Sjukdomsinformation om pneumocystisinfektion

Lyssna

Pneumocystis är en svamp som kan ge upphov till lunginflammation (Pneumocystis pneumoni, PCP) hos personer med nedsatt immunförsvar.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bild på Pneumocystis jirovecii cystklase färgad med en monoklonal antikropp. Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Pneumocystis har under senare år klassificerats som en svamp, tidigare antogs organismen vara en protozo (encelligt urdjur). Svampen benämns nuförtiden Pneumocystis jirovecii (tidigare P. carinii).

Bilden visar Pneumocystis jirovecii cystklase färgad med en monoklonal antikropp.

Pneumocystis har kunnat påvisas hos många helt friska människor och andra däggdjur. Olika arter av svampen infekterar olika däggdjur och Pneumocystis jirovecii är den arten som uteslutande infekterar och orsakar sjukdom hos människa, svampen är således inte en zoonos. Man antar att smittspridningen är luftburen person till person. Inkubationstiden är inte känd.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Pneumocystissjukdomen drabbar endast personer med nedsatt immunförsvar, däribland AIDS-patienter och patienter med olika blodsjukdomar, så som leukemi. Sjukdomen drabbar också patienter som behandlas med läkemedel som dämpar immunförsvaret, till exempel efter en organtransplantation eller cancerbehandling.

Pneumocystis ger nästan bara upphov till infektion i lungorna, även om den finns vid sällsynta fall kan spridas till andra organ. Patienter drabbade av lunginflammationen har oftast en måttlig feber och en måttlig torrhosta. Det som dominerar symtombilden är att patienten får allt svårare att få luft. Utan behandling dör i regel patienten av andningssvikt.

En pneumocystisinfektion behandlas med sulfa-baserad antibiotika. Hos en patient med immundefekt är det efter avslutad behandling vanligt med återinfektion, varför behandlingen ofta blir livslång. Pneumocystis kan man ännu inte odla fram vid mikrobiologiska laboratorier. Diagnosen ställs genom att man färgar sitt provmaterial (upphostningsprov, vävnadsprov) med immunofluorescensteknik vilket synliggör svampen mikroskopiskt och via påvisning av specifikt DNA med PCR-teknik.

Allmänt förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot Pneumocystis jirovecii och infektion kan vara svår att förebygga. Patienter i vissa riskgrupper bör behandlas profylaktiskt.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Utbrott har beskrivits bland annat hos njurtransplanterade patienter och det kan vara motiverat att isolera inneliggande PCP patienter för att förhindra smitta till andra riskpatienter.

Läs mer på andra webbplatser

Pneumocystis pneumonia (cdc.gov)