Kikhosta förekommer fortfarande och är en allvarlig sjukdom för spädbarn. Oftast smittas de av familjemedlemmar som inte själva är medvetna om att de har kikhosta. Sju av tio barn under tre månader behöver läggas in på sjukhus när de drabbas av kikhosta. I sällsynta fall blir situationen livshotande för spädbarn.

Rekommendationer om att förebygga kikhosta hos spädbarnFolkhälsomyndigheten har tagit fram nya rekommendationer till hälso- och sjukvården för att stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland de yngsta barnen.

I en systematisk litteraturöversikt har Folkhälsomyndigheten utvärderat olika förebyggande strategier för att skydda barn under sex månader mot kikhosta. Utvärderingen är en viktig grund för rekommendationerna om hur skyddet för spädbarn kan bli bättre. I arbetet har även en hälsoekonomisk analys ingått. Folkhälsomyndigheten har också konsulterat experter och representanter från hälso- och sjukvården och smittskyddsenheterna i landet. Arbetet har lett fram till tre rekommendationer:

1. Vaccination i tid
Redan efter första vaccinationen minskar risken för allvarlig sjukdom. Folkhälsomyndighetens rekommenderar därför att denna första dos inte försenas. Den första dosen kikhostevaccin erbjuds vid 3 månaders ålder, men får ges redan vid 2,5 månaders ålder enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter för vaccination av barn.

2. Diagnos och behandling i tid
Diagnos i tid gör det möjligt att behandla spädbarn i förebyggande syfte och innan sjukdomen blir allvarlig. När kikhosta misstänks – hos ett spädbarn, någon i spädbarnets närhet eller hos en kvinna i slutet av graviditeten – rekommenderar Folkhälsomyndigheten provtagning, diagnostik och tidig antibiotikabehandling med spädbarnet i fokus.

3. Ökad uppmärksamhet
Kunskap och medvetenhet om kikhosta har en tendens att minska i samhället när sjukdomen tack vare vaccination blir sällsynt. En hög medvetenhet och uppmärksamhet bland hälso- och sjukvårdspersonal och föräldrar minskar risken för spädbarn att få svår kikhosta. Folkhälsomyndigheten har tagit fram material som kan användas i undervisningssyfte och i diskussioner i hälso-sjukvården för att höja kunskapsnivån och medvetenheten om kikhosta.

Figur: Förekomst av kikhosta hos spädbarn i Sverige 1989–2015.

Graf över fall av kikhosta hos spädbarn i Sverige 1989-2015Förekomst av kikhosta hos spädbarn i Sverige 1989-2015

Läs rekommendationerna

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn

Informationsmaterial för hälso- och sjukvården

Faktablad om att förebygga kikhosta hos spädbarn

PowerPoint-presentation om att förebygga kikhosta hos spädbarn (PowerPoint, 3,5 MB)

PDF-presentation om att förebygga kikhosta hos spädbarn (PDF, 1,1 MB)

Läs mer

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Systematisk litteraturöversikt.

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag. Kikhostvaccination - En hälsoekonomisk kostnadseffektivitetsanalys av olika vaccinationsstrategier för kikhosta.

Kategori: Nyhet