Under 2021 prioriterar Folkhälsomyndigheten tillsynsvägledning inom följande områden:

  • alkoholservering,
  • detaljhandel folköl och
  • handel med tobak och likande produkter

Inom området alkoholservering kommer vi under perioden att ta fram skriftlig vägledning av handbokskaraktär som syftar till stödja kommunernas tillämpning av lagens bestämmelser. Inom områdena detaljhandel folköl och handel med tobak och liknande produkter kommer vi att ta fram skriftlig vägledning och stödmaterial för kommunens tillsyn. Där det bedöms ändamålsenligt kommer vägledningen om detaljhandel med folköl respektive tobak och liknande produkter att samordnas.

Vi kommer även under 2021 att:

  • revidera vägledningen för länsstyrelsernas årliga bedömning av kommunernas tillsyn enligt alkohollagen respektive lagen om tobak och liknande produkter
  • fortsatt delta i myndighetsgemensamt arbete med framtagning av stöd för kommunernas granskning av ekonomisk lämplighet vid prövning av tillstånd för alkoholservering och försäljning av tobaksvaror

När respektive vägledning publicerats på Folkhälsomyndighetens webbplats kommer den i första hand implementeras via länsstyrelsernas nätverk för alkohol- och tobakstillsyn. Vid förfrågan och om resursutrymme finns kommer vi även att delta vid några av länsstyrelsernas regionala nätverk för att stödja implementeringen till kommunerna.

Prioriteringarna baseras på en omvärldsanalys och vad länsstyrelser och kommuner uttryckt att de har behov av. Utvecklingen av covid-19 pandemin kan komma att påverka prioriterade insatser 2021.

Folkhälsomyndighetens ambition är att under hösten 2021 publicera en treårig plan för tillsynsvägledning 2022-2024.

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 2021