Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram

Lyssna

De nationella mikrobiella övervakningsprogrammen med karaktärisering av smittämnen på nationell nivå är en viktig del i landets smittskyddsarbete. Programmen syftar till övervakning, utbrotts-, metod- och kvalitetsstöd samt till utvärdering av preventiva insatser som vaccinationer. De bygger på ett samarbete mellan de kliniska mikrobiologiska laboratorierna och Folkhälsomyndigheten och kompletterar den epidemiologiska övervakning som sker genom SmiNet och andra icke-mikrobiella övervakningssystem.

Valet av smittämnen och dess omfattning baseras på den aktuella epidemiologiska situationen och prioriteras utifrån relevansen av mikrobiella övervakningsdata och möjligheten att genom preventiva insatser påverka situationen.

Resultaten för respektive program publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats och där så är aktuellt, vid utbrott. Resultat publiceras också i myndighetsgemensamma rapporter som Swedres-Svarm, barnvaccinationsrapporten och zoonosrapporten. Vid behov sker ytterligare rapportering som beror av det aktuella läget kring en smittsam sjukdom eller som riktar sig mot särskilda målgrupper nationellt eller internationellt.

Mer om resultat för respektive program: Information om de mikrobiella övervakningsprogrammen

Mer om ytterligare rapportering: Fördjupad information om de mikrobiella övervakningsprogrammen

Översikt på övervakade smittämnen

Tabell 1. Lista på övervakade smittämnen i Nationella mikrobiella övervakningsprogrammet.
SmittämneInsamling (1)Provsvar (2)Mer information om övervakningsprogrammet (3)
C. difficile Isolat, v. 39-40 En gång per år C. difficile i programmet
Ehec Alla isolat(4) Omgående Ehec i programmet
ESBLCARBA - Enterobacterales Alla ESBLCARBA-producerande isolat Omgående ESBLCARBA - Enterobacterales i programmet
ESBLCARBA - Acinetobacter Isolat med nedsatt känslighet för meropenem (I och R) Omgående ESBLCARBA - Acinetobacter i programmet
ESBLCARBA - Pseudomonas Alla ESBLCARBA-producerande isolat Omgående ESBLCARBA - Pseudomonas i programmet
H. influenzae Invasiva isolat, barn < 5 år Ingen bestämd svarstid H. influenzae i programmet
L. pneumophila Alla odlingspositiva Legionella-arter Omgående L. pneumophila i programmet
L. monocytogenes Invasiva isolat Omgående L. monocytogenes i programmet
M. tuberculosis MDR/XDR-Isolat Omgående M. tuberkulos i programmet
MRSA Isolat från kliniska fall Omgående MRSA i programmet
N. gonorrhoeae Isolat, ceftriaxon/cefixim MIC>0,125 och/eller azitromycin MIC>256(5) Ingen bestämd svarstid N. gonorrhoeae i programmet
N. meningitidis Invasiva isolat(6) Omgående N. meningitidis i programmet
Riktad resistensövervakning Se tabell 2 Omgående Riktad resistensövervakning i programmet
S. pneumoniae Invasiva isolat Ingen bestämd svarstid S. pneumoniae (invasiva) i programmet
S. pneumoniae Isolat, PcG MIC ≥0,5 Ingen bestämd svarstid S. pneumoniae (PcG MIC ≥0,5) i programmet
Salmonella spp. Inhemska isolat(7) Omgående Salmonella spp. i programmet
VRE Alla isolat(7) Omgående VRE i programmet
Hepatit A Prov från samtliga fall Omgående Hepatit A i programmet
Hepatit B Prov från akuta fall Omgående Hepatit B i programmet
Influensa Säsong Omgående Influensa i programmet
Mässling Alla prov Omgående Mässling i programmet
Parotit Alla prov Omgående Parotit i programmet
Polio/enterovirus Alla prov Omgående Polio/enterovirus i programmet
Rotavirus Urval En gång per år Rotavirus i programmet
Rubella Alla prov En gång per år Rubella i programmet
SARS-CoV-2 (covid-19) Urval Ingen bestämd svarstid SARS-CoV-2 (covid-19) i programmet

(1) Proven skickas tillsammans med Folkhälsomyndighetens standardremiss eller särskilt utformade följesedlar för de nationella övervakningsprogrammen för C. difficile, H. influenzae S. pneumoniae.

