Aktuell veckorapport om influensa

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 17 maj 2024 och redovisar influensaläget vecka 19 (6–12 maj 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Säsongen för influensa A bedöms vara över sedan vecka 14. Antalet fall av influensa B ökade i slutet av februari från låga nivåer och har sedan dess legat på en stabil låg nivå. Antalet fall av både influensa A och B är på liknande nivå vecka 19 som föregående vecka. Enstaka patienter är nyinlagda på IVA och ett fåtal avlidna rapporteras.

Fördjupad statistik

Under vecka 19 rapporterades 116 bekräftade influensafall totalt, jämfört med 98 fall vecka 18. Antalet fall av influensa A ökade från 25 fall vecka 18 till 43 fall vecka 19, medan influensa B var på samma nivå med 73 fall rapporterade både vecka 18 och 19. Över tid har fördelningen mellan influensa A och B förändrats och från vecka 15 utgör influensa B majoriteten av de rapporterade fallen. Sett till hela säsongen har de allra flesta fallen (93 procent) varit influensa A. Både influensa A(H1N1)pdm09 och influensa A(H3N2) har cirkulerat under säsongen och av subtypade influensa A-prover har cirka 66 procent varit influensa A(H1)pdm09 och 34 procent A(H3).

Cirka 3 600 prover analyserades för influensa vecka 19, data saknas dock från två laboratorier. Andelen positiva var drygt 3 procent, vilket är på ungefär samma nivå som vecka 18. Andelen positiva vecka 19 kan komma att minska något när alla laboratorier har rapporterat in antal analyserade prover.

Under vecka 19 rapporterades en nyinlagd intensivvårdad patient med laboratoriebekräftad influensa. De föregående tre veckorna (vecka 16–18) rapporterades i genomsnitt två nya patienter per vecka. Hittills under säsongen har 334 influensafall rapporterats inom intensivvården, varav 315 med influensa A (94 procent) och 19 med influensa B. Totalt har 91 patienters influensa A-prover subtypats, varav 80 procent till influensa A(H1)pdm09 och 20 procent till influensa A(H3). Medianåldern bland de intensivvårdade under säsongen är 61 år. Bland intensivvårdade patienter är 54 procent män och 46 procent kvinnor. Sexton patienter har behandlats med ECMO.

På grund av fördröjning i rapporteringen avseende avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data fram till för två veckor sedan. Under vecka 17 rapporterades ett bekräftat fall avliden. Under de tre föregående veckorna (vecka 14-16) var det genomsnittliga antalet 7 dödsfall per vecka. Under hela säsongen har totalt 602 avlidna rapporterats, varav 98 procent med influensa A. Bland avlidna har 102 influensa A-prover subtypats, varav 68 procent till influensa A(H1)pdm09 och 32 procent till influensa A(H3). Medianåldern för avlidna under säsongen är 83 år.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visar på en mycket låg influensaaktivitet, som minskat jämfört med föregående vecka.

Inom sentinelprovtagningen har ett respektive två prover inkommit för vecka 18 respektive 19. Provet från vecka 18 var negativ för influensa. Proverna från vecka 19 är under pågående analys.

Specialavsnitt: andra orsaker till luftvägsinfektion

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Blekinge, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland och Örebro ger en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RS-virus och SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RS-virus och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum från vecka 39, 2023 till vecka 18, 2024 i fyraveckorsperioder. Andelen positiva prover för parainfluensavirus, adenovirus samt rhino- och enterovirus fortsätter att öka under senaste rapporteringsperioden (vecka 15–18), jämfört med föregående period (vecka 11–14), där störst ökning noteras för parainfluensavirus. För humana coronavirus samt humant metapneumovirus ses dock en minskning av andelen positiva prover i jämförelse med föregående period. Vissa regionala skillnader förekommer (redovisas ej).

Tabell S1. Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2023–2024.
Virustyp vecka 39-42 (%) vecka 43-46 (%) vecka 47-50 (%) vecka 51-02 (%) vecka 03-06 (%) vecka 07-10 (%) vecka 11-14 (%) vecka 15-18 (%)
Adenovirus 1,8 1,9 2,4 2,7 1,9 2,2 2,5 3,1
Humana coronavirus exklusive SARS-CoV-2 0,4 0,3 0,7 1,3 3,7 7,6 8,1 4,0
Humant metapneumovirus 0,2 0,3 0,8 1,5 2,8 5,4 7,4 5,9
Parainfluensavirus 3,9 2,5 2,1 1,8 1,5 2 3,8 7,2
Rhino-/enterovirus 23 15 11 7,1 7,7 7,6 11 16

Figur S1. [LP1] Andra orsaker till luftvägsinfektion. Andel positiva prover per virustyp och period, säsongen 2023–2024. SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Högst andel positiva syns varje period för rhino/enterovirus förutom perioden vecka 7 till 10, se tabell S1 för data.

