Folkhälsans utveckling – om utvecklingen av jämlik hälsa och viktiga bestämningsfaktorer

Hälsan är inte jämnt fördelad mellan olika grupper i Sverige. I årsrapporter av Folkhälsans utveckling beskrivs viktiga orsaker till det och utvecklingen över tid. Ökar till exempel skillnaderna i medellivslängd mellan grupper? Fortsätter rökningen att minska i befolkningen? Läs mer om årsrapporten och fördjupade analyser på Folkhälsans utveckling.

Rapporten Folkhälsans utveckling ges ut varje år och ger en sammanfattande överblick av utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer med särskilt fokus på jämlik hälsa.

Öppna jämförelser folkhälsa – jämför utvecklingen i regioner och kommuner

Öppna jämförelser folkhälsa redovisar befolkningens hälsa, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Här finns beskrivningar av utvecklingen över tid med möjligheter att jämföra olika regioner och kommuner med varandra.

Verktyget ger regioner och kommuner möjlighet att analysera hur de ligger till, och vilka insatser som krävs för att främja en god hälsa på lika villkor i befolkningen.

Resultaten finns även sammanfattade i ett faktablad: Öppna jämförelser Folkhälsa 2019

Miljöhälsorapporten visar vilka miljöfaktorer vi utsätts för och hur de påverkar vår hälsa

I Miljöhälsorapporten kan du läsa om hur hälsan påverkas av miljöfaktorer som luftföroreningar och buller, städer och grönstruktur samt klimatförändringar. Här beskrivs trender, nuläge och skillnaden mellan grupper. Miljöhälsorapporten ges ut vart fjärde år. Varannan rapport fokuserar på barn och varannan rapport på vuxna.

Årsrapporter om utvecklingen av anmälningspliktiga sjukdomar i Sverige

Fallen av anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar fortsätter att minska, men det finns grupper som drabbas mer. Folkhälsomyndigheten följer antalet fall av olika sjukdomar för att kunna identifiera utbrott och vidta lämpliga åtgärder.

På sidan om årsrapporter för anmälningspliktiga sjukdomar hittar du:

  • årssammanfattning
  • detaljerad information om utvecklingen av varje sjukdom
  • tabellsamling över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige.

I tabellsamlingen finner du statistik i form av antal rapporterade fall och incidens över anmälningspliktiga sjukdomar, exempelvis klamydia och tuberkulos. Statistiken presenteras fördelat på län, kön och åldersgrupper samt över tid.