Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2024

 • Publicerad: 29 november 2023
 • Artikelnummer: 23271
 • Folkhälsomyndigheten

Om publikationen

Under hösten 2021 publicerade Folkhälsomyndigheten en treårig plan för tillsynsvägledning utifrån alkohollagen (2010:1622) samt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter för perioden 2022–2024. Planen ska ses över och uppdateras årligen.

Syftet med den här uppdaterade planen för 2024 är att tydliggöra för länsstyrelser, kommuner och Polismyndigheten vilken tillsynsvägledning vi planerar att genomföra under det kommande året. Vi redovisar också en uppföljning av de insatser vi genomfört i 2023 års plan för tillsynsvägledningen.

Det finns olika omvärldsfaktorer som kan påverka vår prioritering när det gäller tillsynsvägledning och därmed även planen, till exempel ändrad lagstiftning, ny rättspraxis eller uttalade prioriteringar från regeringen. En förändring som påverkat den aktuella planen är att lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter har trätt i kraft. I lagen ges Folkhälsomyndigheten ansvar för tillsynsvägledning och utifrån ett samordningsperspektiv har vi valt att inkludera det nya lagstiftningsområdet i den här uppdaterade planen.

Planen för tillsynsvägledning har tagits fram av enheten för alkoholprevention och enheten för tobaksprevention. I den slutliga bearbetningen har enhetschefen Lena Sundin Rådström, enhetschefen Marie Risbeck och avdelningschefen Josefin P Jonsson medverkat. Stefan Persson har varit ansvarig utredare.

Folkhälsomyndigheten

Karin Tegmark Wisell

Generaldirektör

Prioriterad tillsynsvägledning 2024

I tabell 1 och 2, och i texten som följer, återfinns de områden och insatser som Folkhälsomyndigheten prioriterar 2024 enligt alkohollagen (AL), lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (LTN). Ny lagstiftning och andra omständigheter kan påverka behoven av tillsynsvägledning under perioden.

Tabell 1. Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning enligt alkohollagen för år 2024 som fördelar sig på område, insatser och verksamhetsår.
OmrådeInsatserVerksamhetsår
Servering Utöka vägledningen på Folkhälsomyndighetens webbplats om hur bestämmelserna om servering ska tillämpas. 2024
ServeringTa fram vägledning för kommunernas tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet för befintliga tillstånd (s.k. inre tillsyn)2024
Servering Revidera Handbok i tillsyn 2024
Tabell 2. Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter för år 2024 som fördelar sig på område, insatser och verksamhetsår.
OmrådeInsatserVerksamhetsår
Handel med tobaksfria nikotinprodukter Ta fram vägledning om egenkontrollprogram och kontrollköp vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter2024
Handel med tobakTa fram vägledning för kommunernas tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet för befintliga tillstånd (s.k. inre tillsyn)2024
Rökfria miljöerTa fram vägledning för kommunernas tillsyn av vattenpipsrökning på serveringsställen2024
Handel med tobakTa fram vägledning om nya krav för upphettade tobaksvaror2024
Handel med tobakRevidera vägledningen till kommunerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning 2024
Rökfria miljöerRevidera vägledning och stöd för kommunernas tillsyn av rökfria utomhusmiljöer2024

Utöver detta kommer vi fortlöpande ge tillsynsvägledning genom att

 • besvara frågor om AL, LTLP och LTN som inkommer till Folkhälsomyndigheten
 • fortlöpande se över och vid behov uppdatera Folkhälsomyndighetens vägledningar och webbsidor inom alkohol- och tobaksområdet
 • anordna en årlig konferens för länsstyrelsernas alkohol- och tobakshandläggare (oktober)
 • delta vid länsstyrelsernas nationella nätverksträffar om alkohol- och tobakstillsyn (SLATT-nätverket)
 • delta vid regionala nätverksträffar som länsstyrelsen anordnar vid förfrågan och när möjlighet finns
 • delta vid nationella och regionala konferenser.

Tillsynsvägledning har ett nära samband med Folkhälsomyndighetens normeringsarbete i form av föreskrifter och allmänna råd. Under 2024 planerar vi bland annat följande:

 • Avsluta arbetet med föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.
 • Revidera Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror med anledning av nya krav för upphettade tobaksvaror.
 • Revidera Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror med anledning av nya krav för upphettade tobaksvaror

Beskrivning av prioriterade områden och insatser enligt alkohollagen

Servering

Folkhälsomyndighetens vägledning för tillämpning av bestämmelser om servering, med samlingsnamnet Utbildningsinsats om alkohollagen, kommer under 2024 att utökas med en checklista till tillståndshavare för restaurangrapportering samt utbildning/information riktad till beslutsfattare om serveringsbestämmelser.

