Den nationella folkhälsopolitiken

Lyssna

Det nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Till det övergripande målet finns åtta målområden som är områden som har stor betydelse för människors livsvillkor.

Det övergripande folkhälsopolitiska målet och de åtta målområdena brukar beskrivas som det folkhälsopolitiska ramverket. Det antogs av riksdagen i april 2018 och tydliggör hela samhällets ansvar för att genomföra folkhälsopolitiken. Ramverket delar in förutsättningar för hälsa i åtta målområden, sju utifrån centrala livsområden där resursbrister och sårbarheter är särskilt avgörande för jämlik hälsa, och ett åttonde som belyser hälso- och sjukvården. Målen omfattar de flesta sektorer och gäller för alla aktörer i Sverige, såväl för statliga myndigheter som regioner och kommuner.

Målet om att skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället inte ska finnas kvar längre ska vara uppfyllt år 2048.

Här kan du läsa mer om respektive målområde: Faktablad om folkhälsopolitikens åtta målområden

Folkhälsomyndighetens uppdrag

Folkhälsomyndigheten är förvaltningsmyndighet för folkhälsa och ska verka för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Vi har också i uppdrag att samordna folkhälsoarbetet på nationell nivå.

Inom ramen för vårt samordnande ansvar ska vi bidra till en god och jämlik hälsa i hela befolkningen genom att vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till berörda aktörer.

Dialogforum

Den 30 november 2023 samlade Folkhälsomyndigheten offentliga aktörer som arbetar med folkhälsofrågor för att diskutera hur vi tillsammans kan stärka förutsättningarna för vårt gemensamma folkhälsoarbete. Tanken var att skapa en inspirerande dag som också utgör startskottet för ett fortsatt långsiktigt och strategiskt arbete för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Dokumentation från Dialogforum

Läs mer