Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:46 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror

 • Publicerad: 20 maj 2016
 • Uppdaterad: 11 juli 2016
 • Folkhälsomyndigheten

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:46

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd från grundförfattningen till den senaste ändringsförfattningen. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2016:77.

 • Grundförfattning gäller från och med: 20 maj 2016
 • Senaste lydelse gäller från och med: 11 juli 2016 (HSLF-FS 2016:77)

Se tryckta versioner som pdf

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § I denna författning ges kompletterande föreskrifter till tobakslagen (1993:581) och tobaksförordningen (2016:354).

2 § Dessa föreskrifter är tillämpliga för hälsovarningar på styckförpackning och eventuell ytterförpackning till tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på marknaden enligt 9 § tobakslagen (1993:581).

Definitioner

3 § Termer och begrepp som används i tobakslagen (1993:581) och tobaksförordningen (2016:354) har samma betydelse i dessa föreskrifter.

4 § I dessa föreskrifter används dessutom följande definitioner som används i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 10–12, Celex 32014L0040):

 • Cigarett: en rulle av tobak som kan förbrukas via förbränning och som definieras närmare i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (EUT L 176, 5.7.2011, s. 26, Celex 32011L0064).
 • Hälsovarning: en varning om de negativa effekter som produkter har på människors hälsa eller andra oönskade följder av förbrukningen av dessa, inbegripet varningstexter, kombinerade hälsovarningar, allmänna varningar och informationstexter.
 • Importör av tobaksvaror: ägaren till, eller en person som har rätt att förfoga över, tobaksvaror som har förts in till unionens territorium.
 • Kombinerad hälsovarning: en hälsovarning som består av en kombination av en varningstext och ett motsvarande fotografi eller en motsvarande illustration.
 • Påse: en styckförpackning med rulltobak, antingen i form av en rektangulär ficka med en flik som täcker öppningen eller i form av en flatbottnad påse.
 • Rulltobak: tobak som konsumenter eller återförsäljningsställen kan använda för att göra cigaretter.
 • Rökfri tobaksvara: en tobaksvara som inte konsumeras genom förbränning, bland annat tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen.
 • Styckförpackning: den minsta enskilda förpackning för tobaksvaror eller relaterade produkter som släpps ut på marknaden.
 • Tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt eller som låter konstruera eller tillverka en produkt och saluför produkten i eget namn eller under eget varumärke.
 • Tobak för vattenpipa: en tobaksvara som kan förbrukas genom en vattenpipa. Tobak för vattenpipa anses vara en tobaksprodukt för rökning. Om en produkt kan användas både genom vattenpipor och som rulltobak, ska den anses vara rulltobak.
 • Tobaksvaror för rökning: andra tobaksvaror än en rökfri tobaksvara.
 • Ytterförpackning: varje förpackning i vilken tobak eller relaterade produkter släpps ut på marknaden och som innehåller en styckförpackning eller ett antal styckförpackningar, varvid transparenta omslag inte anses vara ytterförpackningar.

5 § I dessa föreskrifter används dessutom definitionen flip-top om styckförpackning med vikbart lock. Flip-top används i artikel 4 i kommissionens genomförandebeslut(EU) 2015/1842 av den 9 oktober 2015 om de tekniska specifikationerna för layout, utformning och form för de kombinerade hälsovarningarna för tobaksvaror för rökning (EUT L 267, 14.10.2015, s. 7, Celex 32015D1842).

Allmänna bestämmelser

6 § Hälsovarningar på styckförpackning och eventuell ytterförpackning ska vara tryckta så att de inte kan avlägsnas eller utplånas och vara fullt synliga. Det innebär att de inte får vara helt eller delvis dolda eller brytas av skattemärken, prismärkning, säkerhetsmärkning, omslag, fodral, lådor eller andra anordningar när tobaksvaror släpps ut på marknaden.

På styckförpackningar av andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak i påsar, får hälsovarningarna sättas fast med hjälp av klistermärken, förutsatt att sådana klistermärken inte går att avlägsna.

7 § Hälsovarningarna ska förbli intakta när styckförpackningen öppnas, utom när det gäller förpackningar med vikbart lock, flip-top, där hälsovarningarna får brytas när förpackningen öppnas, men endast på ett sätt som säkerställer den grafiska fullständigheten och synligheten hos text, fotografier och avvänjningsinformation.

8 § Hälsovarningarna får inte på något sätt dölja eller bryta skattemärken, prismärkning, spårningsmärkning eller säkerhetsmärkning på styckförpackningar.

9 § Dimensionerna på hälsovarningarna ska beräknas i förhållande till den berörda ytan när förpackningen är stängd.

