SK-kurs Hantering av biorisker vid mikrobiologiska laboratorier

Lyssna

Folkhälsomyndigheten erbjuder SK-kursen ”Hantering av biorisker vid mikrobiologiska laboratorier”. Kursen riktar sig till blivande specialistläkare i klinisk mikrobiologi, klinisk patologi, klinisk kemi, vårdhygien och infektionssjukdomar.

Tid och plats

Kursen är fyra dagar på heltid, 10 – 13 september 2024, och genomförs på plats i Folkhälsomyndighetens lokaler i Solna.

Kursupplägg

Teoretiska föreläsningar samt praktiska övningar i mindre grupper.

Kursinnehåll

Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap om hantering av biorisker vid mikrobiologiska laboratorier i syfte att skydda personal, omgivande miljö och samhället i stort från smittämnen som kan orsaka skada. Deltagarna kommer att få en allmän introduktion till kunskapsfältet biosäkerhet och bioskydd samt en teoretisk grund till och färdigheter i att utföra uppgifter för att säkerställa god arbetsmiljö vid hantering av smittrisker på laboratorier. Kursen innefattar även utbildningmoment om riskhanteringsprocessen, tillämpning av skyddsåtgärder för att förhindra laboratorieassocierad smittspridning, säkra transporter, säkerhetskultur, incidenthantering samt inaktivering och dekontaminering.

Krav för godkännande

För godkänt resultat på kursen krävs 100 % närvaro på plats och godkänd skriftlig examination.

Ansökan

Ansökan till kursen görs via Socialstyrelsen. Rak turordning tillämpas och det finns 30 utbildningsplatser.

Biorisker vid mikrobiologiska laboratorier (sk-kurser.socialstyrelsen.se)

Kontakt

Vid frågor om kursen, kontakta kursansvarig Åsa Szekely Björndal.

asa.bjorndal@folkhalsomyndigheten.se