Psykisk hälsa bland arbetslösa och sysselsatta under covid-19-pandemin

Lyssna

I den här publikationen redovisar vi översiktligt hur olika mått på psykisk hälsa har utvecklats, både före och under covid-19-pandemin, bland arbetslösa och sysselsatta, med fokus på åren 2014/2015–2021. Resultaten baseras på den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, samt uppgifter från patient- och läkemedelsregistren för deltagare i SCB:s Arbetskraftsundersökningar. Vi summerar även resultat från den internationella forskningen om hur förändringar i sysselsättningen under pandemin påverkat psykisk hälsa.

Sammanfattningsvis visar resultaten att arbetslösa oftare uppger psykiska besvär, och oftare vårdas eller hämtar ut läkemedel för depression, ångest och stress, jämfört med sysselsatta. Skillnaderna kvarstod under pandemin och påverkades inte av faktorer som ålder, kön, utbildning eller födelseland.

Publikationen är en del av Folkhälsomyndighetens arbete med att följa pandemins konsekvenser för folkhälsan. Den vänder sig till aktörer som har uppdrag inom folkhälsa och folkhälsoarbete på lokal, regional och nationell nivå.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22002