Det epidemiologiska läget i Kina bedöms inte påverka läget i Sverige väsentligt

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den ökade spridningen av covid-19 i Kina bedöms inte ha väsentlig påverkan på utvecklingen av det epidemiologiska läget i Sverige. Det framgår av Folkhälsomyndighetens analys, som nu överlämnas till regeringen.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag analyserat och utvärderat konsekvenserna för Sveriges del med anledning av den epidemiologiska situationen i Kina när det gäller covid-19. Stor osäkerhet råder kring rapporteringen av antalet bekräftade fall, avlidna, sjukhusvårdade samt de virusvarianter som cirkulerar i Kina.

I en rapport till regeringen presenterar Folkhälsomyndigheten sin samlade bedömning. Den baseras på tillgänglig kunskap om smittspridningen, vaccinationstäckningen och de cirkulerande varianterna av SARS-CoV-2 i Kina, Sverige och i övriga världen. Bedömningen är att den ökade smittspridningen specifikt i Kina inte väsentligt kommer att påverka den svenska epidemiologiska utvecklingen. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har tidigare gjort samma bedömning när det gäller läget i Europa. Bedömningen baseras på den högre immuniteten i EU/EES, och att de undervarianter inom omikron som för närvarande cirkulerar i Kina redan tidigare har förekommit i EU.

– Vi bedömer inte att smittspridningen specifikt i Kina kommer att ha en väsentlig påverkan på det epidemiologiska läget i Sverige. Däremot har vi fortfarande en pandemi med en omfattande smittspridning och en kvarstående risk för ytterligare vågor. Det är därför mycket viktigt att alla länder tillsammans tar ett globalt ansvar för övervakningen av covid-19 så att gemensamma åtgärder kan införas när det behövs, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Det innebär att alla länder behöver bidra med aktuell kunskap och statistik så att den globala beredskapen kan bli bättre. I situationer när smittspridningen är hög ökar risken för att nya virusvarianter uppstår. Det kan hända i Kina, men även i andra länder.

Krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina

Nyligen publicerade IPCR, Europeiska unionens råds krishanteringsmekanism, en stark uppmuntran till medlemsländerna om att införa krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina. I Sverige har regeringen fattat beslut om ett sådant tillfälligt krav. Syftet är att fördröja introduktionen och spridningen av eventuella nya virusvarianter.

Även om Folkhälsomyndigheten bedömer att reserestriktioner har en marginell effekt på det epidemiologiska läget i Sverige, så anser myndigheten att åtgärden är proportionerlig och kan ha effekt om den införs i fler EU-länder. Detta mot bakgrund av osäkerheten kring det epidemiologiska läget i Kina.

Provtagning av avloppsvatten på Arlanda

Ett av flera sätt att följa det epidemiologiska läget är att analysera avloppsvatten. Folkhälsomyndigheten bedömer att analys av SARS-CoV-2 virusvarianter i avloppsvatten från Arlanda kan vara ett värdefullt komplement till övrig övervakning. Tekniska begränsningar i analysmetodiken gör dock att möjligheten att upptäcka låga nivåer av tidigare okända virusvarianter är begränsad.

– Värdet av en sådan övervakning är framförallt att kunna följa förändringar i virusnivåer och vilka virusvarianter som dominerar från inresande till Arlanda över tid. Folkhälsomyndigheten kommer därför att under januari månad tillsammans med en forskargrupp på Kungliga Tekniska Högskolan genomföra ett pilotprojekt, där prover kommer att tas från avloppsvattnet på Arlanda, säger Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndigheten bedömer att utöver det som görs i nuläget inte krävs några ytterligare åtgärder i Sverige med anledning av det epidemiologiska läget i Kina. Myndigheten har en fortsatt omfattande övervakning av det globala epidemiologiska läget för covid-19 där signaler på nya virusvarianter fångas upp. Inom det nationella övervakningsprogrammet för covid-19 övervakas också kontinuerligt vilka virusvarianter som sprids i Sverige.

Läs mer

Plan för eventuella råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder mot covid-19