Under hösten 2023 påbörjade vi arbetet med att ta fram en vägledning för kommunernas tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet för befintliga serveringstillstånd (s.k. inre tillsyn). Arbetet kommer att slutföras under 2024 och samordnas med att vi tar fram stöd för kommunernas inre tillsyn av befintliga tillstånd för tobaksförsäljning.

Folkhälsomyndigheten har identifierat ett behov av att se över och uppdatera publikationen Handbok i tillsyn – Metoder för kommun och polis att minska våld och skador i krogmiljö. Arbetet är planerat att genomföras under 2024.

Beskrivning av prioriterade områden och insatser enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Handel med tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter

Under 2024 kommer vi att ta fram en vägledning för kommunernas efterföljande tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet gällande befintliga tillstånd för tobaksförsäljning (s.k. inre tillsyn). Arbetet kommer att samordnas med att vi tar fram stöd för kommunernas inre tillsyn av befintliga serveringstillstånd.

Reglerna om kontrollköp och egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter kommer att preciseras genom bestämmelser i föreskrifter meddelade av Folkhälsomyndigheten. Med anledning av det planerar vi att under 2024 ta fram tillhörande vägledning. I samband med detta ser vi också över den befintliga vägledningen om kontrollköp och egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror och samordnar dessa.

Under sommaren 2024 planerar vi att publicera vägledning och information om de nya krav som kommer att införas för upphettade tobaksvaror. Kraven följer av Sveriges implementering av kommissionens delegerade direktiv (EU) 2022/2100 och innebär bland annat förbud mot karakteristisk smak och nyanserade märkningskrav.

Den 20 maj 2024 börjar reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning att tillämpas på andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak. Vi kommer därför att under försommaren publicera en reviderad version av vår befintliga vägledning om kommunens tillsyn av spårbarhet och säkerhetsmärkning på tobaksvaror.

Rökfria miljöer

Under 2023 började vi ta fram en vägledning för kommunernas tillsyn på serveringsställen vid försäljning av röksessioner med vattenpipa i rökrum. Arbetet fortsätter under 2024. För verksamhetsåret 2024 planerar vi också att se över den befintliga vägledningen om rökfria utomhusmiljöer för att göra vägledningen mer målgruppsanpassad för kommunerna.

Uppföljning av tidigare plan för tillsynsvägledning 2023

Folkhälsomyndigheten har följt upp de prioriterade tillsynsvägledande insatserna och det normeringsarbete som angavs i planen för 2023. De sammanfattas nedan uppdelade per lagstiftningsområde.

Alkohollagen

Folkhälsomyndighetens vägledning för tillämpning av bestämmelser om servering, med samlingsnamnet Utbildningsinsats om alkohollagen, har utökats under 2023. Det som tillkommit är vägledning samt frågor och svar inom området Prövning av lämplighet. I planen för 2023 uppgav vi också att utbildningsinsatsen skulle utökas med området provsmakning. Denna utökning kommer att ske i början av 2024.

Folkhälsomyndigheten har under 2023 arbetat med att ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av folköl i detaljhandeln. Vägledningen publicerades i november 2023.

I förra årets tillsynsvägledningsplan var en revidering av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:8) om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning planerad för 2024. Revidering kommer istället att genomföras under 2025. Detta påverkar även den vägledningen om anmälan av lokal för catering, provsmakning m.m. som varit planerad för 2024. Vägledningen kommer att tas fram först när revideringen av föreskrifterna är genomförd.

Lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Folkhälsomyndigheten har arbetat med att ta fram ytterligare vägledning och stöd för kommunernas och Polismyndighetens tillsyn av tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter i detaljhandeln. En enskild vägledning om ålderskontroll vid försäljning via automater, obemannade butiker och internet publicerades i november 2022. Därefter publicerades i november 2023 en enskild vägledning om kommunernas tillsyn över märkningskraven på produkterna tillsammans med en heltäckande och sammanhållen vägledning för tillsynen i detaljhandeln.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2023:24) om tobaksfria nikotinprodukter publicerades i maj 2023. Förskrifterna reglerar bland annat produktanmälan, märkning med hälsovarningar och innehållsdeklaration.

Under 2023 har Folkhälsomyndigheten även arbetat med ändring av föreskrifter om kontrollköp samt egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Arbetet innefattar huvudsakligen tillägg med kategorin tobaksfria nikotinprodukter. Ändringsföreskrifter om kontrollköp publicerades genom omtryck under november 2023 och ändringsföreskrift om egenkontrollprogram kommer att publiceras under inledningen av 2024.

