Konsekvenser på hivprevention och hälsa orsakade av rasism, homofobi och hivstigma – En kartläggande litteraturöversikt om intersektionellt stigma bland icke-vita hbtqi-personer

Lyssna

Denna rapport är en litteraturöversikt av internationell forskning främst från USA. Rapporten är ett kunskapsunderlag om intersektionellt stigma, dvs. hivstigma, rasism och exkludering och dess konsekvenser på icke-vita hbtqi-personers hälsa och hivprevention. Konsekvenserna består bl.a. av en ökad grad av psykisk ohälsa och social utsatthet. Strukturella hinder för tillgång till hälso- och sjukvården påverkar hivprevention och hivbehandling.

Möjligheter och strategier i litteraturöversikten visar att socialt stöd, kamratstöd, interventioner med inkluderande strategier har varit effektiva för att stärka känslan av egenmakt och öka kunskaperna om hiv och hivprevention. Socialt stöd minskar konsekvenserna av utsatthet för stigma och ökar känslan av tillhörighet och livskvalitet bland icke-vita hbtqi-personer.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22053