Uppdaterad 26 mars 2021

Evidens och utveckling av spelförebyggande metoder

Spelproblem går att förebygga. Men det behövs mer kunskap om vilka metoder som är effektiva. I uppbyggandet av kunskap bör vi utgå från existerande forskning om spelförebyggande åtgärder, risk- och skyddsfaktorer för spelproblem och hämta inspiration från andra områden.

Kunskapen på den här sidan kan användas i planering och utformning av åtgärder.

Åtgärder från samhällets sida kan påverka spelande och spelproblem. Kommuner har ett ansvar utifrån socialtjänstlagen att förebygga spelproblem. Spelbolag ska också förhindra att personer får spelproblem. Det förebyggande arbetet ska vara kunskapsbaserat och ske i dialog med de som berörs av insatserna. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer samt inspiration från alkoholområdet är viktiga delar för att utveckla metoder inom spelområdet. 

Flera åtgärder inom utbildning, tillgänglighet och spelutformning är lovande. Men det behövs mer forskning om vilka metoder som har bäst effekt och i vilka sammanhang. Till exempel saknas forskning om hur tillgänglighet och mer strukturella åtgärder påverkar spelande och spelproblem. Alla åtgärder bör utvärderas, inte minst förändringar av tillgänglighet och lagar. 

Modeller för spelförebyggande åtgärder

COM-B-modellen: Ett sätt är att använda de tre områdena utifrån den epidemiologiska triangeln: värd (spelarna/konsumenterna), miljö (lagar och struktur) och spelet (utformning och spelmiljö).

Det finns olika sätt att kategorisera förebyggande åtgärder. Ett sätt är att använda de tre områdena utifrån den epidemiologiska triangeln: värd (spelarna/konsumenterna), miljö (lagar och struktur) och spelet (utformning och spelmiljö).

För att planera, genomföra och följa upp spelförebyggande åtgärder har Folkhälsomyndigheten tagit fram en snabbguide med utgångspunkt i manualen European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS). Den består av åtta olika faser och fungerar som en kvalitetssäkring genom hela det förebyggande arbetet.

Det förebyggande arbetet kan syfta till att minska tillgängligheten, påverka efterfrågan eller minska skadeverkningarna av spel om pengar.

Spelproblem går att förebygga: Utbildning om spel i skolan kan minska elevernas spelande. Spelansvarsåtgärder, till exempel varningsmeddelanden på spelmaskiner, kan minska riskpelande. Begränsad tillgänglighet på spel kna minska spelande och spelproblem.

Tillgängligheten till spel är viktig

Inom andra missbruksområden är tillgänglighetsbegränsning utpekat som en central åtgärd. Till exempel lyfter SBU projekt där flera tillgänglighetsbegränsande åtgärder ingår samtidigt som olika aktörer i lokalsamhället agerar gemensamt. Isolerade enstaka åtgärder har ofta mindre effekt.

Inom spel är tillgänglighet en viktig riskfaktor, men vi saknar kunskap om effekten av åtgärder inom tillgänglighetsbegränsning. Enstaka studier visar dock att åtgärder som begränsar tillgängligheten till spel kan vara verkningsfulla. Det gäller särskilt om åtgärderna är omfattande. Exempel på åtgärder är

 • prishöjningar
 • begränsade öppettider
 • åldersgränser.

Effekten av begränsningar i tillgängligheten beror på spelformen. Det är också viktigt att ta hänsyn till det sociala och ekonomiska sammanhanget och vilken typ av spelform, då vissa spelformer har större samband med spelproblem.

När större förändringar sker på spelmarknaden som påverkar utbud och tillgänglighet, är det viktigt att utvärdera resultatet.

Utbildning i skolan kan minska spelande

Utbildningsprogram i skolan kan minska ungas spelande, men det är oklart vilken effekt de har på spelproblem. Även inom alkohol kan enstaka program antagligen minska konsumtionen även om effekten av åtgärder som inriktar sig på att minska efterfrågan bedöms vara liten. Ökad kunskap och ändrade attityder leder inte automatiskt till att elever ändrar sitt beteende.

Återkoppling på spelande kan minska spelandet

Flera enskilda studier visar att olika åtgärder som riktar sig mot spelaren (spelansvarsåtgärder) och förändringar i speldesign kan påverka spelandet. Återkoppling på spelbeteende kan minska spelarnas spelande. Hur det påverkar spelproblem är ännu oklart.

Andra åtgärder kan vara:

 • begränsningar av tid eller pengar kan minska både spelande och spelproblem
 • varningsmeddelanden, att inte erbjuda gratisspel eller jackpot
 • självavstängningar.

Många studier inom spelmiljö och speldesign har gjorts i laboratoriemiljö vilket gör resultatet svårt att överföra till verkliga spelmiljöer. De flesta studier saknar uppföljning. Det behövs också mer kunskap om hur olika åtgärder påverkar olika grupper, som olika nivåer av spelproblem och inom olika spelformer.

Hastighet på spel, utformningar på spel som bidrar till felaktiga föreställningar om slumpen eller chansen att vinna, spel med virtuell valuta eller kredit och att ha möjlighet att dricka alkohol under spelsession har vi idag främst kännedom om som riskfaktorer.

Flera åtgärder på området är obligatoriska enligt spellagen som gränssättning för tid och pengar, omsorgsplikt, varningsmeddelanden och självavstängningar. Det saknas även studier om vilken påverkan utbildning till personal på spelställen eller inom spelbolag har.

Utveckla förebyggande metoder mot spelproblem. Kombinera åtgärder på flera nivåer. Använd erfarenheter från alkoholområdet. Utgå från risk- och skyddsfaktorer.

Utveckla förebyggande metoder inom spel

Det förebyggande arbetet om spelproblem behöver utvecklas. För att öka kunskapen och utveckla nya metoder bör vi

 • utgå från existerande kunskap om spelförebyggande metoder
 • utgå från risk- och skyddsfaktorer
 • kombinera åtgärder på flera nivåer
 • inspireras av erfarenheterna av alkoholförebyggande arbete
 • integrera uppföljning i det förebyggande arbetet.

Läs mer