Spel om pengar i ANDTS-strategin 2022–2025

Regeringens ANDTS-strategi för 2022–2025 inkluderar spel om pengar. Målet för samhällets insatser mot spelberoende och ANDTS-politiken när det gäller spel om pengar är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

Regeringens samlade strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak samt spel om pengar för 2022–2025 (ANDTS-strategin) ska bidra till de övergripande målen för ANDT-respektive spelpolitiken:

 • ett samhälle som är fritt från narkotika och dopning
 • minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol
 • minskat tobaksbruk
 • minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

ANDTS-strategin (regeringen.se)

Dekorativ bild

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att stödja politiken inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar.

Att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande har varit ett folkhälsopolitiskt mål sedan 2003 (prop. 2002/03:35). Sedan 2018 är även spel om pengar inskrivet i socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL), där det framgår att kommunerna ska förebygga och motverka spelmissbruk, på samma sätt som missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel (3 kap. 7§ SoL) samt aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar (5 kap. 1§ SoL).

Efter lagförändringarna i SoL och HSL fick arbetet med spel om pengar en ökad prioritet på lokal och regional nivå. Länsrapporten 2022 och andra kartläggningar av Folkhälsomyndigheten visar dock att det behövs mer arbete för att leva upp till lagkraven, särskilt vad gäller det förebyggande arbetet. Genom att inkludera spel om pengar i ANDTS-strategin 2022–2025 får det spelförebyggande arbetet bättre förutsättningar. Spel om pengar har inte varit inkluderat i tidigare strategier (2011–2015 och 2016–2020).

Länsrapportens undersökning

ANDTS-strategins sju långsiktiga mål

ANDTS-strategin omfattar hela befolkningen. Den sträcker sig från förebyggande arbete och brottsbekämpning till vård och stöd, och den inkluderar insatser som syftar att begränsa både tillgängligheten och efterfrågan. De övergripande målen för ANDTS-politiken kompletteras i strategin av en målstruktur med sju långsiktiga mål:

 • Tillgången ska minska.
 • Barn och unga ska skyddas.
 • Färre barn och unga ska börja eller debutera tidigt.
 • Skadligt bruk eller beroende ska minska.
 • Det ska finnas tillgång till vård och stöd av god kvalitet.
 • Skador och död ska minska.
 • Folkhälsobaserad syn på ANDTS internationellt.

Till målen knyts prioriterade insatsområden som ska vägleda genomförandet, samordningen och uppföljningen under strategiperioden. Regeringen vill alltså kombinera specifika spelförebyggande insatser och insatser om spel om pengar i det gemensamma ANDTS-arbetet, för att stärka förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Spel om pengar i målstrukturen

Skrivningar som specifikt rör spel om pengar finns under det första målet om minskad tillgång och insatsområdet ”Skadeverkningarna vid spel om pengar bör motverkas”. Mycket av innehållet i detta insatsområde rör dock de andra långsiktiga målen. Exempelvis kan skrivningen om stärkt stöd till barn och unga vars föräldrar har spelproblem kopplas till det andra målet, att barn och unga ska skyddas, och till insatsområdet ”Stödet till barn och unga som anhöriga bör intensifieras”.

Man måste alltså beakta hela målstrukturen för att kunna inkludera spel om pengar i ANDTS-arbetet enligt strategins intentioner. Dessutom framgår det av strategin att på spelområdet kan det bli aktuellt med utvecklingsinsatser som i första hand rör spelmarknaden, som insatser kring olicensierat spel och marknadsföring. Detta utifrån pågående utredningar inom spelmarknaden och de analyser som görs inom Folkhälsomyndighetens uppdrag om spel om pengar, Swelogs 2021.

Swelogs 2021

Insatserna om spel rör både förebyggande arbete och vård

Spel om pengar ska integreras inom alla mål och inom flera insatsområden. Det som uttryckligen skrivs om spel om pengar i ANDTS-strategin är att man ska:

 • integrera spel om pengar i det samlade arbetet med ANDT
 • öka kunskapen om spel om pengar
 • öka det spelförebyggande arbetet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
 • stärka det spelförebyggande arbetet i allmänhet och i synnerhet i förhållande till barn och unga
 • tillhandahålla tillgängliga och individuellt utformade vård- och stödinsatser för personer med spelproblem.

Spel ska integreras inom alla mål

Spel om pengar ingår i samtliga mål och flera insatsområden för ANDTS som helhet. Här är några exempel på insatsområden:

 • Samverkan mellan olika perspektiv av betydelse för ANDTS-arbetet bör utvecklas (mål 1).
 • Stödet till barn och unga som anhöriga bör intensifieras (mål 2).
 • Insatserna till blivande föräldrar bör stärkas (mål 2).
 • Högre prioritet bör ges till att förebygga ANDTS-relaterad ohälsa bland barn och unga och till att erbjuda tidiga insatser (mål 3).
 • Barn- och ungdomshälsovården bör bli mer sammanhållen, förebyggande och hälsofrämjande (mål 3).
 • Främjande och förebyggande insatser och stöd bör tillgängliggöras (mål 4).
 • Forskningen inom folkhälsa och ANDTS-prevention bör stärkas (mål 4).
 • Arbetet med att förebygga och åtgärda ANDTS-relaterad ohälsa i arbetslivet bör fortsätta (mål 4).
 • Insatserna vid skadligt bruk eller beroende bör bli mer samordnade och det hälsofrämjande arbetet stärkas (mål 5).
 • Det suicidpreventiva arbetet bör stärkas (mål 6).
 • ANDTS bör beaktas inom ramen för bredare folkhälsopolitiska satsningar (mål 7).
 • Ett omfattande brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete bör fortsatt prioriteras (mål 7).

Flera centrala aktörer för insatser som rör spel om pengar

Centrala aktörer i arbetet med spel om pengar är enligt ANDTS-strategin riksdagen, regeringen, Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket, länsstyrelserna, Socialstyrelsen, Spelinspektionen, kommunerna, regionerna, näringslivet, idrottsrörelsen och det civila samhällets organisationer. Redan i dag ansvarar Folkhälsomyndigheten för en nationell samordning av arbetet kring spel om pengar, och sedan 2021 ingår spel om pengar i den nationella ANDTS-samordningen. Folkhälsomyndigheten och Spelinspektionen ansvarar även för Oberoende spelsamverkan (OSS) som är ett frivilligt samarbete på den reglerade spelmarknaden mellan dessa två myndigheter, de två stora branschorganisationerna för spelbolag på den reglerade spelmarknaden och ideella organisationer som arbetar med stöd till personer med spelproblem och deras anhöriga.

Läs mer