Vägledning ålderskontroll vid försäljning av tobaksvaror och vissa nikotinprodukter via automater, obemannade butiker samt internet

 • Publicerad: 14 november 2022
 • Artikelnummer: 22264
 • Folkhälsomyndigheten

Inledning

Syfte

Denna vägledning handlar om tillsyn av ålderskontroll vid handel med tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter. Den vänder sig i första hand till kommuner och Polismyndigheten i deras uppdrag att utöva tillsyn, men också till de kommunala handläggare som utreder ansökningar om tillstånd att sälja tobaksvaror.

Vägledningens syfte är att skapa en enhetlig handläggning av och tillsyn över ålderskontrollen vid försäljning via automater, obemannade butiker samt internet.

Skydd för barn och unga

Både lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) (LTLP) och lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) (LTN) är sociala skyddslagar (prop. 2017/18:156 s. 133 och prop. 2021/22:200 s. 164). Barn och unga är en särskilt skyddsvärd grupp för skyddslagstiftningen, vilket gör det angeläget att förhindra att personer under 18 år får tillgång till produkterna. Det är därför av vikt att kommunerna har i åtanken att det är en skyddslagstiftning när de bedömer om ålderkontrollen är uppfylld när de utreder en ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror samt vid tillsyn av ålderkontroll enligt LTLP och LTN.

Definitioner

I vägledningen använder vi i fortsättningen orden ”produkten” eller ”produkterna”, i stället för ”tobaksvara”, ”e-cigaretter och påfyllningsbehållare” och ”tobaksfri nikotinvara”, om vi avser samtliga produktkategorier.

Gällande rätt, förarbeten och rättsfall

Relevanta bestämmelser

De lagar som reglerar kommunernas och Polismyndighetens tillsynsansvar, försäljarnas egenkontroll och åldersgränser finns i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088), LTLP, och lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257), LTN.

Kommunernas och Polismyndighetens befogenhet att utföra tillsyn över åldersgränsen enligt LTLP regleras i 7 kap. 4 § punkt 4.

Kommunernas och Polismyndighetens befogenhet att utföra tillsyn över ålderskravet enligt LTN regleras i 25 § punkt 2.

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning av produkterna ska utöva egenkontroll över försäljningen och ha ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. I egenkontrollprogrammet ska det framgå hur verksamheten säkerställer att ålderskontrollen sker enligt gällande lagstiftning.

För tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare regleras detta i 5 kap. 6 § och 16 § LTLP. För tobaksfria nikotinprodukter regleras det i 18 § LTN.

Vägledning om egenkontrollprogram finner du här:

Vägledning för tillståndsprövning och tillsyn över handel med tobak

Åldersgräns

Produkterna får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan vara eller produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder (5 kap. 17 § LTLP och19 § LTN).

Om det finns särskild anledning att anta att varan eller produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut (5 kap. 17 § LTLP och19 § LTN).

På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut de aktuella varorna och produkterna till den som inte har fyllt 18 år (5 kap. 17 § LTLP och19 § LTN).

Produkterna som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker i automat, distansförsäljning eller på liknande sätt (5 kap. 18 § LTLP och 20 § LTN).

Förarbeten

I förarbetena till den tidigare gällande tobakslagen (1993:581) finns det resonemang om ålderskontroll som fortfarande gäller.

I propositionen Åldersgräns vid tobaksköp (1995/96:228) sid. 25 framgår det att om det finns någon tveksamhet beträffande kundens ålder, ska kunden visa legitimation. Om kunden inte visar legitimation ska utlämnaren inte lämna ut produkten.

Bestämmelsen att en produkt inte får lämnas ut om utlämnaren misstänker att produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, avser fall där det står klart eller borde stå klart för utlämnaren att det är fråga om langning av produkten.

I samma proposition står det att automatförsäljning endast är tillåten när automaten är uppställd antingen i en lokal dit underåriga inte har tillträde eller på ett sådant sätt att den kontinuerligt är under uppsikt av säljarens personal. Propositionen understryker att det alltid är säljaren som har ansvaret för att se till att försäljning av tobak inte sker till någon under 18 år, oavsett automatens placering (Prop. 1995/96:228 sid. 25).

Sker försäljning av tobaksvaror via postorder krävs att näringsidkaren organiserar verksamheten så att åldersgränsen inte kan kringgås (prop. 2004/05:118 sid. 57).

Motsvarande regler om ålderskontroll som finns inom tobaksområdet ska gälla för e-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter (prop. 2016/17:132 sid. 59 respektive prop. 2021/22:200 s. 192). Folkhälsomyndigheten 5bedömer att likvärdiga krav i fråga om ålderskontroll kan ställas på ett egenkontrollprogram enligt LTN som på ett egenkontrollprogram enligt LTLP.

Rättsfall

Ett kammarrättsavgörande (kammarrätten i Sundsvalls dom 2020-12-17 i mål 2752-20) kan ge viss vägledning när det gäller egenkontroll vid försäljning i automater. I avgörandet, som avser försäljning av tobaksvaror i automater uppställda i en annans lokaler (en nattklubb), nekades tillstånd till försäljning med hänvisning till att sökanden inte hade visat att verksamheten skulle komma att bedrivas i enlighet med lagens krav på egenkontroll och egenkontrollprogram.

