I Sverige har samhällsutvecklingen tillsammans med riktade åtgärder gjort att sjukdomsbördan stadigt minskat, och för de allra flesta sjukdomar fortsatte den trenden under 2017. Det visar Folkhälsomyndighetens statistikrapport över det gångna årets fall och incidens (fall per 100 000 invånare) för de sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

De sjukdomar som ingår i nationella vaccinationsprogram visar liksom tidigare låga och stabila nivåer. Under året väckte dock utbrott av mässling stor uppmärksamhet och krävde stora insatser. Tack vare dessa insatser och en hög vaccinationstäckning kunde utbrotten snabbt hanteras.

Rapporten konstaterar vidare att den långvariga ökningen av klamydia verkar ha brutits, och för hiv är spridningen i Sverige mycket begränsad. För gonorré däremot sågs en kraftig ökning under 2017, från tidigare låga nivåer. Spridningen ökar bland män som har sex med män, men även i andra grupper.

– Ökningen i kombination med en internationell trend av snabbt ökande antibiotikaresistens gör att detta kräver fortsatt analys och åtgärder, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Trots stora insatser och förbättringar är livsmedel fortfarande orsaken till många sjukdomsfall och utbrott. Under året var situationen oförändrad för de flesta av de livsmedelsburna sjukdomarna. Beträffande utbrottet av campylobacter, som började under 2016 och kunde kopplas till svensk kycklingproduktion, gick det mot sitt slut under 2017. Nivåerna av fall är nu åter normala.

Vidare konstateras att:

  • Antalet fall av tuberkulos och hepatit B minskade kraftigt under 2017 jämfört med 2016.
  • Influensaperioden var lång och kraftig under säsongen 2017–2018. Däremot var det en lugn säsong för RS-virus. Calicivirusinfektion, vinterkräksjuka, var på liknande nivå som föregående år.
  • Infektioner som orsakats av antibiotikaresistenta bakterier ökar stadigt, även om ökningen möjligen avstannade något under 2017.
  • Bland zoonoserna, sjukdomar som smittar mellan djur och människa, var 2017 ett år med rekordhöga nivåer av TBE. Det innebär att ökningen från tidigare år fortsatte.

Mer detaljer och statistik kring de olika sjukdomarna finns i ett antal årsrapporter som listas här.

Kategori: Nyhet