(2) För anmälningspliktiga sjukdomar registreras resultaten i SmiNet, övriga skickas till insändande laboratorium.

SmiNet

(3) Förutom angivna intervall kan rapportering ske oftare om särskilda behov föreligger, exempelvis vid utbrott. Resultat finns tillgängliga via sjukdomsstatistik för respektive agens/sjukdom eller på utbrottssidan.

(4) För HUS-fall skickas feces där EHEC inte varit möjlig att isolera.

(5) Utförs av referenslaboratoriet för bakteriell STI vid Örebro Universitetssjukhus.

Laboratorier (SLIM)

(6) Utförs av referenslaboratoriet för patogena Neissera vid Örebro Universitetssjukhus.

Laboratorier (SLIM)

(7) Vid större lokala utbrott typas ej alla avgiftsfritt.

Tabell 2. Riktad resistensövervakning.
BakterierAntibiotikaresistensProvsvarRapportering/ analys
Enterobacterales Cefiderocol – R (isolat inom ATU omfattas inte)(a) Omgående Samlingssida för Swedres-SWARM
Acinetobacter species Cefiderocol <17 mm Omgående Samlingssida för Swedres-SWARM
Pseudomonas aeruginosa(b) Cefiderocol – R (isolat inom ATU omfattas inte)(a) Omgående Samlingssida för Swedres-SWARM
Enterobacterales Imipenem-relebaktam – R(c) Omgående Samlingssida för Swedres-SWARM
Enterobacterales Meropenem-vaborbaktam – R(c) Omgående Samlingssida för Swedres-SWARM
Enterobacterales Ceftazidim-avibaktam – R(c) Omgående Samlingssida för Swedres-SWARM
Enterobacterales Kolistin – R(d) Omgående Samlingssida förS wedres-SWARM
Enterococcus faecalis/faecium Linezolid – R Omgående Samlingssida för Swedres-SWARM
Haemophilus influenzae Cefalosporin/karbapenem – R Omgående Samlingssida för Swedres-SWARM
Bakterieart(e) Mycket ovanlig resistens(e) Enligt överenskommelse

OBS! För eventuell verifiering av fenotypisk resistens ska isolatet skickas till Klinisk mikrobiologi, Karlskrona.

Läs mer: Referenslaboratorium (mikrobiologi.org)

Isolat som har skickats in under annat insamlingsprogram (till exempel ESBLCARBA, VRE) ska inte skickas in på nytt, men ange på remissen vilken fenotypisk resistens enligt ovan som isolatet har.

(a) Isolat som med diskdiffusion får ett resultat inom ATU och som inte har konfirmerats omfattas inte av insamlingen. För uppdaterad information om resistensbestämning avseende cefiderocol:

EUCAST warnings concerning antimicrobial susceptibility testing products or procedures (eucast.org)

(b) Isolat från cystisk fibros-patienter omfattas inte av insamlingen.

(c) Undantag för isolat med metallobetalaktamas-produktion som förklaring till resistensen (dessa skickas dock in under ESBLCARBA).

(d) Undantag för arter med förväntad resistent fenotyp.

EUCAST expected phenotypes (eucast.org)

(e) Övriga mycket ovanliga fenotyper som påvisas vid kliniska mikrobiologiska laboratorier tas emot efter överenskommelse. Kontakt via kundtjänst (010-205 24 44) till ansvarig mikrobiolog vid Enheten för laborativ bakterieövervakning.

Kontakt

Laboratoriepersonal

Ställ frågor eller lämna synpunkter på Kundtjänst mikrobiologis tjänster via formulär här

Tfn: 010–205 24 44
Telefontid vardagar: 9–12 och 13–15:30

E-post besvaras dagligen (vardagar).

Frågor och svar om Mikrobiologens kundtjänst

Vid akuta frågor under kontors­tid utanför kund­tjänstens telefon­tider, hänvisar vi till myndig­hetens växel.
Tfn: 010–205 20 00

Klinisk mikrobiolog i beredskap

Mikrobiologisk beredskap och 24/7-diagnostik

Privatpersoner

Privatpersoner hänvisas till 1177.se

Frågor om covid-19? Ring: 113 13