Analystyp
Indikation Hosta, dyspné, pneumoni hos immunsupprimerade patienter.
Provmaterial Svampen påvisas säkrast i (1) bronkoalveolärsköljvätska (BAL), därefter följer (2) inducerat sputum, (3) icke inducerat sputum, (4) trakealsekret eller nasofarynxsekret, (5) munsköljvätska. Även biopsimaterial kan undersökas.
Provtagnings­anvisningar

Pneumocystis jirovecii provtagningsanvisningar (PDF, 221 kB)

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 2-5 dagar, analysen utförs två gånger i veckan.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Vid negativ immunmorfologi används realtids-PCR för DNA-påvisning, eftersom den analysen är känsligare. Svampen kan detekteras i provmaterial (trakealsekret, nasofarynxprov, munsköljvätska och icke-inducerat sputum) tagna med icke-invasiva metoder och som innehåller få organismer.

Analysen har följande begränsningar:

  1. Resultatet är beroende av provets kvalité (det vill säga förekomst av alveolära makrofager i BAL eller inducerat sputum). Ett negativt resultat utesluter inte Pneumocystis.
  2. Känsligheten är så hög att det går att detektera Pneumocystis även vid subklinisk kolonisation. För att skilja en klinisk infektion (PCP) från en asymtomatisk kolonisation är det således mycket viktigt att resultatet tolkas i relation till typ av provmaterial och den kliniska bilden.