Agenda 2030 och spelprevention

Målet för samhällets insatser mot spelproblem är minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Genom spelförebyggande arbete bidrar vi tillsammans till en hållbar utveckling och till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att genom kunskapsstöd, samordning och uppföljning bidra till att förebygga spelproblem. Spelproblem ingår i det folkhälsopolitiska målet levnadsvanor tillsammans med bland annat alkohol, narkotika och tobak. Spelproblem ger allvarliga skadeverkningar för individ och samhälle och ökar hälsoskillnaderna. Spelproblem är en utmaning för samhället som helhet, utifrån perspektivet hållbar utveckling och utifrån ett effektivt utnyttjande av allmänna resurser. Ett samhälles välfärd och hållbarhet har direkt samband med folkhälsan och hur den är fördelad.

Regeringens proposition 2017/18:249: God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (riksdagen.se)

Genom att arbeta mot spelproblem bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Spel om pengar är, i olika grad, relaterat till tio av målen där koppling finns till mål som rör fattigdom (mål 1), hälsa och välbefinnande (mål 3), god utbildning för alla (mål 4), jämställdhet (mål 5), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) och minskad ojämlikhet (mål 10).

Agenda 2030 (globalamalen.se)

Flera av agendans områden är även centrala för att vi ska kunna förebygga spelproblem. Exempel på detta är Hållbar konsumtion och produktion (mål 12), Minskad ojämlikhet (mål 10) och en skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet (delområde 10.4).

Främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är en integrerad del i agendans alla delar och en förutsättning för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. I det längre perspektivet syftar Folkhälsomyndighetens arbete till att sluta de påverkbara hälsoskillnaderna inom en generation, vilket är i linje med Agenda 2030.

Bild. Visar FN:s globala mål.

Illustration med kvadrater för de 17 olika globala målen i Agenda 2030.

Mål och delmål

Nedan ser du exempel på mål och delmål som kan kopplas till spelfrågan på olika sätt:

1. Ingen fattigdom

1.2 Utrota den extrema fattigdomen

1.5. Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer

3. Hälsa och välbefinnande

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk

3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla

4. God utbildning för alla

4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet

4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet

4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet

5. Jämställdhet

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

5.2 Utrota våld och utnyttjande av kvinnor och flickor

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

8.10 Tillgång till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla

10. Minskad ojämlikhet

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

10.4 Anta en skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet

10.5 Förbättra regleringen av globala finansmarknaden och institut

11. Hållbara städer och samhällen

11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad

12. Hållbar konsumtion och produktion

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

16. Fredliga och inkluderande samhällen

16.1 Minska våldet i världen

16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden

16.5 Bekämpa korruption och mutor

16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner

17. Genomförande och globalt partnerskap

17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation

17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling.

Läs mer