Uppdaterad 25 februari 2021

Skolan som spelförebyggande arena

Skolan är viktig för att främja en god hälsa för barn och unga. Genom sitt grunduppdrag kan skolan förebygga spelproblem och erbjuda specifika insatser om spel.

Barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna inom folkhälsoarbetet. Skolan har en central roll i det arbetet. Dels genom sitt grunduppdrag att se till att unga lämnar skolan med fullständiga betyg. Dels genom att vara en viktig stödjande miljö för goda levnadsvanor.

Elever som trivs i skolan har lägre risk för spelproblem

En av folkhälsopolitikens centrala delar är att främja barns och ungas långsiktiga hälsa, vilket finns med i flera av folkhälsopolitikens målområden. Skolan når alla barn och unga oavsett social bakgrund, och har därför en unik möjlighet att bidra till att jämna ut skillnader i hälsa mellan olika grupper. Elever som trivs i skolan och upplever att de klarar av studierna har lägre risk för bland annat spelproblem och substansbruk.

En enkätstudie som genomfördes i Stockholms kommun fann att spel om pengar och riskspelande var mindre vanligt bland elever i gymnasieskolor där lärarna upplevde att skolmiljö var god och och gynnsam för inlärning. Sambandet fanns kvar även när man tog hänsyn till elevernas och skolornas sociodemografiska egenskaper. Det är alltså möjligt att en god skolmiljö kan skydda mot riskbeteenden så som spelande och därmed förbättra ungdomars levnadsvillkor. Utöver den sociala miljö som skolan utgör kan dess pedagogiska verksamhet främja en god kunskapsgrund för levnadsvanor, där attityder till spel om pengar och spelvanor ingår. Insatserna bör inriktas mot att stärka såväl skolmiljön som hälsofrämjande attityder och beteenden.

Spelförebyggande arbete i skolan

ANDTS i skolan

ANDTS är en förkortning för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Alla barn och elever har enligt skollagen och läroplanerna rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är tobaksfri och präglas av goda relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden. På Skolverkets hemsida finns stöd för personal om att arbeta med ett hälsofrämjande perspektiv och spel om pengar i skolan.

Läs mer om Skolverkets stöd i arbetet med spel om pengar

 

Utbildningsinsatser i skolan kan minska ungas spelande, men det är oklart vilken effekt de har på spelproblem. Det visar två litteraturöversikter Metoder för att förebygga spelproblem och Att förebygga problem med spel om pengar. Ökad kunskap och ändrade attityder leder inte omedelbart eller automatiskt till att elever ändrar sitt spelande, och det saknas studier om långsiktiga effekter. En policy om spel kan vara till stöd i det förebyggande arbetet. En välförankrad strategi och kända rutiner som kan tydliggöras i en policy underlättar för personal, elever och föräldrar att få en gemensam bild av vilka förväntningar skolan har gällande spel om pengar.

Det finns ett samband mellan spel om pengar på skoltid och spelproblem. För skolpersonal kan det vara svårt att upptäcka om elever spelar om pengar eller om någon har spelproblem. Vi kan dock utgå från att spel förekommer och vara observanta på tecken som prat om betting eller vinster och pokerspel om pengar på skolan. Detta är särskilt viktigt eftersom spelproblem i unga år är en riskfaktor för kommande spelproblem.

Utbildningsinsatser i skolan kan minska ungas spelande, men det är oklart vilken effekt de har på spelproblem. Det visar två litteraturöversikter Metoder för att förebygga spelproblem och Att förebygga problem med spel om pengar. Ökad kunskap och ändrade attityder leder inte omedelbart eller automatiskt till att elever ändrar sitt spelande, och det saknas studier om långsiktiga effekter. En policy om spel kan vara till stöd i det förebyggande arbetet. En välförankrad strategi och kända rutiner som kan tydliggöras i en policy underlättar för personal, elever och föräldrar att få en gemensam bild av vilka förväntningar skolan har gällande spel om pengar.

Det finns ett samband mellan spel om pengar på skoltid och spelproblem. För skolpersonal kan det vara svårt att upptäcka om elever spelar om pengar eller om någon har spelproblem. Vi kan dock utgå från att spel förekommer och vara observanta på tecken som prat om betting eller vinster och pokerspel om pengar på skolan. Detta är särskilt viktigt eftersom spelproblem i unga år är en riskfaktor för kommande spelproblem.

Skolprogram om spel om pengar

En svensk pilotstudie av ett kanadensiskt skolpreventionsprogram, Stacked Deck, visade att många lärare antog att deras elever inte spelade om pengar. Lärarna insåg först efter preventionsinsatsen att de tidigare ofta missade tecknen på att elever spelade under skoltid.

Det finns i dagsläget inga utvärderade svenska spelpreventionsprogram att använda. Spelinspektionen har dock utvecklat verktyget Prata om spel. Materialet är anpassat så att det kan användas på lektioner i olika ämnen. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om spel om pengar och dess risker, hos elever från årskurs 7 och gymnasiet samt all skolpersonal. Sedan 2018 ansvarar Kunskapskraft & Media för Prata om spel. Det finns även elever som ägnar mycket tid åt att spela dataspel.

Skolan kan stödja barn och unga i familjer med spelproblem

Många elever har anhöriga med spelproblem. Att leva med en vuxen med spelproblem kan påverka elevens möjligheter att klara skolan, och orsaka social, ekonomisk och hälsomässig otrygghet. Skolan bör bidra till att dessa elever får det stöd de behöver, vilket förutsätter att deras situation upptäcks. Det är därför viktigt att regelbundet återkomma med frågor om spel om pengar – både hos eleven själv och bland anhöriga och vänner. Skolans samlade elevhälsa kan vara ett stöd för elever med spelproblem i hemmet.

Läs mer