Notera att för rhino- och enterovirus redovisas endast data från de laboratorier (majoriteten) som ej särskiljer dessa. Båda tillhör picornaviridae-familjen. I Tabell S1 och Figur S1 är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Antalet fall på jämförbar nivå vecka 17-19 på cirka 100 fall per vecka.

Tabellen (tabell 1) visar data för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnostiserade inom sentinelövervakningen.

Tabell 1. Antal bekräftade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva.
Indikator Vecka 18 2024 Vecka 19 2024 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 25 43 15 244
Antal influensa B 73 73 1 085
Totalt antal fall 98 116 16 329
Antal analyserade prover 3 731 3 618 236 011
Andel positiva prover 3 % 3 % 7 %

Figuren (figur 1B) visar fördelningen mellan influensa A(H1)pdm09 respektive influensa A(H3) bland subtypade influensa A-prover under säsongen. De senaste två veckornas data är inkompletta. I början och slutet av säsongen är antalet subtypade prover lägre och därför kan mindre förändringar i antalet per subtyp ge stora effekter i andelsfördelningen, vilket bör beaktas i tolkning av diagrammet. Ett fåtal fall med båda subtyperna rapporterade har exkluderats. Drygt 10 procent av influensa B-proverna har linjetypats (samtliga till B/Victoria) men redovisas inte här.

Figur 1B. Andel influensa A(H1)pdm09 respektive A(H3) av subtypade influensa A-prover per vecka, säsongen 2023-2024.

Under årets influensasäsong har andelen H1 generellt varit högre än H3 de flesta veckorna.

Figur 1C. Antal bekräftade fall av influensa B per vecka, sex säsonger. Dominerande linjetyp (B/Victoria) noteras för säsonger med influensa B-spridning.

Influensa B-fallen har legat på oförändrad låg nivå sedan v 9. Spridning av B/Victoria har setts 19/20, 22/23 och 23/24.

Figur 1D. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av få fall.

Provtagningen har minskat sedan vecka 51.

Figur 1E. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva prover var oförändrat mellan vecka 18 och 19. Data saknas från två labb. Andelen är troligtvis något överskattad.

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel (all influensa) från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antal fall per hundra tusen invånare är lågt i alla landsdelar.

Tabellen (tabell 2) inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Tabell 2. Antal bekräftade influensafall (alla typer) per region, aktuell rapportvecka och kumulativt denna säsong.
Region Antal fall vecka 19 Antal fall per 100000 invånare vecka 19 Antal fall kumulativt under säsongen Antal fall per 100000 invånare kumulativt under säsongen
Blekinge 2 1 155 98
Dalarna 0 0 561 195
Gotland 2 3 102 167
Gävleborg 2 1 566 197
Halland 2 1 713 208
Jämtland Härjedalen 2 2 209 158
Jönköping 6 2 690 187
Kalmar 1 0 306 124
Kronoberg 0 0 183 90
Norrbotten 2 1 226 91
Skåne 3 0 1 487 105
Stockholm 50 2 4 334 178
Sörmland 2 1 648 214
Uppsala 13 3 745 186
Värmland 4 1 790 278
Västerbotten 5 2 443 160
Västernorrland 5 2 521 214
Västmanland 2 1 549 196
Västra Götaland 10 1 1 897 108
Örebro 1 0 634 206
Östergötland 2 0 570 121
Totalt 116 1 16 329 155

Åldersfördelning

Figur 3A. Antal bekräftade fall av influensa A per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antalet fall i förhållande till befolkningen är lågt i alla åldersgrupper. Högst under säsongen bland 65 år och äldre följt av barn 0-4 år.

Figur 3B. Antal bekräftade fall av influensa B per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Antalet fall av influensa B i förhållande till befolkningen är lågt i alla åldersgrupper, lägst i åldersgruppen 65 år och äldre.

Intensivvårdade influensapatienter

Figur 4A. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per typ/subtyp och vecka, 2023–2024.

De flesta patienter har haft influensa A. Högst stapel vecka 52 med 35 nyinlagda patienter.

Figur 4B. Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården med laboratoriebekräftad influensa per vecka, sex säsonger.

Antalet nyinlagda patienter inom intensivvården har minskat de senaste veckorna och är lågt. Antalet var som högst vecka 52.

Avlidna bekräftade fall

Det rapporterade antalet för de två senaste veckorna bedöms stiga något på grund av eftersläpande rapportering, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Figur 5. Antal bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter provtagning, per vecka då dödsfallen inträffat, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Enstaka dödsfall rapporterades vecka 42-48, därefter en ökning med topp vecka 2. Sedan dess minskande.

Sentinelövervakningen

I figuren visas endast resultat av genomförda influensaanalyser. Analyser för SARS-CoV-2 redovisas i veckorapporten för covid-19, vid behov.

Figur 6. Antal prover analyserade inom sentinelövervakningen per vecka, uppdelat på influensatyp respektive subtyp eller linjetyp, från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Totalt 25 till 40 prover per vecka, färre sedan årsskiftet. Flest positiva hittills vecka 51. Främst A/H1 har påvisats.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.