Nikotinsnus och e-cigaretter vanligt bland unga

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Det har blivit vanligt bland unga att använda nyare nikotinprodukter som nikotinsnus och e-cigaretter. Nästan var femte kvinna i åldern 16-29 år uppger att de använder nikotinsnus, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Användandet av både nikotinsnus och e-cigaretter är högst bland personer i den yngsta åldersgruppen, 16-29 år. Det visar resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomfördes under våren 2022.

– Benämningar som tobaksfritt snus, vitt snus och vape kan få nikotinprodukter som nikotinsnus och e-cigaretter att framstå som mindre skadliga. Men nikotinprodukter kan ha negativa hälsoeffekter på bland annat hjärta och kärl. En ökad användning kan genom nikotinets beroendeframkallande egenskaper bidra till en negativ utveckling av folkhälsan, säger enhetschef Åsa Thornqvist på Folkhälsomyndigheten.

Störst ökning bland unga kvinnor

Folkhälsoenkäten visar att nikotinsnuset i större utsträckning används av unga kvinnor, vilket är nytt då kvinnors snusanvändning tidigare har varit låg. I åldersgruppen 16-29 år uppger nu 18 procent av kvinnorna och 12 procent av männen att de använder nikotinsnus. För tobakssnus är motsvarande andelar inom åldersgruppen 5 procent av kvinnorna och 18 procent av männen.

Även när det gäller e-cigaretter syns en ökad användning inom åldersgruppen. Mest ökade den bland kvinnor, från 2 procent förra året till 8 procent år 2022.

Bild. Nikotinsnus vanliga bland unga kvinnor, andel som anger att de använder nikotinsnus dagligen eller ibland. Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", Folkhälsomyndigheten.

Detta är en bild som visar användningen av nikotinsnus, antingen dagligen eller ibland, i olika åldersgrupper i befolkningen. Den högsta andelen som använder nikotinsnus är unga kvinnor i åldersgruppen 16-29 år där användningen är 18 %. Män har en lägre användning i alla åldersgrupper.

Samtidigt har ingen förändring skett när det gäller andelen i befolkningen som röker tobak dagligen. År 2022 var den 6 procent, precis som året innan. Däremot är skillnaderna i daglig rökning fortsatt stora mellan olika grupper i samhället, baserat på bland annat utbildnings- och inkomstnivå.

– Resultaten från undersökningen visar att de nyare nikotinprodukterna attraherar unga, och att utvecklingen går mot en ökad användning. Barn och unga är särskilt sårbara och har lättare att fastna i ett nikotinberoende. Flera aktörer måste arbeta tillsammans för att bryta den här utvecklingen, säger Åsa Thornqvist.

Tobaks- och nikotinförebyggande arbete är en förutsättning för en god och jämlik hälsa i befolkningen. För att bryta utvecklingen och minska användningen av tobak och nikotinprodukter krävs ett långsiktigt och brett förebyggande arbete. Det kan bland annat ske genom information om riskerna med användningen och ökad reglering för att begränsa marknadsföring och smaksättning av produkterna.

Om folkhälsoenkäten

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, HLV, undersöker hur Sveriges befolkning mår och följer förändringarna i hälsa över tid. Undersökningen är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna. Årets enkät besvarades av närmare 17 000 personer i åldrarna 16 år och uppåt.

Läs mer