Spelproblem bland personer med ekonomiska problem – ett förebyggande perspektiv

  • Publicerad: 24 augusti 2021
  • Artikelnummer: 21135
  • Folkhälsomyndigheten

För dig som i yrket möter personer med ekonomiska problem

Genom denna sammanställning kan du som i din yrkesroll möter personer med ekonomiska problem få möjlighet att ta del av några kollegors upplevelser och reflektioner kring spelprevention och höra deras röster i form av direkta citat. Det ger förutsättningar för att starta egna samtal om hur spelproblem och negativa konsekvenser av spel om pengar kan förebyggas.

dekorationsbild

Sammanfattning

Kommunernas budget- och skuldrådgivare kan uppmärksamma tecken på spelproblem bland hjälpsökande och på så sätt bidra till att förebygga att problemen eller konsekvenserna förvärras, som till exempel ökad skuldsättning eller ökad psykisk ohälsa. I syfte att få ökad förståelse för rådgivarnas erfarenheter kopplat till spelproblem och hur denna yrkesgrupp ser på möjligheterna att arbeta förebyggande mot spel om pengar genomfördes en fokusgruppsintervju.

I fokusgruppen framkom bland annat att spel om pengar upplevs som relevant för budget- och skuldrådgivare och att spelande ibland är del i skuldsättningen bland klienterna. Kunskapsnivån om spelproblem varierade i yrkesgruppen och det fanns ett behov av information om spel om pengar i relation till budget- och skuldrådgivning. Det framkom också ett behov av att veta var man kan hänvisa oroliga anhöriga och hjälpsökande som behöver stöd och behandling. Att arbeta förebyggande, och då även kring problem med spel om pengar, upplevdes vara svårt att hinna med och det framkom även att det förebyggande uppdraget i förhållande till spel om pengar upplevdes otydligt för flera.

Genom denna sammanställning får budget- och skuldrådgivare, och andra som i sin yrkesroll möter personer med ekonomiska problem, möjlighet att ta del av några kollegors upplevelser och reflektioner i frågan och höra deras röster i form av direkta citat. Det kan bidra till dialog inom verksamheten om hur spelproblem och negativa konsekvenser av spel om pengar kan förebyggas. Detta kan i förlängningen bidra till arbetet för att uppnå folkhälsopolitikens mål om en god och jämlik hälsa.

Inledning

Genom att budget- och skuldrådgivare uppmärksammar tecken på spelproblem bland hjälpsökande kan de bidra till att förebygga att problemen eller konsekvenserna förvärras, som till exempel ökad skuldsättning eller ökad psykisk ohälsa. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfördes en fokusgrupp med budget- och skuldrådgivare för att diskutera erfarenheter av spelproblem bland deras klienter och hur de ser på möjligheterna att arbeta förebyggande mot spel om pengar. Syftet var att få ökad förståelse för rådgivarnas erfarenheter kopplat till spelproblem och hur denna yrkesgrupp ser på möjligheterna att arbeta förebyggande mot spel om pengar. Resultaten kan bidra med underlag till folkhälsoarbetet för en god och jämlik hälsa.

Resultat

Här presenteras resultaten enligt de teman som framkom ur fokusgruppen med budget- och skuldrådgivarna. Diskussionen följde en frågeguide för att garantera att viktiga aspekter togs upp. I denna sammanställning lyfts de mest centrala budskapen fram.

Spel om pengar kan vara orsak till skuldsättning

Samtliga i gruppen instämde i att spel om pengar är relevant för budget- och skuldrådgivning och att det ibland är en orsak till skuldsättningen. Men det varierade hur ofta rådgivarna stötte på aspekter av spel om pengar i sitt arbete.

”Det är ett jätteproblem. Vi har inte jättemånga, men det är hög suicidrisk. Håller med om att det är unga killar, men också medelålders kvinnor, de är de två grupper som vi har mest.”
”Det märks mer och mer. Jag tycker att de blir yngre och yngre. Nu är det bara min subjektiva känsla. Men ett par stycken i månaden hör av sig just nu.”

Kunskapen om spelproblem varierar

De flesta av budget- och skuldrådgivarna ansåg att de hade kunskap om beroendeproblematik. Men kunskapen om problem och beroende kopplat specifikt till spel om pengar varierade.

”Man lär sig mer och mer efter varje person man träffar med spelmissbruk. Vi är många kollegor som diskuterar ämnet också så vi lär av varandra.”
”Jag behöver säkert veta mer. Jag har gått nån utbildning via länsstyrelsen, men det är inte på djupet. Jag vill veta mer. Men framförallt handlar det om att hänvisa till rätt instans. Vi är ju inte behandlare.”

Kunskapsnivån varierade också mellan budget- och skuldrådgivarnas arbetsplatser. Det kan bland annat bero på hur rådgivningen är organiserad i de olika kommunerna.

”Vi är så olika organiserade i kommuner också, det ser så olika ut. Jag sitter på kommunstyrelsens förvaltning och då är det bara vi som jobbar med de här frågorna.”
”Jag sitter också på socialförvaltning, så det innebär att jag har en närhet till de kollegor som sitter där, vilket gör det enklare. Det är lätt att bara gå och prata med varandra.”

Flera av budget- och skuldrådgivarna efterlyste också ett tydligare uppdrag och mer vägledning i arbetet.

”Vad ska budget- och skuldrådgivning innehålla? Det måste finnas något mer tvingande för kommunerna vad det ska innehålla, mer än bara lagar och rekommendationer.”

