Antibiotikaförsäljningen fortsatte nedåt i fjol

Publicerat

Den totala antibiotikaförsäljningen på recept fortsatte att minska under 2014 jämfört med 2013. Minskningen sågs i alla åldersgrupper och i hela landet. Utvecklingen pekar mot att de nationella rekommendationerna för hur antibiotika ska användas följs i allt större omfattning.

I fjol minskade den totala antibiotikaförsäljningen på recept med motsvarande 4 procent, från 343 till 328 recept per 1 000 invånare och år, visar statistik från Folkhälsomyndigheten.

Försäljningen minskade i samtliga län men det finns skillnader i försäljningen över landet, från 260 recept per 1 000 invånare och år i Västerbotten till 359 i Stockholm.

Störst förändring under 2014 sågs under första kvartalet jämfört med föregående år och då framförallt i användningen av de antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner. Den totala försäljningen av luftvägsantibiotika på recept under 2014 minskade med 7 procent. Inom gruppen var det försäljningen av penicillin V och cefalosporiner som minskade mest. Dock ses en ökad försäljning av makrolider samt amoxicillin med klavulansyra under 2014 (4 procent respektive 5 procent).

Försäljningen av antibiotika på slutenvårdsrekvisition låg under 2014 kvar på närmast samma nivå som föregående år (1,57 DDD/1000 invånare och dag). Tidigare trender som setts fortsätter och en ökande användning av piperacillin med tazobaktam samt karbapenemer sågs under 2014 jämfört med föregående år, 12 procent respektive 13 procent. Under 2014 minskade användningen av smalspektrumpenicilliner (J01CE) med 7 procent jämfört med 2013.

– Utvecklingen är glädjande och kan tyda på att aktuella rekommendationer följs i ökande omfattning säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Se kvartalsrapport 4 2014

Kategori: Nyhet

Kontakt

Jenny Hellman
tel: 010-205 24 05

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.