Hälsans bestämningsfaktorer

Lyssna

Många faktorer påverkar oss när vi växer upp, utbildar oss och arbetar och där vi bor och lever. De kallas hälsans bestämningsfaktorer. Samhällsplanering har en viktig roll för jämlik hälsa och hållbar utveckling.

Ett sätt att beskriva vad som påverkar hälsan och dess fördelning i befolkningen är Whiteheads och Dahlgrens regnbågsmodell.

Längst in i modellen (Bild 1) finns faktorer som vi inte kan påverka, som ålder, kön och arv. Ett lager handlar om sociala nätverk och stöd, som är särskilt viktiga under uppväxtåren. De övriga lagren behandlar levnadsvanor, levnads- och arbetsförhållanden och ytterst generella förhållanden i samhället. Regnbågsmodellen klargör att det finns ett samspel mellan olika lager, exempelvis påverkas levnadsvanor av sociala normer, nätverk och levnadsförhållanden, som i sin tur påverkas av socioekonomiska förhållanden. Livsvillkor påverkas även av dels individuella val, dels politiskt styrda beslut.

Bild 1. Hälsans bestämningsfaktorer kan beskrivas i Whiteheads och Dahlgrens regnbågsmodell.

Bilden visar hälsans bestämningsfaktorer i olika lager från generella, kulturella och miljörelaterade förhållanden till de som individer själva bär på, som arv och ålder. Bilden visar också att de olika nivåerna interagerar med varandra.

Många samhällssektorer har alltså betydelse för folkhälsan. Kommunala verksamheter, till exempel skola, socialtjänst och samhällsplanering, har stor betydelse, liksom hälso- och sjukvården.

Mer information finns på sidan: Vem gör vad inom folkhälsoområdet

Samhällsplaneringens roll för en jämlik hälsa och hållbar utveckling

Samhällsplaneringen påverkar hur vår livsmiljö utformas och spelar en viktig roll när det gäller att påverka bestämningsfaktorer för en mer jämlik hälsa och en hållbar utveckling. Det handlar om att planera människors fysiska och sociala livsmiljö utifrån ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv.

I den fysiska, byggda miljön handlar det t ex om att ha tillgång till en bostad av god kvalitet, att ha en bra boendemiljö utan skadliga luftföroreningar och störande buller, med tillgång och närhet till natur och grönområden, till samhällsservice och kultur. Tillgång till en bra skolmiljö inne och ute är en ytterligare viktig förutsättning för att främja jämlikhet i hälsa.

Till den sociala miljön hör bland annat relationen och tillit till andra människor, sammanhållning och integration liksom möjligheten att vara delaktig i samhällslivet och ha möjlighet att påverka faktorer i sitt eget närområde.