10 § Hälsovarningarna ska vara omgivna av en svart ram med en bredd på 1 mm innanför den yta som är reserverad för varningen.

2 kap. Hälsovarningar på förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa

1 § Följande kapitel gäller för följande kategorier av tobaksvaror för rökning:

 • cigaretter,
 • rulltobak, och
 • tobak för vattenpipa.

Förpackningarna till dessa tobaksvaror ska förses med en allmän varning och en informationstext samt en kombinerad hälsovarning.

Allmän varning och informationstext

2 § Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för tobaksvaror för rökning enligt detta kapitel ska vara försedd med följande allmänna varning:

Rökning dödar.

3 § Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för tobaksvaror för rökning enligt detta kapitel ska vara försedd med följande informationstext:
Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen.

Placering och storlek

Rätblocksformade förpackningar

4 § På cigarettpaket och rulltobak i rätblocksformade förpackningar ska den allmänna varningen återges på den nedre delen av en av styckförpackningarnas sidoytor, och informationstexten ska återges på den nedre delen av den andra sidoytan. Dessa hälsovarningar ska ha en bredd av minst 20 mm.

Förpackningar i form av en ask med fällbart lock

5 § På förpackningar i form av en ask med fällbart lock vars sidoyta delas i två delar när förpackningen öppnas, ska den allmänna varningen och informationstexten finnas i sin helhet på den större delen av dessa delade ytor. Den allmänna varningen ska också framträda på insidan av den övre yta som är synlig när förpackningen är öppen.

De laterala sidoytorna ska ha en höjd av minst 16 mm.

Cylinderformade förpackningar

6 § När det gäller rulltobak i cylinderformade förpackningar, ska den allmänna varningen finnas på lockets yttersida och informationstexten på lockets innersida.

Både den allmänna varningen och informationstexten ska täcka 50 % av de ytor på vilka de trycks.

Påsar

7 § När det gäller rulltobak i rektangulära fickor med ett lock som täcker öppningen ska den allmänna varningen och informationstexten tryckas på de två ytor som blir synliga då styckförpackningen är helt öppen, enligt illustrationerna i avsnitt 1 och 2 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735 av den 24 september 2015 om den exakta placeringen av den allmänna varningen och informationstexten på rulltobak som marknadsförs i påsar (EUT L 252, 29.9.2015, s. 52–53, Celex 32015D1735).

8 § Den allmänna varningen och informationstexten ska placeras på den övre kanten och ska täcka 50 % av de respektive ytor på vilka de trycks, enligt illustrationerna i avsnitt 1 och 2 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735 (EUT L 252, 29.9.2015, s. 52–53, Celex 32015D1735).

Den allmänna varningen ska tryckas på den övre ytan.

Ståpåsar

9 § När det gäller rulltobak i ståpåsar, ska den allmänna varningen och informationstexten placeras på ytor på ståpåsens botten som blir synliga då påsen ligger, enligt illustrationen i avsnitt 4 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735 (EUT L 252, 29.9.2015, s. 55, Celex 32015D1735).

10 § Den allmänna varningen ska tryckas på ytan ovanför vecket i styckförpackningens botten och informationstexten på ytan under vecket. Den allmänna varningen och informationstexten ska täcka 50 % av de respektive ytor på vilka de trycks. Dessa ytor ska beräknas på basis av dimensionerna efter det att kanterna svetsats.

Övriga påsar

11 § När det gäller rulltobak som marknadsförs i påsar som inte omfattas av bestämmelserna i 7–10 §§, ska den allmänna varningen och informationstexten finnas på de ytor där hälsovarningarnas fulla synlighet säkerställs.

Både den allmänna varningen och informationstexten ska täcka 50 % av de ytor på vilka de trycks.

Utformning

12 § Den allmänna varningen och informationstexten ska vara:

a. tryckta med typsnittet Helvetica med fet stil,

b. tryckta i svart på vit bakgrund,

c. tryckta med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för den allmänna varningen och informationstexten, och

d. i centrum på den reserverade ytan, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska texterna vara parallella med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant.

