Tema Suicidprevention – Aktuell kunskap från Folkhälsomyndigheten 2023

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att samordna det nationella arbetet inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Vårt arbete handlar också om att utveckla och stödja samhällets arbete inom området genom att följa utvecklingen och bidra med kunskap. Nu publicerar vi en temarapport med fokus på suicidprevention. Syftet med den här rapporten är att ge en samlad bild av och sprida information om Folkhälsomyndighetens arbete inom området suicidprevention under de senaste åren. Rapporten innehåller exempel på bland annat samarbetsprojekt som genomförts med andra aktörer samt material och publikationer som tagits fram om suicid och suicidprevention. Rapporten innehåller även en bild av utvecklingen av suicid i Sverige med statistik från olika datakällor. Rapporten vänder sig till olika aktörer som arbetar med frågorna på kommunal, regional och nationell nivå.

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem och varje år dör drygt 700 000 personer världen över av självmord. I Sverige är det runt 1 200 personer som varje år tar sina liv, och därutöver registreras cirka 300 dödsfall där avsikten inte kunnat styrkas. För att suicidtalet ska minska krävs intensifierade förebyggande insatser.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 32
Artikelnummer: 23100