Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram

Lyssna

De nationella mikrobiella övervakningsprogrammen med karaktärisering av smittämnen på nationell nivå är en viktig del i landets smittskyddsarbete. Programmen syftar till övervakning, utbrotts-, metod- och kvalitetsstöd samt till utvärdering av preventiva insatser som vaccinationer.

Nationella mikrobiella övervakningsprogram

Programmen bygger på ett samarbete mellan de kliniska mikrobiologiska laboratorierna och Folkhälsomyndigheten och kompletterar den epidemiologiska övervakning som sker genom SmiNet och andra icke-mikrobiella övervakningssystem.

Valet av smittämnen och dess omfattning baseras på den aktuella epidemiologiska situationen och prioriteras utifrån relevansen av mikrobiella övervakningsdata och möjligheten att genom preventiva insatser påverka situationen.

Resultaten för respektive program publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats och där så är aktuellt, vid utbrott. Resultat publiceras också i myndighetsgemensamma rapporter som Swedres-Svarm, barnvaccinationsrapporten och zoonosrapporten. Vid behov sker ytterligare rapportering som beror av det aktuella läget kring en smittsam sjukdom eller som riktar sig mot särskilda målgrupper nationellt eller internationellt.

Läs mer

Översikt på övervakade smittämnen

Mer förklaring till innehållet samt noteringar till tabell 1 finns längre ned på sidan.

Tabell 1. Lista på övervakade smittämnen i Nationella mikrobiella övervakningsprogrammet.
Smittämne Insamling Provsvar Mer om respektive program
Cryptosporidium Urval Omgående Cryptosporidium (parasit)
Ehec Alla isolat (a) Omgående Enterohemorragisk E. coli infektion (EHEC) (bakterie)
ESBL-CARBA Enterobacterales Alla ESBL-CARBA-producerande isolat Omgående ESBL-CARBA Enterobacterales (bakterie)
ESBL-CARBA Acinetobacter Isolat med nedsatt känslighet för meropenem (I och R) Omgående ESBL-CARBA Acinetobacter (bakterie)
ESBL-CARBA Pseudomonas Alla ESBL-CARBA-producerande isolat Omgående ESBL-CARBA Pseudomonas (bakterie)
Hepatit A Prov från samtliga fall Omgående Hepatit A (virus)
Hepatit B Prov från akuta fall Omgående Hepatit B (virus)
H. influenzae Invasiva isolat, barn < 5 år Ingen bestämd svarstid H. influenzae (bakterie)
Influensa Säsong Omgående Influensa (virus)
Legionella Alla odlingspositiva Legionella-arter Omgående Legionella spp (bakterie)
L. monocytogenes Invasiva isolat Omgående Listeria monocytogenes (bakterie)
M. tuberculosis MDR/XDR-Isolat Omgående Mycobacterium tuberculosis (multiresistent) (bakterie)
MRSA Isolat från kliniska fall Omgående Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) (bakterie)
Mässling Alla prov Omgående Mässling (virus)
N. gonorrhoeae Isolat, ceftriaxon/cefixim MIC>0,125 och/eller azitromycin MIC>256 (b) Ingen bestämd svarstid Neisseria gonorrhoeae (bakterie)
N. meningitidis Invasiva isolat (c) Omgående Neisseria meningitidis (bakterie)
Parotit Alla prov Omgående Parotit (virus)
Polio/enterovirus Alla prov Omgående Polio/enterovirus (virus)
Riktad resistensövervakning Se under rubriken Insamling för riktad resistensövervakning Omgående Riktad resistensövervakning (bakterier)
Rotavirus Urval En gång per år Rotavirus (virus)
Rubella Alla prov En gång per år Rubella (virus)
S. pneumoniae Invasiva isolat Ingen bestämd svarstid Streptococcus pneumoniae (invasiva) (bakterie)
S. pneumoniae Isolat, PcG MIC ≥0,5 Ingen bestämd svarstid Streptococcus pneumoniae (PcG MIC≥0.5) (bakterie)
Salmonella spp. Inhemska isolat (d) Omgående Salmonella spp. (bakterie)
SARS-CoV-2 (covid-19) Urval Ingen bestämd svarstid SARS-Cov-2 (virus)
VRE Alla isolat (d) Omgående Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) (bakterie)

Insamling

Proven skickas tillsammans med Folkhälsomyndighetens standardremiss eller särskilt utformade följesedlar för de nationella övervakningsprogrammen för C. difficile, H. influenzae S. pneumoniae.

