Uppföljningen av folkhälsopolitiken

Lyssna

Uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken med det övergripande folkhälsomålet och de åtta målområdena syftar till att följa folkhälsans utveckling över tid och underlätta folkhälsoarbetet.

Minskade hälsoklyftor till år 2048

Det övergripande folkhälsomålet är tidsatt till år 2048. Det handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Fokus på en god och jämlik hälsa

Folkhälsopolitiken fokuserar på att skapa goda förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen. Det nationella folkhälsopolitiska målet och de åtta målområdena vägleder i vad som är fokus och vilka aktörer som är viktiga i genomförandet. Det tydliggör att ansvaret för att genomföra folkhälsopolitiken är uppdelat på ett stort antal aktörer och att uppföljningen av arbetet har fokus på en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Folkhälsomyndigheten har det övergripande ansvaret för den samlade uppföljningen av befolkningens hälsa samt för den sektorsövergripande uppföljningen, med utgångspunkt i folkhälsopolitikens åtta målområden.

Filmad presentation – Resultat från Folkhälsan i Sverige 2023

För regioner och kommuner är det övergripande målet och målstrukturen för folkhälsopolitiken vägledande och fungerar som stöd i arbetet på lokal och regional nivå, med regionalt eller lokalt anpassade strategier och system för uppföljning.

Läs mer