Kombinerade hälsovarningar

13 § Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska vara försedd med kombinerade hälsovarningar. De kombinerade hälsovarningarna ska:

a. innehålla en av de varningstexter som förtecknas i bilaga 1 i dessa föreskrifter och ett motsvarande färgfoto från bildarkivet i bilaga II i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU [I lydelsen enligt kommissionens delegerade direktiv 2014/109/EU av den 10 oktober 2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU genom fastställande av ett arkiv med varningsbilder som ska användas på tobaksvaror (EUT L 360, 17.12.2014, s. 24–27, Celex 32014L0109).],

b. innehålla rökavvänjningsinformation som hänvisar till Sluta-Röka-Linjen med kontaktinformation,

c. täcka 65 % av både den yttre framsidan och baksidan av styckförpackningen och eventuell ytterförpackning. Cylinderformade förpackningar ska uppvisa två kombinerade hälsovarningar på samma avstånd från varandra, och varje hälsovarning ska täcka 65 % av respektive halva av den rundade ytan,

d. visa samma varningstext och motsvarande färgfoto på båda sidor av styckförpackningen och eventuell ytterförpackning,

e. återges på den övre kanten av en styckförpackning och eventuell ytterförpackning och placeras på samma led som all annan information på denna yta av förpackningen,

f. återges enligt 15–25 §§, och

g. på styckförpackningar av cigaretter, ha följande dimensioner. Höjd: minst 44 mm. Bredd: minst 52 mm. (HSLF-FS 2016:77).

14 § De kombinerade hälsovarningarna är uppdelade i tre uppsättningar på det sätt som framgår i bilaga II i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU [I lydelsen enligt kommissionens delegerade direktiv 2014/109/EU (EUT L 360, 17.12.2014, s. 22–27, Celex 32014L0109)]. Varje uppsättning ska användas ett givet år och alterneras på årsbasis. Varje kombinerad hälsovarning som kan användas under ett givet år ska i så hög utsträckning som möjligt visas i samma antal på varje varumärke.

Layout

15 § Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är större än 20 % men mindre än 65 % av dess bredd ska tillverkare placera beståndsdelarna i de kombinerade hälsovarningarna bredvid varandra enligt illustrationen i punkt 2 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 av den 9 oktober 2015 om de tekniska specifikationerna för layout, utformning och form för de kombinerade hälsovarningarna för tobaksvaror för rökning (EUT L 267, 14.10.2015, s. 9, Celex 32015D1842).

16 § Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är minst 65 % men högst 70 % av dess bredd kan tillverkare välja om de vill ha ett format där beståndsdelarna placeras under eller bredvid varandra, så länge som alla beståndsdelarna i den kombinerade hälsovarningen är fullt synliga och inte förvanskas.

17 § Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är större än 70 % av dess bredd ska tillverkare placera beståndsdelarna i de kombinerade hälsovarningarna under varandra enligt illustrationen i punkt 1 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 (EUT L 267, 14.10.2015, s. 9, Celex 32015D1842).

Form

18 § Om ett format används där beståndsdelarna placeras under varandra ska fotot placeras överst i den kombinerade hälsovarningen, med varningstexten och rökavvänjningsinformationen under enligt illustrationen i punkt 1 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 (EUT L 267, 14.10.2015, s. 9, Celex 32015D1842). Fotot ska täcka 50 %, varningstexten 38 % och rökavvänjningsinformationen 12 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

19 § Om ett format används där beståndsdelarna placeras bredvid varandra ska fotot placeras på den vänstra halvan av den kombinerade hälsovarningen, med varningstexten ovan till höger och rökavvänjningsinformationen nedan till höger på hälsovarningen enligt illustrationen i punkt 2 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 (EUT L 267, 14.10.2015, s. 9, Celex 32015D1842). Fotot ska täcka 50 %, varningstexten 40 % och rökavvänjningsinformationen 10 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

20 § Om höjden på den kombinerade hälsovarningen är högst 20 % av dess bredd på grund av styckförpackningens eller ytterförpackningens form ska ett extra brett format användas där beståndsdelarna i den kombinerade hälsovarningen placeras bredvid varandra enligt illustrationen i punkt 3 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 (EUT L 267, 14.10.2015, s. 9, Celex 32015D1842). Fotot ska täcka 35 %, varningstexten 50 % och rökavvänjningsinformationen 15 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

Utformning

21 § Den kombinerade hälsovarningen ska tryckas i fyrfärgssystemet CMYK. Alla beståndsdelar i svart ska vara C0, M0, Y0 och K100, och de i varmgult ska vara C0, M10, Y100 och K0. Den kombinerade hälsovarningen ska återges med en minimiupplösning på 300 dpi om den trycks i faktisk storlek.

22 § Varningstexten ska tryckas i vitt på svart bakgrund. Rökavvänjningsinformationen ska tryckas i svart på varmgul bakgrund enligt illustrationen i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 (EUT L 267, 14.10.2015, s. 9–10, Celex 32015D1842).

