Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en plan för tillsynsvägledning på områdena alkohol samt tobak och liknande produkter för verksamhetsåren 2022-2024. Syftet är att göra det tydligt för länsstyrelser, kommuner och Polismyndigheten vilken vägledning myndigheten planerar och på vilket sätt den kommer att ges.

I Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning sammanställs den tillsynsvägledning som myndigheten planerar att genomföra under kommande period.

Det som påverkar innehållet i planen är bland annat ny lagstiftning, vår bedömning av områden där tillsynen behöver stärkas, och tillsynsmyndigheternas behov av vägledning.

Vi uppdaterar planen årligen eftersom omvärldsfaktorer kan påverka vår prioritering av tillsynsvägledningen.

Planen uppdaterad för 2024

Planen för tillsynsvägledning 2022-2024 har uppdaterats för det kvarvarande året. Något som har påverkat uppdateringen är bland annat den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter där Folkhälsomyndigheten fått ansvar för tillsynsvägledning.

Under 2024 prioriterar Folkhälsomyndigheten tillsynsvägledning inom de områden som framgår av tabell 1 och 2.

Tabell 1. Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning enligt alkohollagen.
Område Insatser Verksamhetsår
Servering Utöka vägledningen på Folkhälsomyndighetens webbplats om hur bestämmelserna om servering ska tillämpas. 2024
Servering Ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet för befintliga tillstånd (s.k. inre tillsyn) 2024
Servering Revidera Handbok i tillsyn 2024
Tabell 2. Folkhälsomyndighetens prioriterade tillsynsvägledning enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
Område Insatser Verksamhetsår
Handel med tobaksfria nikotinprodukter Ta fram vägledning om egenkontrollprogram och kontrollköp vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 2024
Handel med tobak Ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av ekonomisk och personlig lämplighet för befintliga tillstånd (s.k. inre tillsyn) 2024
Rökfria miljöer Ta fram vägledning för kommunernas tillsyn av vattenpipsrökning på serveringsställen 2024
Handel med tobak Ta fram vägledning om nya krav för upphettade tobaksvaror 2024
Handel med tobak Revidera vägledningen till kommunerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning 2024
Rökfria miljöer Revidera vägledning och stöd för kommunernas tillsyn av rökfria utomhusmiljöer 2024

När respektive vägledning publicerats på Folkhälsomyndighetens webbplats kommer den i första hand att implementeras via länsstyrelsernas nätverk för alkohol- och tobakstillsyn. Vid förfrågan och om vi har möjlighet/utrymme kommer vi även att delta vid några av länsstyrelsernas regionala nätverk för att stödja implementeringen till kommunerna.

Läs mer i våra publikationer