Gemensamt för lagstiftningarna

I oktober 2023 genomförde Folkhälsomyndigheten en samverkanskonferens för länsstyrelsernas alkohol- och tobakshandläggare. Huvudsakligt innehåll var erfarenhetsutbyte, utveckla myndigheternas samverkan och arbetet med tillsynsvägledning.

Folkhälsomyndigheten har besvarat frågor om tillämpningen av lagstiftningarna och deltagit vid länsstyrelsernas nätverksträffar för alkohol- och tobakshandläggare.

Under 2023 har vi deltagit i det myndighetsgemensamma arbetet med att ta fram vägledning och stöd för kommunernas granskning av ekonomisk lämplighet vid prövningen av tillstånd för alkoholservering och försäljning av tobaksvaror. Den samordnade vägledningen publicerades på länsstyrelsen Västra Götalands webbplats i april 2023. Därefter anordnades en utbildningsinsats till kommunerna om vägledningen och temat att granska ekonomisk lämplighet för serverings- och tobakstillstånd. Utbildningarna genomfördes i Umeå, Stockholm, Hässleholm och Göteborg. Utbildningen i Göteborg spelades in och gjordes tillgänglig under två veckor som digital sändning på länsstyrelsen Västra Götalands webbplats.

Uppföljning av ytterligare insatser

Utöver det som stod som prioriterade insatser i planen för 2023 har följande genomförts:

Vi har kompletterat utbildningsmaterialet Ansvarfull alkoholservering med en tryckfil som finns att beställa för de kommuner som vill kunna trycka materialet.

Ett arbete med översyn och revidering av frågorna i Kunskapsprovet har inletts. En referensgrupp med kommunala företrädare har skapats i syfte att stödja genomförandet och säkerställa ändamålsenlighet i arbetet med att utveckla Kunskapsprovet.

Folkhälsomyndigheten har följt upp hur rökförbudet fungerar på de platser utomhus som blev rökfria 2019. Ett kunskapsstöd från uppföljningen publicerades i maj 2023.

Identifierade behov av tillsynsvägledning 2024

Den övergripande behovsanalysen för tillsynsvägledning finns i Folkhälsomyndighetens publikation Plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter 2022–2024. I arbetet med att uppdatera planen för 2024 har vi genomfört en kartläggning av nytillkomna behov av tillsynsvägledning främst utifrån ny lagstiftning, ny rättspraxis och en översyn av befintlig vägledning. De nya behov som prioriterats och därmed inkluderats i den uppdaterade planen är:

 • vägledning till följd av ny reglering om upphettade tobaksvaror
 • utökad vägledning om serveringsbestämmelser på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning på alkoholområdet respektive tobaks- och nikotinområdet återfinns i tabell 1 och 2.

Det pågår lagstiftningsarbeten som kan ändra behovet av tillsynsvägledning under perioden. Dessa sammanfattas nedan.

I betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) lämnas ett författningsförslag som möjliggör gårdsförsäljning under vissa förutsättningar. I sitt remissvar har Folkhälsomyndigheten avstyrkt förslaget att införa gårdsförsäljning. Folkhälsomyndigheten bevakar den fortsatta processen.

I utredningen En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter ska vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet ses över. Utredningen ska bl.a. se över förbud mot langning av tobak och nikotinprodukter och införande av en tobaks- och nikotinfri skoltid. På alkoholområdet ska utredningen bl.a. bedöma utrymmet för lättnader i fråga om serveringstillstånd samt göra en översyn av reglerna om förmedlings- och försäljningstjänster av alkoholdrycker. Utredningen ska också analysera hur en effektiv och enhetlig tillsyn av alkohol, tobak och nikotinprodukter kan uppnås. Folkhälsomyndigheten representeras i utredningens expertgrupp. Uppdraget har under 2023 breddats med att även analysera om förvaringsförbudet för alkoholdrycker bör ändras och om det bör införas förvaringsförbud för tobaksvaror och nikotinprodukter. Utredningstiden för uppdraget har därför förlängts och ska slutredovisas den 31 mars 2024.

Uppdaterad plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2024 Uppdatering av prioriterade aktiviteter för 2024 och uppföljning av 2023 års plan för tillsynsvägledning

Lyssna

Syftet med den uppdaterade planen för tillsynsvägledning är att underlätta för dig som arbetar med tillsyn på alkohol- och tobaksområdet i en kommun, på Polismyndigheten eller på en länsstyrelse. Här kan du läsa om vilken vägledning som vi planerar att genomföra under 2024.

I slutet av dokumentet redovisar vi också en uppföljning av de insatser vi genomfört i 2023 års plan för tillsynsvägledningen.

Relaterad läsning

Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter

Författare: Folkhälsomyndigheten
Publicerad:
Artikelnummer: 23271