23 § Om ett format används där beståndsdelarna placeras bredvid varandra på båda sidorna av förpackningen eller om ett extra brett format används där beståndsdelarna placeras bredvid varandra, ska en svart ram på 1 mm tryckas mellan rökavvänjningsinformationen och fotot inom den yta som är avsedd för rökavvänjningsinformationen.

24 § Tillverkarna eller importörerna ska se till att fotot:

a. återges utan tillagda effekter, justerade färger, retuschering eller förlängd bakgrund,

b. inte är beskuret för nära eller för långt från bildens fokus, och

c. är i rätt skala och inte har fel proportioner.

25 § Tillverkarna eller importörerna ska se till att:

a. varningstexten och rökavvänjningsinformationen är vänsterställda och vertikalt centrerade,

b. varningstexten och rökavvänjningsinformationen trycks i Neue Frutiger Condensed Bold,

c. varningstexten är tryckt i en enhetlig typsnittsstorlek,

d. varningstextens och rökavvänjningsinformationens typsnittsstorlekar är så stora som möjlig för att säkerställa maximal synlighet av texten,

e. den minsta typsnittsstorleken för varningstexten är 6 pt och att den minsta typsnittsstorleken för rökavvänjningsinformationen är 5 pt,

f. radavståndet är 2 pt större än varningstextens typsnittsstorlek och 1–2 pt större än rökavvänjningsinformationens typsnittsstorlek, och

g. varningstexten återges i enlighet med bilaga 1 i dessa föreskrifter.

3 kap. Hälsovarningar på förpackningar till andra tobaksvaror för rökning

1 § Följande kapitel gäller för andra tobaksvaror för rökning än:

 • cigaretter,
 • rulltobak, och
 • tobak för vattenpipa.

Hälsovarningar

2 § Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning av berörda tobaksvaror för rökning ska vara försedd med följande allmänna varning: Rökning dödar

3 § I den allmänna varning som anges i 2 § ska en hänvisning till rökavvänjningsinformationen enligt bilaga 2 ingå.

4 § Utöver den allmänna varningen i 2 § ska varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning av andra berörda tobaksvaror för rökning vara försedd med en av de varningstexter som anges i bilaga 1 i dessa föreskrifter.

5 § Varje hälsovarning ska i så hög utsträckning som möjligt visas i samma antal på varje märke av dessa produkter.

Placering

6 § Den allmänna varningen ska återges på den mest synliga ytan av styckförpackningen och eventuell ytterförpackning.
7 § Varningstexterna ska återges på den näst mest synliga ytan av styckförpackningen och eventuell ytterförpackning.

8 § För styckförpackningar med fällbart lock är den näst mest synliga ytan den yta som blir synlig när förpackningen är öppen.

Storlek

9 § Den allmänna varningen ska täcka 30 % av den relevanta ytan på styckförpackningen och eventuell ytterförpackning.

10 § Varningstexten ska täcka 40 % av den relevanta ytan på styckförpackningen och eventuell ytterförpackning.

11 § Om hälsovarningarna ska återges på en yta som är större än 150 kvadratcentimeter, ska varningarna täcka en yta på 45 kvadratcentimeter.

Utformning

12 § De hälsovarningar som avses i detta kapitel ska vara

 • tryckta med typsnittet Helvetica med fet stil,
 • tryckta i svart på vit bakgrund,
 • tryckta med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen,
 • i centrum på den reserverade ytan, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska hälsovarningen vara parallell med tyckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant, och
 • parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för dessa varningar.

4 kap. Hälsovarningar på förpackningar för rökfria tobaksvaror

1 § Följande kapitel gäller för rökfria tobaksvaror.

Hälsovarning

2 § Varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för rökfria tobaksvaror ska vara försedd med följande hälsovarning:

Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande

Placering

3 § Hälsovarningen ska återges på de två största ytorna på styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar.

Storlek

4 § Hälsovarningen i 3 § ska täcka 30 % av respektive yta.

Utformning

5 § Hälsovarningen ska vara:

a. tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil,

b. tryckt i svart på vit bakgrund,

c. tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som har reserverats för hälsovarningen,

d. i centrum på den reserverade ytan, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella ytterförpackningar ska hälsovarningen vara parallell med styckförpackningens eller ytterförpackningens sidokant, och

e. parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för dessa varningar.

5 kap. Undantag

Ram runt hälsovarningar

1 § Undantag medges från 1 kap. 10 § för andra tobaksvaror för rökning än cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa. I stället ska dessa hälsovarningar omges av en svart ram med en bredd på minst 3 mm och högst 4 mm. Denna ram ska återges utanför den yta som är reserverad för hälsovarningarna.

