Analystyp
Indikation

Övervakning görs i syfte att kunna informera sjukvård, myndigheter och allmänhet om förekomst och spridning av influensa i landet. Analyserna utförs inom ramen för det nationella övervakningsprogrammet för influensa.

Prover som analyseras omfattar prover tagna inom sentinelprovtagning (anmälda deltagare) samt inom laboratorieövervakningen (influensapositiva prover från landets mikrobiologiska laboratorier). Prover från mikrobiologiska laboratorier skickas företrädesvis till Folkhälsomyndigheten i början, mitten och slutet av säsongen. Vid lokala utbrott, misstanke om vaccinationsgenombrott och antiviral resistens skall prov skickas till Folkhälsomyndigheten.

De analyser som utförs är påvisning av influensa A och B samt sub/linje-typning med realtids-PCR. Ett urval av proverna genomgår också analys av genetisk vaccinlikhet och genotypisk resistensanalys avseende oseltamivir (Tamiflu/Ebilfumin), zanamivir (Relenza), baloxavirmarboxil (Xofluxa) och amtantadin med sekvensering. För vissa prover utförs också virusisolering med efterföljande fenotypisk resistensbestämning (avseende neuraminidashämmare) vilket kräver uppodlat virus.

Provmaterial

Provmaterial som omfattas av ackreditering för påvisning samt sub/linjetypning med realtids-PCR: näsprov, nasofarynxsekret och BAL. Andra typer av provmaterial kan analyseras utanför ackrediteringens omfattning t.ex. cerebrospinalvätska svalgprov, svalgsköljvätska, biopsi, obduktionsmaterial och isolat.

Genotypisk karaktärisering med sekvensering utförs på samtliga ovanstående typer av influensapositiva provmaterial.

Provmaterial som omfattas av ackreditering för isolering på cellkultur: nasofarynxsekret, näsprov, svalgsköljvätska, svalgprov, BAL, samt cellkultur från nasofarynxsekret, svalgsköljvätska, svalg, cerebrospinalvätska, BAL.

Önskvärd provvolym: 1 ml (gäller ej näsprov/biopsi)

Provtagnings­anvisningar

Näsprov taget med flockad pinne (Copan).

Nasofarynxsekret i cirka 1 ml NaCl i sterilt rör.

BAL i sterilt rör.

Svalgsköljvätska: cirka 5 ml i NaCl i sterilt rör.

Svalgprov på pinne (inte kolad) i sterilt rör med cirka 1 ml NaCl eller medium.

Transport

Prov förvaras i kyl i väntan på transport. Prov kan transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).

OBS! Prover som skall genomgå virusisolering skall ej frysas i -20 C°.

Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg. För praktisk handledning, se Packa provet rätt.

Svarstid Resultaten svaras ut allteftersom analyserna är klara. OBS! för genotypisk resistensbestämning avseende neuraminidashämmarna oseltamivir (Tamiflu/Ebilfumin) och zanamivir (Relenza) och/eller baloxavirmarboxil (Xofluxa) med kortare svarstid (c:a sju arbetsdagar), se analys: "Influensavirus A och B, Genotypisk resistensbestämning”.
Ackrediterad Ja.

Påvisning, sub/linjetypning med realtids-PCR samt virusisolering utförs med ackrediterade analysmetoder.

Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Fynd av Influensa A och B är anmälningspliktiga och anmäls av det laboratorium som utför primärdiagnostik.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Ingen primärdiagnostik utförs inom ramen för övervakning.

Vid frågeställning gällande fågelinfluensa/pandemisk influensa, se analys "Fågelinfluensa-virus/pandemiskt influensa-virus (PCR)".

För brådskande genotypisk resistensbestämning avseende neuraminidashämmarna oseltamivir (Tamiflu/Ebilfumin) och zanamivir (Relenza) och/eller baloxavirmarboxil (Xofluza) med kortare svarstid (c:a sju dagar), se analys: "Influensavirus A och B, Genotypisk resistensbestämning”.

Den virologiska influensaövervakningen är en del av Folkhälsomyndighetens WHO-uppdrag som nationellt influensa-center (NIC). Data rapporteras veckovis på Folkhälsomyndighetens hemsida samt till ECDC och WHO. Data samt isolat skickas till WHO för att bistå vid framtagning av rekommendationer för vaccinstammar.