Faktabladen för vart och ett av folkhälsopolitikens åtta målområden innehåller övergripande beskrivningar av målområdenas fokusområden och deras vetenskapliga grund. De innehåller även en faktaruta med beslutade kärnindikatorer för målområdet, en kort beskrivning av målområdets kopplingar till Agenda 2030 samt statliga myndigheter som i sin verksamhet är av särskild relevans för målområdet och det övergripande folkhälsopolitiska målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa

De åtta faktabladen synliggör samlat att folkhälsopolitiken är tvärsektoriell och att arbete för en god och jämlik hälsa behöver riktas mot strukturella faktorer på alla samhällsnivåer och inom alla sektorer som har betydelse för folkhälsans utveckling.