Provsvar

För anmälningspliktiga sjukdomar registreras resultaten i SmiNet, övriga skickas till insändande laboratorium.

SmiNet

Mer om respektive program

Förutom angivna intervall kan rapportering ske oftare om särskilda behov föreligger, exempelvis vid utbrott. Resultat finns tillgängliga via sjukdomsstatistik för respektive agens/sjukdom eller på utbrottssidan.

Noteringar till tabell 1

  • (a) För HUS-fall skickas feces där EHEC inte varit möjlig att isolera.
  • (b) Utförs av referenslaboratoriet för bakteriell STI vid Örebro Universitetssjukhus: Laboratorier (SLIM)
  • (c) Utförs av referenslaboratoriet för patogena Neissera vid Örebro Universitetssjukhus: Laboratorier (SLIM)
  • (d) Vid större lokala utbrott typas ej alla avgiftsfritt.

Insamling för riktad resistensövervakning

OBS! För eventuell verifiering av fenotypisk resistens ska isolatet skickas till Klinisk mikrobiologi, Karlskrona.

Isolat som har skickats in under annat insamlingsprogram (till exempel ESBL-CARBA, VRE) ska inte skickas in på nytt, men ange på remissen vilken fenotypisk resistens enligt ovan som isolatet har.

Läs mer: Nationellt referenslaboratorium för antibiotikaresistens (mikrobiologi.org)

Förklaring till noteringar till tabell 2 finns längre ned på sidan.

Tabell 2. Lista på övervakade bakterier och resistenskombinationer som ingår i programmet riktad resistensövervakning.
Bakterier Antibiotikaresistens Provsvar
Acinetobacter species Cefiderocol <17 mm Omgående
Bakterieart (a) Mycket ovanlig resistens (a) Enligt överenskommelse
Enterobacterales Cefiderocol – R (isolat inom ATU omfattas inte) (b) Omgående
Enterobacterales Imipenem-relebaktam – R (c) Omgående
Enterobacterales Meropenem-vaborbaktam – R (c) Omgående
Enterobacterales Ceftazidim-avibaktam – R (c) Omgående
Enterobacterales Kolistin – R (d) Omgående
Enterococcus faecalis/faecium Linezolid – R Omgående
Haemophilus influenzae Cefalosporin/karbapenem – R Omgående
Pseudomonas aeruginosa (e) Cefiderocol – R (isolat inom ATU omfattas inte) (b) Omgående
Shigella sonnei Cefotaxim/ceftazidim - R samt ciprofloxacin - R Omgående

Noteringar i tabell 2

(a) Övriga mycket ovanliga fenotyper som påvisas vid kliniska mikrobiologiska laboratorier tas emot efter överenskommelse. Kontakt via kundtjänsts telefon 010-205 24 44 till agens-ansvarig mikrobiolog vid Enheten för laborativ bakterieövervakning.

(b) Isolat som med diskdiffusion får ett resultat inom ATU och som inte har konfirmerats omfattas inte av insamlingen. För uppdaterad information om resistensbestämning avseende cefiderocol.

EUCAST warnings concerning antimicrobial susceptibility testing products or procedures (eucast.org)

(c) Undantag för isolat med metallobetalaktamas-produktion som förklaring till resistensen (dessa skickas dock in under ESBL-CARBA).

(d) Undantag för arter med förväntad resistent fenotyp.

(e) Isolat från cystisk fibros-patienter omfattas inte av insamlingen.

Kontakt

Laboratoriepersonal

Ställ frågor eller lämna synpunkter på Kundtjänst mikrobiologis tjänster via formulär här

Telefontid vardagar: 9–12 och 13–15:30.

010–205 24 44

E-post besvaras dagligen (vardagar).

kundtjanst.mikrobiologen@fohm.se

Frågor och svar om Mikrobiologens kundtjänst

Vid akuta frågor utanför kundtjänstens telefontider, hänvisar vi till myndighetens växel. Laboratoriets öppettider är 8–16.

010–205 20 00

Laboratoriets postadress: Folkhälsomyndigheten, 17182 Solna.

Klinisk mikrobiolog i beredskap

Mikrobiologisk beredskap och 24/7-diagnostik

Privatpersoner

Privatpersoner hänvisas till 1177.se

Frågor om covid-19? Ring: 113 13