Nya rapporter: Så är det att vara äldre och leva med hiv i Sverige i dag

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Det finns en oro bland äldre personer som lever med hiv för att inte få rätt vård och omsorg under ålderdomen. Det visar två nya rapporter om bland annat erfarenhet av att åldras med hiv, vad ett gott liv innebär för äldre personer som lever med hiv och vilket behov av vård och äldreomsorg som finns.

Att vara äldre och leva med hiv kan innebära att behöva förhålla sig till motstridiga erfarenheter och känslor, visar en ny kvalitativ intervjustudie. Å ena sidan upplever intervjupersonerna att hiv inte tar särskilt stor plats i livet, men å andra sidan upplever de att hiv ändå alltid finns där och kan göra sig påmint, som när man känner kroppsliga symtom, när man tar mediciner, går till hivkliniken eller möts av stigmatiserande attityder. Ett meningsfullt liv, social gemenskap och trygg vård är centralt för studiedeltagarnas hälsa och välmående. Dessa faktorer kan bidra till att stärka de egna resurserna och skapa en positiv livshållning.

̶– Tillgången till effektiv hivbehandling i Sverige har lett till ökad livslängd för personer med hiv, och det har medfört att gruppen äldre personer som lever med hiv blir allt större. Därför är det så viktigt att vi undersöker den gruppens erfarenheter och upplevelser både av vården och hur de upplever livet i stort, säger Lena Ingvarsdotter Ekroth, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Få studier om vård och omsorg för äldre som lever med hiv

I Sverige lever cirka 8 500 personer med hiv. Av dessa är cirka 51 procent 50 år eller äldre. Den kartläggande litteraturöversikt som också gjorts visar att kvalitativa studier om äldre som lever med hiv hittills saknats, både i Sverige och internationellt, och att det överlag finns få studier om vård och omsorg för äldre personer som lever med hiv. Resultatet visar även att äldre personer som lever med hiv har utmaningar i sitt dagliga liv relaterade till kroppsliga symtom och fysisk förmåga.

Studierna visar på att det finns behov av att öka allmänhetens kunskap om hiv och ha utökade utbildningsinsatser till personal inom vård och äldreomsorg. Tillgänglig och kunskapsbaserad vård är viktigt. Regioner och kommuner kan även behöva se över förutsättningar för tillgänglig och icke-diskriminerande omsorg och hälso- och sjukvård för att minska stigmatisering och diskriminering bland äldre som lever med hiv.

Rapporterna bygger på studier från Borås högskola. Den kvalitativa intervjustudien är baserad på intervjuer med 22 personer över 65 år som lever med hiv i Sverige. Urvalet fångar en variation i ålder, könsidentitet, sexuell identitet, familjesituation, överföringsväg, år med hiv, livs- och yrkeserfarenhet, bostadsort, migrationserfarenhet och socioekonomiska förutsättningar. Den andra rapporten är baserad på en kartläggande litteraturöversikt om hälsa, livsvillkor, livskvalitet och utmaningar för äldre personer som lever med hiv och deras behov av vård och äldreomsorg.

Läs mer