Skolan som spelförebyggande arena

Skolan är viktig för att främja en god hälsa för barn och unga. Genom sitt grunduppdrag kan skolan förebygga spelproblem och erbjuda specifika insatser om spel.

Barn och unga är en viktig målgrupper inom folkhälsoarbetet. Skolan har en central roll i det arbetet. Dels genom sitt grunduppdrag att se till att unga lämnar skolan med fullständiga betyg. Dels genom att vara en viktig stödjande miljö för goda levnadsvanor.

Elever som trivs i skolan har lägre risk för spelproblem

En central del av folkhälsopolitiken är att främja barns och ungas långsiktiga hälsa. Skolan når alla barn och unga oavsett social bakgrund, och är därmed en unik arena för att utjämna skillnader i hälsa. Elever som trivs i skolan och upplever att de klarar av studierna har lägre risk för bland annat spelproblem och substansbruk.

En enkätstudie som genomfördes i Stockholms kommun fann att spel om pengar och riskspelande var mindre vanligt bland elever i gymnasieskolor som enligt lärarna hade ett starkt ledarskap och en skolmiljö som var god och gynnsam för inlärning. Sambandet fanns kvar även när man tog hänsyn till elevernas och skolornas sociodemografiska egenskaper. Det är alltså möjligt att en god skolmiljö kan skydda mot riskbeteenden så som spelande och därmed förbättra ungdomars levnadsvillkor. Utöver den sociala miljö som skolan utgör kan dess pedagogiska verksamhet främja en god kunskapsgrund för levnadsvanor, där attityder till spel om pengar och spelvanor ingår. Insatser i skolan bör inriktas mot att stärka såväl skolmiljön som hälsofrämjande attityder och beteenden.

Spelförebyggande arbete i skolan

ANDTS i skolan

ANDTS är en förkortning för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Alla barn och elever har enligt skollagen och läroplanerna rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är tobaksfri och präglas av goda relationer med kamrater och lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika och dopning integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa områden. På Skolverkets hemsida finns stöd för personal om att arbeta med ett hälsofrämjande perspektiv och spel om pengar i skolan.

ANDTS Spel om pengar (skolverket.se)

Det finns ett samband mellan spel om pengar på skoltid och spelproblem, och spelproblem i unga år ökar risken för spelproblem senare i livet. Därför är det viktigt att skolpersonal är observanta på tecken på spelande bland eleverna, som t.ex. att de pratar om betting eller vinster och pokerspel om pengar. Det är också viktigt att kartlägga i vilken utsträckning elever spelar och har spelproblem. I Länsrapportens undersökning 2022 uppgav ungefär 70 procent av kommunerna att de kartlagt elevers ANDTS-vanor, varav drygt hälften hade inkluderat spel om pengar. Det innebär att cirka 40 procent av samtliga kommuner kartlagt elevers spelvanor, vilket är en ökning från 25 procent 2021.

Utbildningsinsatser i skolan kan minska ungas spelande, men det är oklart vilken effekt de har på spelproblem. Det visar två litteraturöversikter om metoder för att förebygga spelproblem. Ökad kunskap och ändrade attityder leder inte omedelbart eller automatiskt till att elever ändrar sitt spelande, och det saknas studier om långsiktiga effekter. En välförankrad policy om spel med en strategi där rutiner tydliggörs, kan vara till stöd i det förebyggande arbetet. En sådan strategi kan underlätta för personal, elever och föräldrar att få en gemensam bild av vilka förväntningar skolan har gällande spel om pengar. I Länsrapportens undersökning 2022 uppgav 38 kommuner, dvs. 15 procent av kommunerna, att spel om pengar ingick i en skolpolicy.

Metoder för att förebygga spelproblem

Att förebygga problem med spel om pengar (sbu.se)

Skolprogram om spel om pengar

En svensk pilotstudie av ett kanadensiskt skolpreventionsprogram, Stacked Deck, visade att många lärare antog att deras elever inte spelade om pengar. Lärarna insåg först efter preventionsinsatsen att de tidigare ofta missat tecknen på att elever spelade under skoltid.

Det finns i dagsläget inga utvärderade svenska spelpreventionsprogram att använda. Spelinspektionen har dock utvecklat verktyget Prata om spel. Materialet är anpassat så att det kan användas på lektioner i olika ämnen. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om spel om pengar och dess risker, hos elever från årskurs 7 och gymnasiet samt all skolpersonal. Sedan 2018 ansvarar Kunskapskraft & Media för Prata om spel. I Länsrapportens undersökning 2022 uppgav endast 5 kommuner att de jobbade med strukturerade program om spel om pengar i skolan.

Svensk pilotstudie av Stacked Deck (psykiatriforskning.se)

Prata om spel (prataomspel.se)

Skolan kan stödja barn och unga i familjer med spelproblem

Många elever har anhöriga med spelproblem. Att leva med en vuxen som har spelproblem kan påverka elevens möjligheter att klara skolan, och orsaka social, ekonomisk och hälsomässig otrygghet. Skolan bör bidra till att dessa elever får det stöd de behöver, vilket förutsätter att deras situation upptäcks. Det är därför viktigt att regelbundet ta upp frågor om spel om pengar – både hos eleverna själva och bland anhöriga och vänner.

Läs mer