlevnaden av alkohollagen följs med undantag för marknadsföringsregler och viss partihandel. Det gör vi genom att bland annat ta in uppgifter och föra statistik. Du som är handläggare i en kommun behöver skicka vissa uppgifter till oss. Vi tillhandahåller också kunskapsprov för tillstånd. Vare sig vi eller länsstyrelsen har möjlighet att bedöma hur kommunerna ska tillämpa alkohollagen i ett enskilt ärende.

Länsstyrelserna ska ge råd och information till kommunerna. Genom utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning kan länsstyrelserna stötta kommunerna i tillsynsarbetet. De granskar också tillsynen i länets kommuner. Länsstyrelserna kan exempelvis granska kommunernas tillsyn av serveringstillstånd och kontroll av åldersgränser för köp av folköl. Länsstyrelsen har även ett uppdrag att underlätta samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och kan därför samordna kontakter mellan kommuner och andra myndigheter.

Det är kommunerna som beslutar om serveringstillstånd och genomför tillsyn på restauranger och i butiker som säljer folköl. Den som vill servera alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ansöker om ett serveringstillstånd hos den kommun där serveringsstället finns.

Läs mer

Rättsfall som gäller alkohollagen