Rektangulära påsar

2 § Undantag medges från 2 kap. 7–8 §§ till och med den 20 maj 2018 för rulltobak i rektangulära påsar med omslutande viklock som tillverkats av polyeten, polypropen eller laminatmaterial, enligt illustrationen i avsnitt 3 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735 (EUT L 252, 29.9.2015, s. 54, Celex 32015D1735). I stället ska följande regler tillämpas på dessa förpackningar:

a. informationstexten får placeras på ytan som blir synlig då styckförpackningen är delvis öppen,

b. den allmänna varningen får placeras på den nedre ytan som blir synlig då styckförpackningen är helt öppen,

c. den insida av locket som blir synlig då styckförpackningen är helt öppen får inte ha någon annan text eller användas på något annat sätt, och

d. den allmänna varningen och informationstexten placeras på den övre kanten av de respektive ytor på vilka de trycks.

Kombinerade hälsovarningar

3 § Undantag medges från 2 kap. 13 § e till och med den 20 maj 2019 för varje styckförpackning och eventuell ytterförpackning för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa. Det gäller i de fall skattemärket eller identifieringsmärket för skatteändamål sätts fast vid den övre kanten av en styckförpackning gjord av kartongmaterial, får den kombinerade hälsovarningen som återges på den bakre ytan placeras direkt nedanför skattemärket eller identifieringsmärket.

Om en styckförpackning är gjord av mjukt material får en rektangulär yta reserveras för skattemärket eller identifieringsmärket för skatteändamål med en höjd på högst 13 mm mellan paketets övre kant och ytan och den övre änden av de kombinerade hälsovarningarna.
Märkesnamn eller logotyper får inte placeras ovanför hälsovarningarna.

Kombinerade hälsovarningar på flip-topförpackningar

4 § Undantag medges från 2 kap. 18 § för kombinerade hälsovarningar som ska placeras på framsidan av styckförpackningar med vikbart lock, flip-top. På dessa förpackningar ska den kombinerade hälsovarningen utformas enligt bestämmelserna i 5–7 §§.

5 § Om locket är mindre än den yta som är avsedd för fotot i 2 kap. 18 § och om fotot delas mitt itu när förpackningen öppnas, ska:

 • varningstexten placeras överst i den kombinerade hälsovarningen med rökavvänjningsinformationen och fotot under enligt illustrationen i punkt 4 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/184216, och
 • fotot täcka minst 50 % av den kombinerade hälsovarningens yta, varningstexten minst 30 % och rökavvänjningsinformationen minst 10 % men högst 12 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

6 § Om locket är större än den yta som är avsedd för fotot i 2 kap. 18 § och om varningstexten och rökavvänjningsinformationen delas mitt itu när förpackningen öppnas, ska:

 • fotot placeras överst i den kombinerade hälsovarningen med varningstexten och rökavvänjningsinformationen under enligt illustrationen i punkt 1 i bilagan i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/184217, och
 • fotot täcka minst 50 % av den kombinerade hälsovarningens yta, varningstexten minst 30 % och rökavvänjningsinformationen minst 10 % men högst 12 % av den kombinerade hälsovarningens yta inom den yttre svarta ramen.

7 § Tillverkarna ska se till att fotot, varningstexten eller rökavvänjningsinformationen inte delas mitt itu då styckförpackningar med vikbart lock, flip-top, öppnas.

Bilaga 1

Varningstexter

Förteckning över varningstexter enligt bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU19 (EUT L 127, 29.4.2014, s. 34, Celex 32014L0040):

Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer Rökning orsakar mun- och halscancer

Rökning skadar lungorna Rökning orsakar hjärtinfarkt

Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar Rökning ger förträngningar i blodkärlen

Rökning ökar risken för blindhet Rökning skadar tänderna och tandköttet Rökning kan döda ditt ofödda barn

Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner Barn till rökare röker oftare själva

Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära Rökning minskar fruktsamheten

Rökning ökar risken för impotens

Bilaga 2

Rökavvänjningsinformation

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:46 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror

Lyssna

Konsoliderad version att läsa på skärm

Detta är en konsoliderad föreskrift. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla gällande föreskrifter och allmänna råd, från grundförfattning till senaste ändringsförfattning. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen (pdfer finns i publikationen). Ändringar markeras genom att nummer på senaste ändringsförfattningen anges inom parentes efter den paragraf som ändrats. Denna version innehåller ändringar till och med HSLF-FS 2016:77.

För uppgift om bemyndigande, ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive författning.

Läs den senaste versionen av föreskriften genom att klicka på "Läs publikation".

Konsoliderad version sammanfattar

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Uppdaterad: