Folkhälsan i Sverige – Kärnindikatorer

Lyssna

Folkhälsomyndighetens har tagit fram kärnindikatorer för att följa upp det övergripande folkhälsopolitiska målet ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.

Syftet med urvalet av kärnindikatorer är att på ett samlat sätt kunna följa upp det övergripande folkhälsopolitiska målet utifrån folkhälsopolitikens åtta målområden (30 indikatorer) samt med ett antal generella hälsomått (fem indikatorer) som sammanfattar hälsotillståndet och täcker såväl fysisk som psykisk hälsa.

Kärnindikatorer för hälsa och respektive målområde

Hälsa

 • Medellivslängd
 • Förtida dödlighet
 • Självskattat allmänt hälsotillstånd
 • Psykisk påfrestning
 • Samlat mått på sjuklighet alternativt god hälsa (ännu ej beslutat)

MO1. Det tidiga livets villkor

 • Riskbruk av alkohol vid inskrivning i mödrahälsovården
 • Barn inskrivna i förskola, 3 års ålder
 • Förskollärare med pedagogisk högskoleexamen

MO2. Kunskaper, kompetenser och utbildning

 • Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan
 • Elever i åk 9 med gymnasiebehörighet
 • Gymnasieexamen inom fyra år efter påbörjad utbildning

MO3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

 • Långtidsarbetslöshet
 • Unga som varken arbetar eller studerar
 • Krav-kontroll i arbetet
 • Fysisk påfrestning i arbetet

MO4. Inkomster och försörjningsmöjligheter

 • Ekonomisk standard, percentiler, median
 • Varaktig låg ekonomisk standard, relativ
 • Varaktig låg inkomststandard, absolut
 • Överskuldsatta

MO5. Boende och närmiljö

 • Kommuners underskott på bostäder till vissa grupper i utsatta situationer
 • Trångboddhet
 • Avstått från att gå ut ensam på grund av rädsla
 • Störd sömn av trafikbuller

MO6. Levnadsvanor

 • Daglig tobaksrökning
 • Riskkonsumtion av alkohol
 • Fysisk aktivitet
 • Äter grönsaker dagligen

MO7. Kontroll, inflytande och delaktighet

 • Valdeltagande i allmänna val
 • Tillit till samhällets institutioner
 • Tillit till andra
 • Utsatt för kränkande behandling eller bemötande
 • Utsatt för våld eller hot om våld

MO8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

 • Avstått läkarvård trots upplevt behov
 • MPR-vaccination, barn
 • Avstått tandläkarvård av ekonomiska skäl trots behov

Rapport

Under 2021 beslutades kärnindikatorerna. Rapporten om kärnindikatorer sammanfattar urvalet av indikatorer.

Sammanfattning av de kärnindikatorer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för att följa upp det övergripande folkhälsopolitiska målet ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.