Av egenkontrollprogrammet ska det enligt domstolen exempelvis framgå hur näringsidkaren säkerställer att ålderskontroll sker, vilket bl.a. innefattar att langning undviks, samt att personalen informeras om och får det stöd som den behöver för att kunna följa lagen och anslutande föreskrifter. Dessa krav uppfylldes enligt domstolarna inte av sökanden i detta fall.

Sökanden hade vidare överlämnat delar av egenkontrollen på ägaren av nattklubben där automaten stod uppställd. Det medförde att sökanden i stor utsträckning fick förlita sig på återrapportering från nattklubbsägaren. Det minskade sökandens möjligheter att själv uppmärksamma fel, brister och behov – liksom vilka åtgärder som behövdes vid försäljningsstället för att säkerställa egenkontrollen. Ett sådant överlämnande innebar därför enligt domstolen att sökanden inte kunde anses ha visat att verksamheten skulle komma att bedrivas i enlighet med lagen i fråga om egenkontroll och egenkontrollprogram.

Kommunernas och Polismyndighetens befogenheter gällande ålderskontroll

Kommunerna har möjlighet att granska hur ålderskravet uppfylls i samband med prövningen av ansökningar om tillstånd för att sälja tobaksvaror, samt i samband med anmälningar om försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter. Det kan bland annat göras genom att bedöma om näringsidkaren har tagit fram ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Kommunerna och Polismyndigheten har även befogenhet att bedöma hur en näringsidkare uppfyller kravet på ålderskontroll i samband med tillsynen av ett försäljningsställe. Under tillsynen kan kommunen och Polismyndigheten dels bedöma om egenkontrollprogrammet är lämpligt och anpassat för verksamheten, dels bedöma hur egenkontrollen utövas.

Försäljning via automat

Försäljning hos tillståndshavaren samt den som anmält försäljning

Det förekommer att kunden betalar för produkten i kassan och sedan hämtar ut den i en automat som finns på en annan plats i lokalen. Det är då säljarens ansvar att säkerställa att ålderskontroll kan ske vid båda dessa moment, det vill säga både vid köpet och vid utlämnandet.

Av förarbetena framgår det att försäljning endast är tillåten när automaten är placerad på ett sådant sätt att den kontinuerligt bevakas av säljarens personal (prop. 1995/96:228 sid. 26).

Även vid automatförsäljning måste det gå att ta ställning till om det finns särskild anledning anta att produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år. Om det finns anledning att misstänka det får köpet eller utlämnandet inte ske.

Kommunerna kan vid sin utredning och bedömning av ansökan om tillstånd och vid sin tillsyn bedöma om

 • ålderskontroll kan ske både vid köpet och vid utlämnandet av produkten
 • automaten är placerad på ett sådant sätt att den bevakas kontinuerligt av säljarens personal
 • det finns ändamålsenliga rutiner som förhindrar personer under 18 år från att köpa eller hämta ut produkten.

Försäljning i en annan lokal än tillståndshavarens eller den som har anmält försäljning

Vid försäljning i en annan lokal än tillståndshavarens eller den som har anmält försäljning, är det i regel inte näringsidkaren som innehar tillståndet eller anmält försäljning, eller dennes personal, som har uppsikt över försäljningen och utlämnandet. Även vid denna typ av försäljning ska det finnas rutiner som förhindrar personer under 18 år att köpa eller hämta ut produkten. Detta gäller vid försäljning av samtliga produkter.

Om det finns särskild anledning att anta att produkten är avsedd att tillhandahållas någon som inte fyllt 18 år får försäljning eller utlämnande inte ske.

Försäljning i en annan lokal än tillståndshavarens prövades av kammarrätten i Sundsvall i mål 2752-20 (se ovan). Av domen framgår att om en sökande lämnar över delar av egenkontrollen på andra minskar sökandens möjligheter att själv uppmärksamma fel, brister och behov – liksom vilka åtgärder som behövs vid försäljningsstället för att erforderlig egenkontroll ska kunna säkerställas.

Ett sådant överlämnande kan således medföra att sökanden inte lever upp till lagens krav på egenkontroll och egenkontrollprogram. Det framgår inte av domen hur stor del av egenkontrollen som kan läggas över på annan part innan man upphör att bedriva verksamheten i enlighet med reglerna om egenkontroll och egenkontrollprogram.

Kommunerna kan vid sin utredning och bedömning av ansökan om tillstånd och vid sin tillsyn bedöma om

 • ålderskontroll kan ske både vid köpet och vid utlämnandet av produkten
 • automaten är placerad på ett sådant sätt att den bevakas kontinuerligt av säljarens personal
 • det finns ändamålsenliga rutiner som förhindrar personer under 18 år från att köpa eller hämta ut produkten
 • sökanden, eller den som har anmält försäljning lämnat över delar av egenkontrollen på en annan aktör, lever upp till lagens regler om egenkontroll och egenkontrollprogram.

