Sammanställning av vintersjukdomar klar

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Smittspridningen av RS-virus, influensa och vinterkräksjuka fortsatte att påverkas av pandemin även under vintersäsongen 2021/2022. En ovanligt tidig och intensiv epidemi av RS-virus drabbade många små barn hösten 2021. Även spridningen av influensa och vinterkräksjuka uppvisade ovanliga mönster med två toppar av smittspridning.

Den breda provtagningen för covid-19 har haft som följdeffekt att fler prover har analyserats även för RS-virus, influensa och calicivirus (vinterkräksjuka) under säsongen 2021/2022. Betydligt fler fall av RS-virus och calicivirus rapporterades till Folkhälsomyndigheten än under tidigare säsonger. Detta inte minst jämfört med vintersäsongen 2020/2021 då antalet rapporterade fall var ovanligt lågt, det visar myndighetens senaste sammanställningar.

– Den breda provtagningen har lett till att fler fall utanför sjukvården har bekräftats och rapporterats under den här säsongen för samtliga dessa virus. Men det som också skiljer den här säsongen från tidigare år är att smittspridningens mönster och tidpunkt ser annorlunda ut, säger AnnaSara Carnahan, utredare och epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Pandemin har fortsatt att påverka spridningen av vanliga säsongsvirus. Detta har bland annat inneburit en ovanligt tidig och intensiv epidemi av RS-virus som drabbade många små barn hösten 2021. Även spridningen av influensa och vinterkräksjuka uppvisade ovanliga mönster med två toppar av smittspridning.

– Den låga smittspridningen av RS-virus, calicivirus och influensa under den förra vintersäsongen 2020/2021 har troligtvis lett till en högre mottaglighet i befolkningen, vilket kan ha bidragit till en periodvis mer intensiv smittspridning under 2021/2022, säger Annasara Carnahan.

RS-virus

Säsongen för RS-virus fick en tidig epidemistart redan i september 2021 och ledde då till en intensiv epidemi bland barn under fem år. Totalt rapporterades cirka 6 800 laboratorieverifierade fall av RS-virus bland barn 0–4 år, vilket är en ökning med 89 procent jämfört med den senaste intensiva säsongen 2018/2019. Totalt vårdades 244 patienter inom intensivvården med RSV och en ökad belastning på sjukvården sågs under toppveckorna. Sannolikt beror den intensiva säsongen till stor del på att flera årskullar av små barn inte tidigare smittats, eftersom RS-viruset inte spritts i samma omfattning under första året av pandemin. Många små barn har därför haft en stor mottaglighet för infektionen vilket också bidragit till en tidigare epidemistart än vanligt. Liknande epidemier med RS-virus sågs även i andra länder.

Calicivirus

Säsongen för calicivirus (vinterkräksjuka) uteblev 2020/2021, men säsongen 2021/2022 var desto mer intensiv med ett stort antal provtagna och inrapporterade fall till Folkhälsomyndigheten. Dessutom noterades för första gången någonsin två toppar under en och samma säsong. Tidigare har en topp varit det normala. Totalt rapporterades det in nästan 6 000 fall av calicivirus, vilket är en ökning med 61 procent jämfört med medeltalet för de tre senaste säsongerna innan pandemin. Att den förra säsongen uteblev har troligtvis bidragit till att befolkningen varit mer mottaglig för infektionen och lett till en mer intensiv säsong.

Influensa

Influensasäsongen 2021/2022 var ovanlig med två vågor med en mellanperiod med låg aktivitet. Smittspridningen bedöms ha varit mindre än vanligt med stora regionala skillnader. Den sammantagna bedömningen är att säsongens första våg i december 2021 var medelhög i intensitet, medan den andra vågen under våren 2022 var mindre intensiv. Totalt har drygt 13 000 fall rapporterats under säsongen, varav nästan alla bedöms ha varit influensa A(H3). Under säsongen rapporterades 110 patienter som intensivvårdade med influensa nationellt, vilket är lägre jämfört med i genomsnitt 311 patienter säsongerna 2016/2017 till 2019/2020.

Folkhälsomyndighetens sammanställning över vaccinationstäckningen visar att cirka 70 procent av personer 65 år och äldre i Sverige vaccinerade sig mot säsongsinfluensa under säsongen 2021/2022, vilket är fem procentenheter högre än föregående säsong.

Läs mer