Brucella spp. (Odling)

Lyssna

Detektion av Brucella spp-DNA med realtids-PCR parallellt med odling.

Indikation
Vid klinisk misstanke om och verifiering av brucellos.
Provmaterial
  • Blod, benmärg, sternalpunktat, aspirat, vävnad eller biopsi.

Vid frågor kontakta Folkhälsomyndigheten.

Provtagnings­anvisningar

Blod eller benmärg injiceras omedelbart efter provtagning i aerob blododlingsflaska. För att erhålla snabbare resultat rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på laboratoriet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten.

OBS! Vid misstanke om brucellos ska det tydligt noteras på remissen till lokalt mikrobiologiskt laboratorium; ”Misstanke om brucellos”. Därmed kan adekvata skyddsåtgärder vidtas på laboratoriet för att undvika laboratoriesmitta. Detta gäller samtliga provmaterial/remisser som skickas för bakteriologisk- och/eller mykologisk odling där brucellos kan misstänkas.

Transport
  • Rumstemperatur.
  • Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods.
  1. Patientprover som är direkt tagna från människa ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373 eller
  2. Provmaterial som är kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämne kategori A och tillordnas UN 2814.

För mer information se Packa provet rätt i rutan till höger.

Svarstid
3–14 Arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet. Preliminärt PCR-svar ges inom 1–2 arbetsdagar förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits. Preliminärt skriftligt svar skickas inom en vecka. Slutgiltigt/skriftligt svar skickas efter 14 dagar.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information
  • Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
  • Samtlig bakterieväxt artidentifieras med MALDI-TOF (Bruker) och svaras ut till inremitterande.
  • På begäran skickas (icke brucella spp) isolat åter till inremitterande laboratorium.
  • Analys för serologisk påvisning av antikroppar mot Brucella spp utförs också på Folkhälsomyndigheten (enheten för högpatogena virus).

Se analyskatalogen för ytterligare beskrivning

Resistensbestämning

På Folkhälsomyndighetens laboratorium utförs resistensbestämning på alla brucella isolat som kan odlas fram. Den 21 september 2020 övergick Fohm till buljongspädningsmetodik (BMD) för all resistensbestämning av Brucella. MIC fastställs för följande antibiotika ciprofloxacin, doxycyklin, gentamicin, kloramfenikol, levofloxacin, rifampicin, streptomycin och trimetoprim-sulfa. Metoden är framtagen i ett EU-samarbete och i samarbete med EUCAST laboratoriet i Växjö.

Vedertagna vildtypsdistributioner liksom brytpunkter från EUCAST saknas för Brucella spp så därför utgår för närvarande inga SIR-tolkningar i svaren. Målet är att under hösten 2020 i nämnda EU-samarbetsprojekt ha tagit fram förslag på brytpunkter till EUCAST för beslut.