Försäljning i obemannade butiker

Även vid försäljning i obemannade butiker ska den som säljer eller lämnar ut produkten förvissa sig om att ålderskravet är uppfyllt. Det är då upp till den som ansöker om tillstånd att sälja tobaksvaror att visa att kraven på ålderskontroll uppfylls både vid ansökan om tillstånd samt vid försäljningen och vid utlämnandet av produkten. Det gäller oavsett vem som lämnar ut produkten eller hur överlämnandet kommer att ske. Kravet på att förvissa sig om att ålderskravet är uppfyllt gäller även vid anmälningspliktig försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter.

Vid försäljning i lokaler som är obemannade ställs det samma krav som vid annan försäljning av dessa produkter gällande ålderskontroll. Den som säljer eller lämnar ut en produkt ska förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år.

Även vid försäljning i obemannade butiker måste det gå att ta ställning till om det finns särskild anledning att anta att varan eller produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.

Även i obemannade butiker måste kommunerna kontrollera att tillståndshavarna kan uppfylla samtliga krav som lagstiftaren ställer på ålderskontrollen innan tillstånd kan meddelas. Detsamma gäller vid tillsyn av anmälningspliktig försäljning.

Kommunen kan vid sin utredning och bedömning av ansökan om tillstånd och vid sin tillsyn bedöma om

 • ålderskontroll kan ske både vid köpet och vid utlämnandet av produkten
 • det finns ändamålsenliga rutiner som förhindrar personer under 18 år från att köpa eller hämta ut produkten.

Försäljning via internet

I förarbetena till tobakslagstiftningen (propositionerna 1995/96:228 och 2004/05:118) finns uttalanden om postorderförsäljning, men inga om internetförsäljning. Folkhälsomyndigheten bedömer att internetförsäljning och postorderförsäljning har stora likheter: Processen är likvärdig, produkten exponeras i en publikation eller på internet, beställningen sker från en annan plats än den där den som säljer produkten befinner sig, varan skickas efter försäljningen för att oftast lämnas ut av annan näringsidkare. Uttalandena i förarbetena om postorderförsäljning bör därför enligt Folkhälsomyndighetens bedömning kunna användas även på internetförsäljning.

Vid försäljning via internet ska den som säljer eller lämnar ut produkten förvissa sig om att ålderskravet är uppfyllt. Det är då upp till den som ansöker om tillstånd att visa att kraven på ålderskontroll uppfylls både vid försäljningen och vid utlämnandet av produkten. Detta oavsett vem som lämnar ut produkten eller hur överlämnandet kommer att ske. Folkhälsomyndigheten bedömer att samma krav på ålderskontroll även gäller vid verksamhet som är anmälningspliktig enligt LTLP samt LTN.

Oavsett vilken lösning som valts för att säkerställa att den som köper produkten verkligen är över 18 år, följer av lagtexten att det även vid internetförsäljning måste gå att ta ställning till om det finns särskild anledning anta att varan eller produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.

Vid försäljning via internet kan det uppstå situationer där den som säljer produkten och den som lämnar ut produkten kan vara olika näringsidkare eller personer. På köparsidan kan den som köper produkten och den som tar emot produkten också vara olika personer. Även vid försäljning via internet ska det finnas rutiner för att säkerställa att 18-årsgränsen är uppfylld både vid köpet och vid utlämnandet. Den som lämnar ut varan kan vara en helt annan näringsidkare än den som sålt varan. Den som lämnar ut varan kan vara en näringsidkare som varken har tillstånd att sälja tobaksvaror, eller har anmält att den ska sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter.

Även vid internetförsäljning gäller att en tillståndshavare inte kan lämna över en stor del av sina skyldigheter enligt egenkontrollprogrammet till en annan person, eftersom det skulle försvåra insynen och tillsynen som tillståndsgivaren ska utföra. Dessutom försvåras ett eventuellt ansvarsutkrävande om reglerna inte följs (jämför kammarrätten i Sundsvalls mål 2752-20 ovan). Folkhälsomyndigheten gör den bedömningen att samma regler gäller även vid försäljning av e-cigaretter samt tobaksfria nikotinprodukter, även om det inte är tillståndspliktig verksamhet.

Kommunerna kan vid sin utredning och bedömning av ansökan om tillstånd och vid sin tillsyn bedöma om

 • ålderskontroll kan ske både vid köpet och vid utlämnandet av produkten
 • det finns ändamålsenliga rutiner som förhindrar personer under 18 år från att köpa eller hämta ut produkten
 • sökanden, eller den som har anmält försäljning och har lämnat över delar av egenkontrollen på annan aktör, lever upp till lagens regler om egenkontroll och egenkontrollprogram.

Vägledning ålderskontroll vid försäljning av tobaksvaror och vissa nikotinprodukter via automater, obemannade butiker samt internet

Lyssna

Den här vägledningen vänder sig till dig som arbetar på kommunen eller Polismyndigheten och som bedriver tillsyn över försäljning av tobaksvaror och vissa nikotinprodukter.

Vägledningen är ett stöd för tillsyn av ålderskontroll vid handel med tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter.

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 22264