Uppdaterad 29 mars 2019

Evidens och utveckling av spelförebyggande metoder

Spelproblem går att förebygga. Men det behövs mer forskning om vilka metoder som är effektiva. Utöver kunskap om spelförebyggande åtgärder, kan vi hämta inspiration från andra områden och utgå från risk- och skyddsfaktorer för spelproblem.

Det förebyggande arbetet ska vara kunskapsbaserat och ske i dialog med de som berörs av insatserna. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer samt inspiration från alkoholområdet är viktiga delar för att utveckla metoder inom spelområdet. Kunskapen på den här sidan kan användas för att planera och utforma förebyggande åtgärder.

Åtgärder från samhällets sida kan påverka spelande och spelproblem. Flera åtgärder inom utbildning, tillgänglighet och spelutformning är lovande. Men tillförlitligheten till det vetenskapliga stödet är ofta låg och det behövs mer forskning om vilka metoder som har bäst effekt. Till exempel saknas forskning om hur tillgänglighet och mer strukturella åtgärder påverkar spelande och spelproblem. Alla åtgärder bör utvärderas, inte minst förändringar av tillgänglighet och lagar. 

Modeller för spelförebyggande åtgärder

Det finns olika sätt att kategorisera förebyggande åtgärder. Ett sätt är att använda de tre områdena utifrån den epidemiologiska triangeln: värd (spelarna/konsumenterna), miljö (lagar och struktur) och spelet (utformning och spelmiljö).

illustration triangel

COM-B-modellen delar upp det förebyggande arbetet utifrån om åtgärden syftar till att minska tillgängligheten, påverka efterfrågan eller minska skadeverkningarna. 

Tabell 1. Matrix av interventionsmöjligheter utifrån Capability-Opportunity-Motivation-Behaviour (COM-B) modellen.
 Begränsning av tillgänglighet Begränsning av efterfrågan Begränsning av skadeverkning 
Förmåga/kompetens
Fysisk och psykisk förmåga till förståelse av spel och spelets risker
Inte tillämpbar Åtgärder som minskar efterfrågan av spel genom ökad kunskap och medvetenhet om spel, som utbildningsinsatser Åtgärder som minskar skadeverkningar av spel genom förändring av kognition, som feltankar kring spel
Möjlighet
Tillgänglighet i fysisk miljö eller tillgänglighet ur ett socialt och kulturellt perspektiv
Åtgärder som begränsar tillgängligheten genom förändring i reglering och kontroll av möjligheter till spel, som åldersgränser, öppettider, pris och tillsyn Åtgärder som minskar efterfrågan av spel genom förändringar i den fysiska och sociala kontexten  Åtgärder som minskar skadeverkningar av spel genom begränsningar av överdrivet/skadligt spelande, som att sätta gränser för tid och insatser
Motivation
Reflekterande motivation: process i tankar, utvärdering och planering

Automatisk motivation: process som involverar känslor och impulser 
Inte tillämpbar Åtgärder som minskar efterfrågan till spel genom att öka motivationen att avstå eller minska spelande, som varningsmeddelanden Åtgärder som minskar skadeverkningar genom att öka motivationen att avstå eller minska spelande, som återkoppling på spelbeteende

Tillgängligheten till spel är viktig

Inom andra missbruksområden är tillgänglighetsbegränsning utpekat som en central åtgärd. Till exempel lyfter SBU projekt där flera tillgänglighetsbegränsande åtgärder ingår samtidigt som olika aktörer i lokalsamhället agerar gemensamt. Isolerade enstaka åtgärder har ofta mindre effekt.

Inom spel är tillgänglighet en viktig riskfaktor, men vi saknar kunskap om effekten av åtgärder inom tillgänglighetsbegränsning. Enstaka studier visar dock att åtgärder som begränsar tillgängligheten till spel kan vara verkningsfulla. Det gäller särskilt om åtgärderna är omfattande. Exempel på åtgärder är

 • prishöjningar
 • begränsade öppettider
 • åldersgränser.

Effekten av begränsningar i tillgängligheten beror på spelformen. Det är också viktigt att ta hänsyn till det sociala och ekonomiska sammanhanget och vilken typ av spelform, då vissa spelformer har större samband med spelproblem.

När större förändringar sker på spelmarknaden som påverkar utbud och tillgänglighet, är det viktigt att utvärdera resultatet.

Utbildning i skolan kan minska spelande

Utbildningsprogram i skolan kan minska ungas spelande, men det är oklart vilken effekt de har på spelproblem. Även inom alkohol kan enstaka program antagligen minska konsumtionen även om effekten av åtgärder som inriktar sig på att minska efterfrågan bedöms vara liten. Ökad kunskap och ändrade attityder leder inte automatiskt till att elever ändrar sitt beteende.

Läs mer om skolan som förebyggande arena.

Återkoppling på spelande kan minska spelandet

Flera enskilda studier visar att olika åtgärder som riktar sig mot spelaren (spelansvarsåtgärder) och förändringar i speldesign kan påverka spelandet. Till exempel visar SBU:s rapport att återkoppling på spelbeteende kan minska spelarnas spelande. Hur de påverkar spelproblem är ännu oklart.

Många studier inom spelmiljö och speldesign har gjorts i laboratoriemiljö vilket gör resultatet svårt att överföra till riktiga spelmiljöer. De flesta studier har inte heller någon uppföljning. Det behövs också mer kunskap om hur olika åtgärder påverkar olika grupper, som olika nivåer av spelproblem och inom olika spelformer. Förutom återkoppling på spelbeteende kan åtgärder vara

 • begränsningar av tid eller pengar kan minska både spelande och spelproblem
 • varningsmeddelanden, att inte erbjuda gratisspel eller jackpot
 • självavstängningar.

Hastighet på spel, utformningar på spel som bidrar till felaktiga föreställningar om slumpen eller chansen att vinna, spel med virtuell valuta eller kredit och att ha möjlighet att dricka alkohol under spelsession har vi idag främst kännedom om som riskfaktorer.

Flera åtgärder på området är obligatoriska enligt spellagen som gränssättning för tid och pengar, omsorgsplikt, varningsmeddelanden och självavstängningar. Det saknas helt studier om vilken påverkan utbildning till personal på spelställen eller inom spelbolag har.

Infografik med tre exempel hur spelproblem kan förebyggas

Utveckla förebyggande metoder inom spel

Det förebyggande arbetet om spelproblem måste utvecklas. För att öka kunskapen och utveckla nya metoder bör vi

 • utgå från forskningen om spelförebyggande metoder
 • utgå från risk- och skyddsfaktorer
 • kombinera åtgärder på flera nivåer
 • inspireras av erfarenheterna av alkoholförebyggande arbete
 • integrera uppföljning i det förebyggande arbetet.

Läs mer

Vägledning för kvalitetssäkrat arbete  
Metoder och planeringsverktyg 
Global strategy to reduce harmful use of alcohol