Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2023

Lyssna

Denna publikation är i första hand ett underlag till regeringen och kan användas för bedömning om Sverige närmar sig det riksdagsbeslutade folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Redovisningen följer det folkhälsopolitiska ramverkets åtta målområden och ger en samlad bild av folkhälsoläget.

Rapporten belyser olika aspekter av hälsan såväl som de viktigaste förutsättningarna för hälsa, hur de fördelas mellan grupper i samhället och hur de utvecklas över tid. I slutsatserna ingår en bedömning av läget i förhållande till målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Utöver riksdag och regering kan rapporten användas av aktörer med intresse för folkhälsofrågor på nationell, regional och lokal nivå. Då många samhällssektorer bidrar till förutsättningarna för en god och jämlik hälsa kan rapporten vara av intresse för ett brett spektrum av myndigheter och organisationer.

Bilagor

Bilaga 1: Resultat i tabellform (PDF, 547 kB)

Bilaga 2: Beskrivning av indikatorer (PDF, 369 kB)

Bilaga 3: Metodbeskrivning (PDF, 310 kB)

Om vår folkhälsorapportering

Från och med 2023 har Folkhälsomyndighetens webbaserade uppföljningssystem bytt namn från Folkhälsans utveckling till Folkhälsan i Sverige. Utöver årsrapporten ingår fördjupat resultat i nio e-publikationer, en per folkhälsopolitiskt målområde samt en för hälsa samt resultat på läns- och kommunnivå.

Folkhälsan i Sverige

Relaterad läsning

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Antal sidor: 48
Artikelnummer: 23052