Francisella tularensis (PCR + Odling)

Lyssna

Detektion av F. tularensis–DNA med realtids-PCR samt odling av kliniska prover.

Indikation
Vid klinisk misstanke om tularemi (harpest).
Provmaterial
 • Pinnprov (sårodlingspinne, helst flytande medium) från misstänkta sår, prov från lymfkörtlar, sputum, BAL, vävnad, biopsi, aspirat.
 • Blod i blododlingsflaska (endast inkuberad blododlingsflaska som signalerat positiv i blododlingsskåp på lokalt laboratorium analyseras).
Provtagnings­anvisningar
 • Aspirat transporteras lämpligast på steril sårodlingspinne med flytande transportmedium.
 • Biopsier transporteras i sterilt koksalt.
 • Blododling ska alltid skickas till lokalt kliniskt mikrobiologiskt laboratorium (KML) för inkubation i blododlingsskåp. Förlängd odling ska begäras och misstanken anges på remissen.
 • När lokalt KML skickar inkuberad, positiv blododlingsflaska ska detektionstid anges på remissen.

OBS! Vid misstanke om tularemi/harpest ska det alltid tydligt noteras på remissen till lokalt mikrobiologiskt laboratorium; ”Misstanke om tularemi”. Därmed kan adekvata skyddsåtgärder vidtas på laboratoriet för att undvika laboratoriesmitta. Detta gäller samtliga provmaterial/remisser som skickas för bakteriologisk- och/eller mykologisk odling från patienter där tularemi kan misstänkas.

Transport
 • Rumstemperatur.
 • Provmaterial som är sannolikt smittförande omfattas av regelverk för transport av farligt gods.
 • Patientprover som är direkt tagna från människan ska klassificeras som smittförande ämne kategori B och tillordnas UN 3373.
 • Provmaterial som är kulturer eller andra produkter av en process vid vilken patogener som avsiktligt förökats ska klassificeras som smittförande ämneskategori A och tillordnas UN 2814.

För mer information se Packa provet rätt

Svarstid
2-7 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet. Vissa provmaterial med längre inkubationstid slutsvaras efter 12-14 arbetsdagar.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Ja
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 319 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Viktig remissinformation

OBS! Vid misstanke om tularemi/harpest ska det alltid tydligt noteras på remissen till lokalt kliniskt mikrobiologiskt laboratorium: ”Misstanke om tularemi”. Detta gäller samtliga provmaterial/remisser som skickas för bakteriologisk- och/eller mykologisk odling från patienter där tularemi kan misstänkas:

 • Anamnestiska data, inklusive sjukdomsbild, insjukningsdatum, provtagningsdatum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
 • För positiva blododlingsflaska anges detektionstid.
 • Telefonnummer till svarsmottagare ska anges på remissen. Telefonsvar för realtids-PCR lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits. Om telefonnummer till lokalt KML som hanterar andra prover på patienten har angivits, lämnas telefonsvar för realtids-PCR vid positivt och negativt prov.

Fördjupad information om utförd diagnostik

 • PCR och odling utförs normalt på alla prover.
 • Realtids-PCR detekterar DNA av Francisella tularensis och medger subtypning till F. tularensis ssp. holarctica (typ B) eller F. tularensis ssp. tularensis (typA). Svar på PCR kan normalt erhållas inom 1-2 arbetsdagar.
 • Specifik odling av F. tularensis: Odlingstiden är normalt 7-10 dygn beroende på provmaterial. Resistensbestämning utförs inte.
 • Differentialdiagnostisk allmän aerob odling: En begränsad odling för andra aeroba-bakterier ingår. Odlingstid 2 dygn. Artbestämning av kliniskt relevanta fynd utförs med MALDI-TOF och svarar ut. Däremot utförs varken anaerob odling eller resistensbestämning. På begäran kan dock isoleras av riskklass 2-patogener skickas tillbaka till inremitterande laboratorium för resistensbestämning.

Fördjupad information om blododlingar med tularemi-frågeställning

Blododling med misstanke om tularemi ska alltid skickas till lokalt kliniskt mikrobiologiskt laboratorium (KML) för inkubation i blododlingsskåp. Förlängd odling ska begäras och misstanken ska anges på remissen.

Inkubation i blododlingsskåp på det lokala laboratoriet underlättar hanteringen och förkortar tiden både till positivt och negativt svar.

Om blododlingsflaskan signalerar positivt och misstanke om F. tularensis kvarstår, skickar det lokala laboratoriet flaskan till Folkhälsomyndigheten, som utför analys med realtids-PCR och odling.

OBS! Inkubation i blododlingsskåp kan inte utföras vid Folkhälsomyndigheten, vilket innebär att automatisk detektion av växt i blododlingsflaskan inte kan ske. Detta innebär att svarstiden fördröjs kraftigt och att känsligheten i odlingen försämras i de fall oinkuberade blododlingsflaskor skickas direkt till Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten kan inte utföra odling för anaeroba bakterier.

Om flera flaskor från samma patient signalerar positivt vid ett KML kan en flaska skickas till Folkhälsomyndigheten och övriga behållas lokalt. Efter erhållande av ett negativt PCR-resultat för F. tularensis kan dessa odlas ut lokalt och analyseras.

F. tularensis är långsamväxande i blododlingsflaskor. Oftast överstiger inkubationstiden 96 timmar innan flaskan signalerar positivt.

Anaerob blododling: F. tularensis tillväxer bättre i aerob blododlingsflaska, men det kan inte uteslutas att F. tularensis kan växa fram i anaerob blododlingsflaska varför dessa bör hanteras på samma sätt som aerob flaska.

Annan tillgänglig diagnostik för F. tularensis

Analys för serologisk påvisning av antikroppar mot F. tularensis utförs också på Folkhälsomyndigheten. Se analyskatalogen för ytterligare beskrivning.

Analyskatalog – Mikrobiologiska analyser och tjänster

Säkerhetsdatablad för smittämnen