Förnyat och stärkt WHO-samarbete för stöd till det globala antibiotikaarbetet

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Världshälsoorganisationen, WHO, har gett förnyat uppdrag till det samarbetscenter för antibiotikafrågan som finns på Folkhälsomyndigheten. Sedan 2016 har centret tillhandahållit stöd till WHO i att stärka det globala arbetet mot antibiotikaresistens och att placera frågan högt upp på agendan.

Antibiotikaresistens är ett av de största globala hälsohoten, och för att begränsa resistensutvecklingen och säkra tillgången till effektiv antibiotika krävs starka gemensamma insatser. Sverige och Folkhälsomyndigheten stödjer WHO i arbetet mot antibiotikaresistens sedan lång tid tillbaka, och det nya avtal som tecknats mellan WHO och samarbetscentret som finns på Folkhälsomyndigheten innebär att myndigheten fortsatt har möjlighet att vara en betydelsefull partner.

̶ Vi hoppas kunna bidra med vår erfarenhet och att kunna stödja länder i att bygga upp sitt nationella och lokala arbete. Det finns mycket kunskap och många välskrivna planer och dokument på plats, men nu gäller det att implementera och driva arbetet framåt på flera fronter samtidigt, säger Sonja Löfmark Behrendtz, utredare på Folkhälsomyndigheten och projektledare för centret.

I det nya fyraårsavtalet har uppdraget vidgats, och omfattar utöver övervakning att även tillgången till antibiotika prioriteras. Centret fortsätter även att vara en aktiv part i implementeringen av det globala övervakningssystemet GLASS.

Europeiska partnerskapet och engagemanget i fokus

Inför det högnivåmöte om antimikrobiell resistens som anordnas under FN:s generalförsamling i september 2024 planerar centret ett sidoevent, där det europeiska partnerskapet och engagemanget står i fokus. WHO tog år 2023 fram nya ramverk för antibiotikaarbetet, både för Europaregionen och globalt, där patienten och hälsosystemen är i fokus. Centret kommer att ge stöd till länder i införandet av ramverken. Samtidigt är antibiotikafrågan gränsöverskridande och berör förutom människan även djur, livsmedel och miljö.

̶ Det tvärsektoriella arbetet måste utvecklas och stärkas. Detta är något som Folkhälsomyndigheten arbetar aktivt med, såväl inom ramen för centret som i sitt övriga arbete. Exempel på detta är ett framgångsrikt nordisk-baltiskt projekt som myndigheten och Jordbruksverket leder, säger Sonja Löfmark Behrendtz.

Läs mer