Behov av lättillgänglig informationen om spel om pengar

Budget- och skuldrådgivarna både sökte upp information om spel om pengar och spelproblem på egen hand och fick information och utbildningsmöjligheter genom arbetsgivaren.

”Jag har haft intresse utifrån att jag är en av två socionomer, och jag har jobbat med missbruk tidigare. Annars är det arbetsgivaren som tipsat också. Och jag har fått gå på det jag velat gå på.”
”Det jag verkligen behöver är att möta människor med suicidrisken. Så den kunskapen. För det möter vi ofta, speciellt bland spelmissbrukare.”

Samtliga rådgivare ansåg att det var lätt att hitta information om spel om pengar. De informationskällor som användes varierade men spelprevention.se, föreläsningar och omvärldsbevakning angavs som exempel. Några uttryckte dock önskemål om att få mer kunskap om spel om pengar i relation till budget- och skuldrådgivningen.

Budget- och skuldsanering, men först behandling

I takt med möjligheten att ansöka om skuldsanering via e-tjänst upplevde informanterna att fler och fler började se detta som en lösning på spelproblemen, istället för att söka behandling. Budget- och skuldrådgivarna betonade vikten av behandling innan skuldsaneringen kan påbörjas.

”Det som är svårt med gruppen är att det ofta inte är läge att söka en skuldsanering eftersom man kanske fortfarande är kvar i det. Oftast säger man att ’jag spelar inte längre’ eller ’jag har inte det behovet’, men sen ser man ändå att många skulder är nya och att det då är ganska sannolikt att det finns ett spelberoende kvar.”
”Många av spelarna vi möter vill ha en snabb lösning, de är vana att vinna pengar snabbt, och har kanske bara varit spelfria i två veckor. På sikt är skuldsanering en lösning, men de borde först få behandling.”

Budget- och skuldrådgivarna uttryckte också ett behov av lokalt anpassad information om vad man kan göra när någon verkar ha spelproblem. De upplevde till exempel att det ofta finns en stark oro hos anhöriga, och ville kunna hänvisa till lättillgänglig information om vad familjemedlemmar och andra kan göra.

Förebyggande arbete eller skuldsanering?

Vissa i fokusgruppen arbetade förebyggande mot skuldsättning genom att föreläsa i skolor. Men deras upplevelse var att det är svårt att hinna tala specifikt om spel om pengar.

”Det svåra är att vi ska prata om så mycket. Vi ska prata om privatekonomi i stort. Så det finns inget strukturerat prat kring spel om pengar utan det får hänga med av bara farten”
”Vi är ute och föreläser mycket, men vi har bara informerat om att missbruket ökar bland spel och shopping. Men man hade kunnat lägga in mer om varningstecken, spelpaus osv. eftersom de unga ofta är riskgrupp.”

Budget- och skuldrådgivarna efterfrågade till exempel att spel om pengar inkluderas i färdiga föreläsningsmaterial med en layout som väcker intresse även bland unga personer.

”Om det fanns ett färdigt material som man kan utgå ifrån när man pratar så går det åt mindre resurser till att göra dessa föreläsningar. Så kan man plocka fram material om spelberoende så är det ett sätt att möjliggöra för oss.”

I fokusgruppsintervjuerna framkom skillnader mellan kommuner. Vissa hade ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande mot skuldsättning, medan andra hade fokus på skuldsanering när problemen redan uppstått.

”Det ser olika ut från kommun till kommun. Vi har haft kötid på åtta månader. Så det ser enormt olika ut i landet med resurser. En del säger att vi ska jobba med skuldsanering, en del ska inte alls jobba förebyggande. Det är olika hur det ser ut och vad som sägs.”

Utöver tidsbrist och skillnader i uppdrag upplevdes även spelbolagens agerande, liksom lånemarknaden med snabblån, försvåra det förebyggande arbetet mot spel om pengar.

Om fokusgruppsintervjun

Syftet med fokusgruppen var att få ökad förståelse för budget- och skuldrådgivares erfarenheter kopplat till spelproblem och hur denna yrkesgrupp ser på möjligheterna att arbeta förebyggande mot spel om pengar. Fokusgruppsintervjun genomfördes av Gullers Grupp på uppdrag av Folkhälsomyndigheten (ärendenummer 06210-2020).

Frågeguiden togs fram i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Gullers grupp. Ämnena som berördes var spel om pengar och spelproblem inom budget- och skuldrådgivning i relation till:

  • relevans och förekomst
  • kunskapsnivå
  • informationsbehov
  • förebyggande arbete.

Fokusgruppsintervjun genomfördes i december 2020 via ett en och en halv timmes långt videomöte med tio budget- och skuldrådgivare i små, medelstora och stora svenska kommuner från norr till söder.

Material görs tillgängligt i ett illustrerande syfte och för att ge andra i denna yrkesroll möjlighet att ta del av några kollegors upplevelser.

Spelproblem bland personer med ekonomiska problem – ett förebyggande perspektiv Erfarenheter bland budget- och skuldrådgivare

Lyssna

I denna sammanställning presenteras de centrala budskap som framkom i en fokusgrupp med budget- och skuldrådgivare. Syfte med fokusgruppen var att få en djupare förståelse för rådgivarnas erfarenheter kopplat till spelproblem.

Relaterad läsning

Ekonomisk rådgivning och stöd (Spelprevention.se)

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 21135